TŰZESETEKKEL KAPCSOLATBAN AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁS FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI KÖZLEMÉNY

TŰZESETEKKEL KAPCSOLATBAN AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁS FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ
ÖNKORMÁNYZATI KÖZLEMÉNY

 

A közelmúltban a kerületünkben bekövetkezett több, egymást követő tűzeset kapcsán ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot a káresemények enyhítésére szolgáló önkormányzati támogatás feltételeiről:
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a rendkívüli események okozta károk enyhítésére szolgáló támogatásról szóló 26/2011. (VI.18.) számú önkormányzati rendelete alapján vis maior esetén károkat szenvedett magánszemélyek számára kárenyhítés nyújtható a lakhatás elemi körülményeinek megteremtése, a károsodott ingatlanok helyreállítása érdekében, de csak meghatározott feltételek teljesülése esetén.
 
/vis maior: előre nem látható és el nem hárítható külső ok, különösen a súlyos természeti vagy más, a település nagyobb részét érintő rendkívüli esemény (pl. földrengés, árvíz, lakott területen belüli nagy kiterjedésű belvíz, szélvihar, tűzkár, robbanás, pince- vagy partfalomlás, közművek meghibásodása, ipari vagy környezeti katasztrófa) okán bekövetkezett esemény/
 
A fentebb hivatkozott önkormányzati rendeletben a rendkívüli események (pl.: tűzeset) miatt bekövetkezett károk enyhítéséhez nyújtható önkormányzati támogatás feltételei:
- lakóhely az önkormányzat közigazgatási területén (Budapest XXIII. kerületében) található;
- a károsult a vis maiorral érintett ingatlanban életvitelszerűen lakott;
- az ingatlan rendeltetése: lakóház vagy lakás;
- akinek állandó lakóhelyéül szolgáló lakóháza vagy lakása vis maior esemény miatt
   - megsemmisült vagy lakhatásra alkalmatlanná vált, vagy
   - olyan mértékben károsodott, ami azonnali helyreállítást igényel,
és kárt szenvedett lakóházban lakók egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének háromszorosát egyedül élő esetén négyszeresét, feltéve, hogy beköltözhető másik ingatlanvagyonnal, vagy a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének húszszorosát meg nem haladó összegű készpénzvagyonnal a kérelmező vagy vele együtt lakó hozzátartozója nem rendelkezik.
 
A rendelet kifejezetten tiltja a nem lakás céljára szolgáló építményekben (pl.: gazdasági épület, garázs, műhely, pince, hétvégi ház …) rendkívüli esemény (pl.: tűzeset) által okozott kár enyhítésére szolgáló támogatás nyújtását.
 
Fentiek alapján egy, nem lakás céljára szolgáló épületben, tűzeset miatt bekövetkezett kár esetén, Budapest Főváros XXIII. kerületében (Soroksáron) lakóhellyel nem rendelkező, életvitelszerűen nem a kerületben élő személy NEM JOGOSULT a károk enyhítésére szolgáló önkormányzati támogatásra.

A tűzesetekkel kapcsolatban a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján fellelhető tájékoztató anyag szerint:
- A tűzvizsgálati eljárások tapasztalataiból megállapítható, hogy a legtöbb lakástűz emberi mulasztásra, gondatlanságra, vagy szándékosságra vezethető vissza.
 
- A lakásokban a fűtőberendezések és az elektromos berendezések meghibásodásából eredő tüzek is nagy számban fordulnak elő.
 
- Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével egyre többen választanak szabadtéri programot és tevékenységet, ennek során fokozottabb figyelmet kell fordítani a szabadban keletkező tüzek megelőzésére. A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar is jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz, különösen erős szél esetén. A tűz keletkezésének fő oka az emberi gondatlanság, vagy szándékosság. A katasztrófavédelmi szervek kiemelt feladatként kezelik a vegetáció-tüzek megelőzését, az ezzel kapcsolatos figyelemfelhívást.
 
- A szabadtéri tűzgyújtást minden esetben jogszabályban rögzített előírások és ideiglenes rendeletek szabályozzák, a tűzgyújtás aranyszabályai azonban állandóak: csak akkora lángot élesszünk, amekkorát el is tudunk oltani.
 
- A szabadtéri tűz kockázata jelentősen függ az időjárási viszonyoktól, a száraz és szeles időjárás megfelelő feltételeket teremt kialakulásukhoz, tovább terjedésükhöz.
 
Budapest Főváros Közgyűlése Budapest Főváros szmogriadótervéről szóló 69/2008. (XII.10.) Főv. Kgy. rendelete alapján a főváros területén (ezáltal a Budapest Főváros XXIII. kerületében is) TILOS az avar és kerti hulladékok elégetése.
 
Budapest, 2019. április 29.