Tájékoztató a bírósági ülnökök 2019. évi választásáról!

H I R D E T M É N Y

 

Magyarország Alaptörvényének 27. cikk (2) bekezdése értelmében a törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák (ülnökök) is részt vesznek az ítélkezésben. A bírósági ülnökök megbízatása négy évre szól, és az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével lejár. A bíróságok ülnökeit a helyi önkormányzatok 2015. évben választották utoljára, így az új ülnökök megválasztására az idei évben kerül sor. Az ülnökválasztást Magyarország Köztársasági Elnöke 2019. március 7 – 2019. április 30. napja közötti időszakra tűzte ki.
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. tv. (a továbbiakban: Bjt.) rendelkezik az ülnökjelölés és választás szabályairól, ennek megfelelően a kerületi bíróságok ülnökeit a bíróság illetékességi területe szerinti települési önkormányzatok és a települési nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei választják meg. A megválasztható ülnökök számát az Országos Bírósági Hivatal Elnöke a megválasztható ülnökök számának megállapításáról szóló 20.SZ/2019. (II.21.) OBHE határozatában (a továbbiakban: OBHE határozat) állapította meg.
Az OBHE határozat melléklete szerint a XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságra (a továbbiakban: illetékes Kerületi Bíróság) a Bíróság illetékességi területe szerinti – azaz a XX., a XXI. és a XXIII. kerületi - helyi önkormányzatok és települési nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei összesen 14 fő, a Be. - fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban résztvevő ülnökökkel szembeni különös feltételeket meghatározó - 680. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelő ülnököt választhatnak meg.
A Be. 680. § (5) bekezdése szerint:
„(5) A fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag
a) pedagógus,
b) pszichológus, vagy
c) a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy
vehet részt.”
 
Az ülnökök jelölésének szabályairól a Bjt. 213. §-a rendelkezik.
 
Fentieknek megfelelően a XXIII. kerületben
- az illetékes Kerületi Bíróságra
    - fiatalkorúak büntető ügyében eljáró pedagógus és
    - a Be. 680. § (5) bekezdés b) és c) pontjában meghatározottaknak megfelelő (nem pedagógus)
ülnök jelölhető.
 
A pedagógus ülnökök jelölésére a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jogosultak.
A Be. 680. § (5) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő ülnökök jelölésére az egyesületek (kivéve a pártokat), a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint a Be. 680. § (5) bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató szervezetek jogosultak jelölni.
 
Megválasztásukra Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő- testülete, illetőleg a kerületben működő nemzetiségi önkormányzatok Képviselő-testületei jogosultak.
 
 
A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra ülnököt jelölhetnek
elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei.
Megválasztásukra a Fővárosi Közgyűlés jogosult.
 
 
Az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek (kivéve a pártokat) jelölhetik.
 
Ülnöknek jelölhető a 30. életévét betöltött, de 70. életévét el nem ért, büntetlen előéletű, cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt nem álló, magyar állampolgár, aki nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.
 
A jelöléshez csatolni kell a jelölést elfogadó nyilatkozatot, melynek tartalmaznia kell a jelölt nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakóhelyét, iskolai végzettségét, szakképzettségét, foglalkozását, munkahelye nevét és címét, egy hónapra járó távolléti díja összegét, valamint aláírását. A jelöltnek arról is nyilatkoznia kell, hogy kéri-e, hogy megválasztását az önkormányzat képviselő-testülete zárt ülésen tárgyalja. A jelöltnek a jelölés elfogadását követően haladéktalanul, az ülnökké történő megválasztására jogosult képviselő-testület, megyei /fővárosi közgyűlés részére hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia büntetlen előéletét. Amennyiben e kötelezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.
 
A jelöléshez szükséges nyomtatvány, valamint a jelölt által kitöltendő nyilatkozat az Önkormányzat hivatalos honlapjáról (www.soroksar.hu) letölthető, papíralapon a Polgármesteri Hivatal 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. sz. alatti épületében (sarokbejárat) vehető át.
 
A jelöléseket a Polgármesteri Hivatal 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. sz. alatti épületébe (sarokbejárat) 2019. március 27. napján 16.00 óráig lehet benyújtani.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete előreláthatólag 2019. április 9-én 9.00 órakor kezdődő ülésén választja meg az illetékes Kerületi Bíróság ülnökeit. A napirend előterjesztését előzetesen – várhatóan a 2019. április 3-ai, 14.30 órakor kezdődő - ülésén a Képviselő-testület Jogi és Ügyrendi Bizottsága véleményezi.
 
Az ülnökök jelölésével, választásával kapcsolatban érdeklődni lehet a Polgármesteri Hivatal Választási Irodájában személyesen a 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. (sarokbejárat) címen, vagy a 289-21-12 telefonszámon Vittmanné Gerencsér Judit osztályvezetőnél.
                                              
Az ülnökök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató személyesen a Polgármesteri Hivatal Választási Irodáján (1239 Budapest, Grassalkovich út 162. sarokbejárat), továbbá az Önkormányzat honlapján (www.soroksar.hu) is megismerhető.
 
 
 Dr. Veres Anikó
 jegyző
 
 
Az ülnökválasztással kapcsolatos bővebb tájékoztatás és nyomtatványok ITT érhetők el
/onkormanyzat/valasztas/ulnokvalasztas-2019