Pályázati felhívás civil szervezetek részére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) alapján

 

pályázatot hirdet
az önkormányzat céljait elősegítő programok megvalósítására és a helyi közigazgatási területen működő, Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezetek programjaira és támogatott tevékenység folytatásához szükséges költség biztosítására.

 

1. A pályázat célja:
 
A támogatással az önkormányzat elismerését és megbecsülését nyilvánítja ki azon civil szervezetek felé, akik a helyi közéletben aktívan részt vállalnak, és ennek megfelelően végzik tevékenységüket, valamint célja az önkormányzattal való partneri kapcsolat előmozdítása és a helyi szervezet közéletre gyakorolt hatásának növelése.
 
2. Pályázatot nyújthatnak be:
 
a) társadalmi szervezetek, amelyeket a bíróság nyilvántartásba vett, és a létesítő okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, kivéve az önkormányzat kötelezően vagy önként vállalt feladatát feladat-ellátási szerződés, közoktatási megállapodás, közművelődési megállapodás, valamint másfajta együttműködési megállapodás alapján átvállaló civil szervezet, valamint a sportegyesület,
b) alapítványok (ide nem értve a közalapítványokat), amelyeket a bíróság nyilvántartásba vett, és az alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, és amely szervezetek, alapítványok előző évi beszámolójukat, valamint közhasznú szervezet esetén a közhasznúsági jelentést az Országos Bírósági Hivatal részére benyújtották, letétbe helyezték. (Új bejegyzett szervezet esetén nem kell benyújtani a beszámolót és közhasznúsági jelentést.
A koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló - 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet alapján a civil szervezetek 2019. tárgyévre vonatkozó beszámoló készítési, nyilvánosságra hozatali, letétbehelyezési és közzétételi, továbbá benyújtási (leadási, megküldési) határideje az Országos Bírósági Hivatal részére 2020. szeptember 30. ezért az erről szóló igazolást – legkésőbb - az elszámoláshoz kérjük csatolni.
 
 
3. A pályázat benyújtásával kapcsolatos egyéb feltételek, tudnivalók:
 
- Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet pénzügyi támogatásban az a civil szervezet, amellyel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) 6. § (1) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenség fennáll, vagy a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettségét megalapozó körülményt és annak közlését elmulasztotta.
- A pályázó egyidejűleg csak egy célfeladat önkormányzati támogatására pályázhat, amely a tevékenységek folytatásához szükséges költség (működési költség) biztosítására is felhasználható.
- Az elnyert összeg sem részben, sem egészben tovább nem adható.
- A pénzügyi támogatás iránti pályázatot a Rendelet 2. melléklete szerinti Pályázati Űrlapon kell benyújtani.
- A költségvetésben szereplő tételek kapcsolódjanak a pályázati célhoz, külön jelölve az önrész és az igényelt támogatás összegét.
 
 
4. Mellékletként csatolni kell:
a) a civil szervezet létesítő okiratának (alapszabály, alapító okirat) másolatát, amelyen a szervezet képviselője vagy meghatalmazottja büntetőjogi felelősségvállaló nyilatkozatával igazolja, hogy a szervezet – a támogatás benyújtásakor – az okiratban foglaltak szerint működik,
b) a civil szervezet döntéshozó szerve (taggyűlés, kuratórium) üléséről készült azon jegyzőkönyv vagy határozat kivonatának másolatát, amely a pályázat benyújtására vonatkozó döntést és a megvalósítani kívánt célt tartalmazza,
c) a Rendelet 1. melléklete szerinti Adatlap kitöltött példányát,
d) a Knyt. 6. § (1) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi, vagy annak hiányáról szóló nyilatkozatot,
e) a Knyt. 8. § (1) bekezdésében meghatározott érintettség fennállásáról vagy annak hiányáról szóló nyilatkozatot, érintettség esetén a közzététel iránti kérelmet,
f) a bírósági nyilvántartásba vételt és a beszámoló, valamint közhasznú szervezet esetén a közhasznúsági jelentés letétbe helyezését igazoló dokumentumot.
 
A pályázat hiányos benyújtása esetén a pályázót írásban fel kell hívni, hogy a hiányt a felhívás kézbesítésétől számított 8 munkanapon belül pótolja. Amennyiben a pályázó a hiánypótlási felhívásnak a megadott határidőig nem tesz eleget, a támogatás iránti kérelmet a rendelkezésre álló adatok alapján kell elbírálni.
A d)–f) pontjaiban meghatározott nyilatkozatot, kérelmet és igazolást hiánypótlás keretében benyújtani nem lehet. Ezen dokumentumok csatolása nélkül a pályázat érvénytelen.
(kivétel az  f) pontnál, ha még nem nyújtották be a beszámolót)
 
- A pénzügyi támogatásról a Képviselő-testület dönt.
 
A határidőn túl beérkezett pályázatok – a határidő túllépése való tekintettel – elutasításra kerülnek.
 
5. A pályázat benyújtásának módja és helye:
 
A pályázatokat pályázati űrlapon kell elkészíteni. A pályázatokat 1 példányban  kell benyújtani.
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. I./7.)
 
6. A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. július 25.
 
 
A pályázati kiírás, a pályázati űrlap letölthető a www.soroksar.hu/palyazatok/egyeb palyazatok honlapról.
 
 
 
Pályázati adatlap - 2020.