Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj pályázat középiskolai tanulmányokat folytató tanulók számára

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata, a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 13/2017. (IV.21.) önkormányzati rendelete alapján ezennel kiírja a Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj pályázatot középiskolai tanulmányokat folytató tanulók számára a 2019/2020. tanévre vonatkozóan

 

1. A pályázat célja:
 A Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj célja a Soroksáron élő, kiemelkedően tehetséges középiskolai tanulmányokat folytató fiatalok tanulmányainak anyagi támogatása.
 
2. A pályázók köre:
Soroksári Tanulmányi Ösztöndíjra olyan középiskolai tanulmányokat folytató tanuló nyújthat be pályázatot, aki
- Budapest XXIII. kerület közigazgatási területén legalább két éve bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Soroksáron él,
- nappali tagozatos középiskolai tanulmányokat folytat, és igazolja az ösztöndíj odaítélését megelőző iskolai legutóbbi tanév végi bizonyítványával, hogy valamennyi tantárgy osztályzatából számított tanulmányi átlaga legalább 4,0.
- pályázni leghamarabb az első tanév két félévének teljesítésével lehet.
 
 
3. A pályázat benyújtásának módja és határideje:
 
Személyesen: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályán.
Cím: 1239 Budapest, Hősök tere 12.
 
Pályázat benyújtási határideje: 2019. szeptember 15.
 
A döntésre történő előkészítés során az előírt pályázati anyagban észlelt hiány esetén, írásbeli hiánypótlási felhívás kerül megküldésre a pályázó részére, a hiánypótlás teljesítési határidejének kitűzésével. A hiánypótlás határideje 5 nap. A határidő eredménytelen eltelte esetén a pályázat érvénytelennek minősül, azaz érdemi elbírálás nélkül kizárásra kerül a pályázati eljárásból.
 
 
 
4. A pályázat kötelező mellékletei:
- a pályázó lakcímének igazolása, mely szerint a XXIII. kerület közigazgatási területén legalább 2 éve bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint életvitelszerűen Soroksáron él. (Életvitelszerű tartózkodást jelen kiírás 1. számú mellékletében szereplő „Nyilatkozat életvitelszerű tartózkodásról” nyomtatvány kitöltésével igazolható),
- a tanulmányok folytatását, a tanulmányi jogviszony igazolását, valamint a tanulmányi eredményt igazoló dokumentum,
- a pályázó tanulmányi munkájára, kiemelt érdeklődési területeire, illetve tanulmányi elképzeléseire is kiterjedő részletes életrajz,
- a pályázó elképzelései arról, hogyan, milyen módon kívánja tanulmányai során és azt követően tartani a kapcsolatot a kerülettel, segíteni az Önkormányzat munkáját, elsősorban ifjúsági területen,
- a pályázathoz csatolni kell legalább három olyan ajánlást, amely a pályázó kiemelkedő tehetségét igazolja. Az ajánlások beszerezhetőek abból az oktatási intézményben dolgozó pedagógusoktól, amellyel a pályázó hallgatói jogviszonyban áll, vagy egy ajánlást abból az oktatási intézményben dolgozó pedagógustól, amellyel a pályázó hallgatói jogviszonyban áll, további kettőt pedig kulturális, művészeti, sport, társadalmi, természeti vagy tudományos tevékenységgel foglalkozó szervezettől,
- a pályázathoz szükséges kitöltve és aláírva benyújtani a jelen kiírás 2. sz. melléklete szerinti Pályázati Adatlapot, mely a pályázó és vele együtt élő közeli hozzátartozóinak szociális és jövedelmi viszonyaira vonatkozó nyilatkozatot is tartalmazza.
 
 
5. A pályázat elbírálása
A pályázatok elbírálására a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljáró pályázatokat bíráló bizottság, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága (a továbbiakban: Bírálóbizottság) jogosult. A pályázatok döntésre történő előkészítő munkálatait a Polgármesteri Hivatal végzi. Az elbírálás a Rendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározott szempontok alapján rangsorolással történik.
 
 
6. Értesítés a pályázati döntésről
A Bírálóbizottság a meghozott döntéséről 2019. október 30-ig postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.
 
 
7. Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj a szorgalmi időszak tartamára, azaz 10 hónapra folyósítható, melynek mértéke 25.000.-Ft/hó, az összeg havonta kerül kifizetésre. A nyertes pályázókkal támogatási szerződés megkötésére kerül sor. Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2019. év októbere.
 
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. pontját).
 
 
8. A pályázók értesítési kötelezettségei
Az ösztöndíjas köteles Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatalt a Szociális és Köznevelési Osztályon (1239 Budapest, Hősök tere 12.) keresztül írásban tájékoztatni a tanulmányi félév befejezésétől számított 15 napon belül a tanulmányi eredményéről, valamint az ösztöndíj folyósítását érintő változásról.
Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
- tanulmányok halasztása;
- tanulmányok helyének megváltozása;
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása;
- személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása.
 
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat visszafizetni.
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit írásban kezdeményezhet és postai úton, ajánlott levélként megküldve a Szociális és Köznevelési Osztályon keresztül (1239 Budapest, Hősök tere 12.) jelenthet be az Önkormányzat felé. A lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.
 

 

 Pályázati adatlap