Tájékoztató Kerületi Építési Szabályzat kidolgozásáról (Soroksár alsó, Duna és a vasút közötti terület)

Tájékoztató Kerületi Építési Szabályzat kidolgozásáról (Soroksár alsó, Duna és a vasút közötti terület)

Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017.(III.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 6. § (1) bekezdése tájékoztatom Önöket, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának döntése alapján a Ráckevei-Soroksári Duna – Gyáli-patak – Grassalkovich út – Vecsés út – MÁV-Kelebia vasútvonal – közigazgatási határ által határolt területre új kerületi építési szabályzat (KÉSZ) készül. A településrendezési eszköz kidolgozására teljes véleményezési eljárás keretében kerül sor, ami azt jelenti, hogy az eljárás előzetes tájékoztatási szakasszal indul.
 
A rendezés célja, várható hatása:
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet rendelkezése alapján a 2012. december 31-én hatályban lévő Budapest XXIII. kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 25/2003. (VII.18.) Ök. sz. rendelet (továbbiakban: KVSZ), önálló építési szabályzatok és a hozzájuk tartozó kerületi szabályozási tervek legfeljebb 2018. december 31-ig alkalmazhatók, vagyis a meghatározott időpontig gondoskodni kell új kerületi építési szabályzat (KÉSZ), valamint annak mellékletét képező új szabályozási terv jóváhagyásáról.
A KÉSZ ütemezetten a fővárosi településszerkezeti tervvel (TSZT) és a fővárosi rendezési szabályzattal (FRSZ) összhangban készül, ennek megfelelően az érintett ütem területén található ingatlanok övezeti besorolása a TSZT-nek megfelelően kertvárosias lakóterületként, nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős területként, gazdasági, kereskedelmi szolgáltató, illetve termelést szolgáló területként, vegyes intézményi területként, kertes mezőgazdasági területként, közjóléti erdő területként, közpark területként, vízgazdálkodási területként, valamint közlekedési területeként kerül megállapításra. Az övezeti besorolások mellett a következő szabályozási tervek hatályos rajzi és szöveges előírásai is felülvizsgálatra kerülnek:
 
- a KVSZ mellékletei közül a 8. számú, a 10. számú, a 29. számú, a 37. számú, a 41. számú, a 44. számú, a 48. számú, és az 53. számú melléklet, valamint
- a 35/1999.(VII.23.) Ök. számú rendelettel elfogadott a Budapest, XXIII. kerület Millennium-telep és MÁV vonal közötti területre vonatkozó szabályozási terv,
- a 41/2000.(XII.22.) Ök. számú rendelettel elfogadott a Budapest, XXIII. kerület Horgászpart területére vonatkozó szabályozási terv (II. ütem),
- a 11/2002.(III. 29.) Ök. számú rendelettel elfogadott a Budapest, XXIII. kerület Grassalkovich út - Ecetfa u. – Csendes u. és Zsellér köz által határolt területre vonatkozó szabályozási terv,
- a 25/2002.(VII.19.) Ök. számú rendelettel elfogadott a Budapest, XXIII. kerület Tusa utca – Soroksári Duna – Gyáli patak – Haraszti út – Vágó utca által határolt területre vonatkozó szabályozási terv
 
A KÉSZ 2.a ütemében a jövőbeni fejlesztéseket is figyelembevéve, feltűntetésre kerül a Haraszti út és a BILK-M0 csomópont között tervezett összekötő út nyomvonala, valamint a Sínpár utca – Zsellérdűlő nyomvonalon is kiszabályozásra kerül egy feltáró út. A volt Délitemető területének rendezési, területfelhasználási kérdése szintén felülvizsgálatot igénylő feladat. A hatályos szabályozási terv a volt temető területén lakóövezeti beépítést irányoz elő, azonban az Önkormányzat legutóbbi döntése alapján a temető részleges kiürítését követően emlékpark kialakítását támogatta. A hatályos TSZT a Dél utca mellett kb. 50 méteres sávban a Haraszti út és a Csizmadia utca közötti mezőgazdasági területet, továbbá a Zsellér dűlő – Grassalkovich út kereszteződésénél található Szalma utca felé eső néhány vegyes funkciójú telket vegyes intézményi területfelhasználásra jelölte ki, ezért az új tervben cél a fővárosi tervekkel összhangban Vi-2 jelű övezetbe való sorolásuk.
 
A Haraszti út tehermentesítésével kapcsolatos távlati tervekben az összekötőút megépülése a jelenlegi forgalom csökkentésében játszik nagy szerepet. A Sínpár utca – Zsellérdűlő nyomvonalon kialakítandó út a kerületen belüli közlekedést segíti elő. A Délitemető esetében környezetrendezéssel egy rendezett összkép alakulhat ki, amelyet követően a terület új funkcióját is be tudja tölteni. A Dél utca melletti területen, továbbá a Zsellér dűlő – Grassalkovich út kereszteződésénél található telkek esetében a lakóterületet kiszolgáló funkciók kialakításához kedvezőbb feltételek teremthetők. Az új KÉSZ elkészítésével a lehatárolt területre vonatkozóan eleget tudunk tenni a Korm. rendelet előírásának, a kerületi településrendezési eszköz elfogadásával biztosítható az összhang a fővárosi településrendezési eszközökkel.
 
A KÉSZ kidolgozására teljes véleményezési eljárás keretében kerül sor, ami azt jelenti, hogy az eljárás előzetes tájékoztatási szakasszal indul. Az előzetes tájékoztatási szakasz keretében a Városháza Nagytermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em.) 2018. március 20-án 17.00 órai kezdettel Lakossági Fórumot tartunk.
 
A Rendelet szerint az érintett lakosság, civil és gazdálkodó szervezetek, érdek-képviseleti szervek, egyházak (partnerek)  az új KÉSZ kidolgozásával kapcsolatban 2018 március 28.-áig előzetes véleményt, észrevételt, javaslatot tehetnek, melyeket benyújthatnak papíralapon a kerületi Főépítésznek címezve, vagy a foepitesz@ph.soroksar.hu e-mail címre, továbbá elmondhatnak szóban a lakossági fórumon, amennyiben megadják nevüket, lakcímüket (postai) címüket, szervezetek esetén a szervezet nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét.
 
 
Várjuk észrevételeiket, kérem tegyenek javaslatokat az új kerületi építési szabályzat kidolgozásával kapcsolatban!
 

 Tervezési területek lehatárolása