Hirdetmény a 2018. évi óvodai felvételről!

H I R D E T M É N Y
 
a 2018. évi óvodai felvételről

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.
Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2015. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.
 Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a kerületben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek felvételi kérelme teljesíthető.
 
Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik, oly módon, hogy a teljes nyitva tartás ideje alatt a gyermekekkel minden csoportban óvodapedagógus foglalkozik. Az óvodai nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-éig tart.
 
A Nkt. 49. § szerint az óvodai felvétel, átvétel, jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek – e törvényben foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.
A jelentkező gyermekek folyamatos felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben függ a férőhelyek számától. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.
 
A Nkt. 72. § (2) bekezdése alapján a szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát. 
A 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet – a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról (a továbbiakban: a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló rendelet) 20. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
 
A Nkt. 47. § szerint a sajátos nevelési igényű gyermeknek joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési intézményben, óvodai csoportban, vagy a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban történhet.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásában működő óvodák alapító okiratukban meghatározottak szerint az alábbi sajátos nevelési igényű gyermekeket tudják ellátni: 
 
- enyhe értelmi fogyatékos
- beszédfogyatékos
- pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek közül a súlyos tanulási zavarral küzdő
- mozgásszervi fogyatékos gyerekek közül az önálló mozgásra képes
- érzékszervi fogyatékos gyermekek közül a hallássérült (hallásukat műtéti úton helyreállított, létrehozott hallássérült), valamint a gyengén látó, akik ellátása nem igényel speciális eszközöket
- autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek közül a jó értelmi képességekkel rendelkező, jól beszélő.
 
Az óvodai nevelés nemzetiségi nyelven is folyhat. Egy adott nemzetiséghez tartozó gyermek anyanyelvén, anyanyelven és magyar nyelven, vagy magyar nyelven részesülhet óvodai nevelésben.
Az Önkormányzat fenntartásában az I. sz. Összevont Óvoda két tagóvodájában:
- 1238 Szitás u. 99. szám alatt lévő tagóvodában és
- 1238 Templom u. 10. szám alatt lévő tagóvodában folyik német kétnyelvű óvodai nevelés.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata fenntartásában működő óvodákba történő beíratás
2018. május 14-től - 2018. május 16-ig tart.

 

 Az óvodai beíratáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosító igazolványt és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyazonosító igazolványát és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.
 
A nem magyar állampolgár kiskorú óvodába történő felvételénél az alábbi feltételek meglétét kell igazolni, mert a nem magyar állampolgár kiskorú akkor válik óvodai ellátásra jogosulttá, ha
- a menedékjogról szóló törvény rendelkezései szerint a magyar állampolgárokkal azonos jogok illetik meg,
- a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja,
- a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.
 
Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel 2018. június 15-éig.
 
Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, annak hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat, melyet a döntést hozó óvoda vezetőjéhez kell benyújtani.
Az óvodavezető az eljárást megindító kérelmet az ügy összes iratával nyolc napon belül – elbírálás céljából – megküldi a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést. A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti a közléstől számított harminc napon belül jogszabálysértésre hivatkozással. 
 
2018. évben az első óvodai foglalkozási nap - a tanév/nevelési év első napja:
2018. szeptember 3. (hétfő)

 

 Budapest, 2018. április 10.