Tájékoztató a 2018. évi helyi támogatásról!

TÁJÉKOZTATÓ
a 2018. évi helyi támogatásról
 
A Helyi támogatási kérelem nyomtatvány ára: 1.100,- Ft/db
Beadási határidő: 2018. január 8-tól -- 2018. január 31-ig!

 

A kérelemhez csatolni kell:
1. Az igénylő és házastársa (élettársa) és velük együtt költöző családtagok (a kérelem beadását megelőző 12 teljes hónapra számított) havi nettó jövedelméről munkáltatói igazolást, nyilatkozatot, nyugdíjszelvényt, bankszámla kivonatot.
2. Az igénylő és házastársa/élettársa munkáltatójának nyilatkozatát az általa biztosított kölcsön összegéről, a törlesztési idejéről (ideértve a nemleges nyilatkozatot is).
3. Élettársak esetén nyilatkozatot az együttélésről.
4. 14. életéven felüli – nappali tagozatos – gyermek iskolalátogatási igazolását.
5. Részletes költségvetést az elvégzendő munkálatokról (pl. a költségvetést 500.000,- Ft igénylése esetén minimum 2.500.000,- Ft összköltségről kell készíteni, munkadíj házi kivitelezésnél nem számolható el).
6. A nem XXIII. kerületi lakóhellyel rendelkezőknek a lakóhely-, tartózkodási hely szerint illetékes önkormányzat igazolását, hogy a kérelmező(k) nem részesült(ek) támogatásban.
7. A jelzálogjog bejegyzésével és törlésével kapcsolatos költségek vállalásáról szóló nyilatkozatot.
8. Támogatásban az részesülhet, aki: a kölcsön biztosítására saját tulajdonú elidegenítési és terhelési tilalom, végrehajtási jog bejegyzéstől mentes ingatlannal, vagy az adott ingatlanban tulajdoni hányaddal rendelkezik A jelzálogjoggal terhelt ingatlan esetén csatolni kell a jelzálogjog jogosultjától származó hátralékmentességi igazolást.
Fentieken túl csatolandó:
9. a/ Építés/bővítés esetén: 300 m2 összes hasznos alapterületet meghaladó új lakóépület építése, bővítése, emelet-ráépítés vagy tetőtér-beépítés esetén a jogerős építési engedély + tervrajz + műszaki leírás
b/ Vásárlás esetén: adásvételi szerződés (vonatkozó jogszabály szerinti alakszerűséggel), illetve más hiteles okmány, amelyből a tulajdonszerzés jogcíme, a lakás ára és nagysága megállapítható
c/ Felújítás, korszerűsítés esetén hatósági engedély (engedélyköteles munkálat esetén)
10. Nyilatkozat saját névre szóló bankszámlaszám meglétéről.
 
Figyelem! A kérelem benyújtásakor kérjük az igénylő és házastársa/élettársa hozza magával személyazonosító igazolványát/lakcímet igazoló hatósági igazolványát és a személyi azonosító jelre vonatkozó okiratát.
 
A helyi támogatás összege a XXIII. kerületben:
- lakásépítés (tetőtér-beépítés, emeletráépítés)
új vagy használt lakás megszerzése esetén:    legfeljebb        1.000.000,- Ft
- lakás bővítés esetén:                                      legfeljebb           500.000,- Ft
- korszerűsítés, felújítás esetén:                       legfeljebb           500.000,- Ft
 
A helyi támogatás kamatmentes kölcsön formájában nyújtható, mely az összköltség 20%-áig terjedhet.
 
A szerződéskötés feltétele továbbá az értesítést követően a 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap benyújtása, a jelzálogjog bejegyzésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj – Polgármesteri Hivatal házipénztári – befizetése, valamint a szükséges adat/nyilatkozat/kiskorú vagy cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló esetén a gyámhivatal jogerős határozatának becsatolása.
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI törvény 27. §-a értelmében az ingatlan tulajdonosa az ingatlan adatainak, a tulajdonosok nevének és lakcímének megváltozását köteles 30 napon belül írásban (helyrajzi szám feltüntetésével) bejelenteni az ingatlan fekvése szerint illetékes földhivatalnak, mellékelve a változásról szóló okiratot (személyi adat, lakcím, személyi azonosító stb.).
Az erről szóló igazolás másolatát a bejelentéstől számított 15 napon belül be kell mutatni.
 
A támogatott személy a támogatási cél megvalósulását számlával köteles igazolni a folyósítás évét követő 1 (egy) éven belül, de – különösen méltányolható esetben kérelemre - az elszámolás határideje további fél évvel meghosszabbítható.
 
Emeletráépítés, tetőtér-beépítés, korszerűsítés, felújítás meghatározása a helyi támogatásról szóló Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2017 (X.20.) rendeletében.