Tájékoztató a veszélyhelyzet miatt munkájukat elvesztett lakosok részére

A kérelmeket 2020. április 21. napja után lehet benyújtani!
Tájékoztató a veszélyhelyzet miatt munkájukat elvesztett lakosok részére

 

A kialakult járványhelyzet okán munkanélkülivé vált lakosok munkájuk elvesztését követően a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényben foglaltak szerint Budapest Főváros Kormányhivatala XX. kerületi Hivatal Foglalkoztatási Osztály által megállapítható álláskeresési járadékra, nyugdíj előtti álláskeresési segélyre lehetnek jogosultak.

A Pandémiás települési támogatás a munkájukat elvesztő, de a Kormányhivataltól ellátásra nem jogosult személyek részére  nyújt segítséget a veszélyhelyzet időtartama alatt.

A támogatás jogosult:
- aki soroksári állandó bejelentett lakóhelyén vagy, ha soroksári állandó lakóhelye mellett tartózkodási hellyel is rendelkezik, akkor soroksári bejelentett tartózkodási helyén legalább 1 éve életvitelszerűen lakik és 2020. március 11. napját megelőző 6 hónap egybefüggő, teljes napi munkaidőben foglalkozatott munkaviszonyát a munkáltató felmondással megszüntette, és emiatt létfenntartása veszélybe került,
 
- az az egyedülálló vagy egyedül élő személy, valamint az a család, akinek az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át  (jelenleg 85.500,-),
 
A pandémiás települési támogatás mértéke havonta 57.000 Ft.
 
A kérelemhez csatolni kell:
- a kérelmező munkáltatójának igazolását arról, hogy munkaviszonya a koronavírus-járvány okán elrendelt veszélyhelyzetet követően szűnt meg,
 
- Budapest Főváros Kormányhivatala XX. kerületi Hivatala Foglalkoztatási Osztályának az 1991. évi IV. törvényben foglaltak szerint álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési segély kérelmet elutasító határozatát,
 
- a kérelmezővel közös háztartásban élő családtagjai rendszeres és nem rendszeres jövedelméről kiállított igazolásokat,
 
- a jogszabály által előírt és a jogosultság megállapításához szükséges egyéb nyilatkozatot és igazolást.
 
A penadémiás települési támogatás iránti kérelem formanyomtatványa az önkormányzat honlapjáról letölthető ( soroksar.hu ).

A kérelmeket -a szükséges igazolásokkal ellátva- postai úton a Szociális és Köznevelési Osztálynak címezve a 1239 Budapest, Hősök tere 12. címre,  vagy a szoc@ph.soroksar.hu e-mail címen keresztül lehet benyújtani.

 

                                                                                              

Szociális és Köznevelési Osztály
 
KÉRELEM