Klébl Márton Közalapítvány pályázati felhívása

       KLÉBL MÁRTON KÖZALAPÍTVÁNY
Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért
           és Művészeti Oktatásáért   
 1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

 

   
Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért Kuratóriuma
 
PÁLYÁZATOT HIRDET
 
kizárólag a köznevelés, kultúra, közművelődés, gyermek – és ifjúságvédelem, egészségügyi alapellátás területén a gyermekek részére szervezett tanfolyamok, továbbképzések, rendezvények, táborok megvalósítására, valamint a nevelést, tanulást segítő eszközök vásárlására, a művészeti oktatásban a hangszerállomány bővítésére, karbantartására.
 
 
Pályázhatnak:
Bíróság által nyilvántartásba vett, Soroksáron bejegyzett székhellyel, vagy telephellyel rendelkező civil szervezetek, amelyek a köznevelés, kultúra, közművelődés, gyermek – és ifjúságvédelem, egészségügyi alapellátás (kiemelten bölcsőde) területén tevékenykednek.
 
Nem támogatható:
1. az a civil szervezet, amely az elmúlt 3 évben támogatásban részesült, de a támogatás összegével határidőben nem számolt el
2. bírósági nyilvántartásba vétel (bejegyzés) nélkül működő civil szervezet
3. a pályázat által megvalósítani kíván cél a Közalapítvány létesítő okiratában meghatározott céljával nem összeegyeztethető
 
A pályázat benyújtásának módja:
Pályázni az erre a célra rendszeresített pályázati adatlapot – a megjelölt mellékletekkel együtt – benyújtva lehet.
 
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó szervezet pontos adatait
- a szervezet képviselőjének nevét és elérhetőségeit
- az igényelt támogatás összegét és annak tervezett felhasználását
- a pályázat benyújtásának napját, képviselő cégszerű aláírását, bélyegzőt
- a képviselő nyilatkozatát
 
A pályázathoz csatolni kell*:
- a civil szervezet bírósági nyilvántartásba vételéről szóló végzés másolatát
- a civil szervezet érvényes és hatályos létesítő okiratának másolatát
(*kivéve azokat a civil szervezeteket, amelyek 2018. április 1. napját követően már benyújtották a fenti csatolmányokat)
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2019.március 14.
A pályázat benyújtásának helye:
- személyesen: Asztalos Krisztina titkárnál (Soroksári Polgármesteri Hivatal – 1239 Budapest, Grassalkovich út 162.)
- postai úton: a Kuratórium nevére (Klébl Márton Közalapítvány Kuratóriuma) és címére (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) postázva.
 
A személyesen benyújtott pályázat akkor tekinthető határidőben benyújtottnak, ha azt legkésőbb 2019.03.14.14.00. óráig a Közalapítvány titkára részére a megjelölt helyen átadták.
 
A postai úton benyújtott pályázatot a Kuratóriumnak akkor áll módjában befogadni, ha azt legkésőbb a benyújtási határidő napján postára adták.
 
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető a 289-2100/107-es telefonszámon, személyesen a Kuratórium titkáránál vagy a asztalos.krisztina@ph.hu e-mail címen.
 
A pályázat elbírálásra:
A benyújtott pályázatokról a Kuratórium rendkívüli ülésén határoz.
A pályázatok elbírálását követő 8 napon belül a pályázó szervezetek elektronikus úton kerülnek kiértesítésre.
 
A nyertes pályázó szervezet utólagos elszámolással, eredeti számla bemutatása ellenében számol el a Kuratórium felé. A számlának a civil szervezet pontos nevére és címére kell szólnia. Az elszámolás határnapját a Kuratórium a pályázatok elbírálásával egyidejűleg határoz.
 
A támogatások részletszabályai, a felhasználás módja, valamint a vonatkozó jogok és kötelezettségek támogatási szerződés formájában kerülnek meghatározásra. A szerződéskötés elmaradása a támogatást megállapító határozatok hatályon kívül helyezését eredményezi.
 
A Kuratórium kizárólag olyan számlát vagy pénzügyi bizonylatot fogad el, amely a támogatás célját alátámasztja. A számlákat eredeti példányban és a Számviteli Törvénynek megfelelően kitöltve kell benyújtani. A számlákkal együtt a nyertes szervezetnek a megvalósításról egy rövid (1-3 oldal terjedelmű) írásos beszámolót kell csatolnia.
 
A pályázat benyújtásához szükséges adatlap letölthető a www.soroksar.hu honlapról, illetve személyesen beszerezhető a Közalapítvány titkáránál.
 
Felhívjuk a pályázó szervezetek figyelmét, hogy a határidőn túl érkező vagy hiányos pályázatokat a Kuratórium érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
 
A támogatásban részesülő szervezetek névsorát és a támogatás összegét, valamint célját a Kuratórium a www.soroksar.hu és a www.kleblmarton.hu weboldalakon teszi közzé.
 
Budapest, 2019. február  6.