VÁROSHÁZI NAPLÓ

Az elmúlt időszak rendezvényeinek és a jövőben várható események ismertetése után az alábbiakról tájékoztatott a polgármester:


A Szitás u., Bozótos köz, Vetés u. és környékén bekövetkezett többszöri áramszünettel kapcsolatosan tett önkormányzati megkeresésre az ELMŰÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. tájékoztatást adott, hogy az adott területet ellátó 0,4 kV-os kitápláló kábel (PERZ VÉCSEY vonal 3937/10-es állomás Szitás u. – Vetés u. áramkör) meghibásodott, és az okozta a bekövetkezett áramszüneteket.
A kitápláló kábel kezdődő meghibásodásakor először csak a transzformátor állomásban levő áramköri biztosítékot verte ki és ez okozta az áramszünetet, de még a kábel nem hibásodott meg oly mértékben, hogy az beazonosítható lehetett volna. A kitápláló kábel 2009. december 20-án ment tönkre annyira, hogy azt már konkrétan be tudták határolni. Ezek után a hibás kábelszakaszt leválasztották, és a hibát kijavították, az energia ellátást helyreállították. Az ELMÜÉMÁSZ sajnálatát fejezte ki a fogyasztókat ért kellemetlenségekért.


A Tárcsás u., Rézöntő u., Szent László u. és Újtelep u. kikátyúsodásával kapcsolatban történt önkormányzati megkeresésre a FKF Zrt. tájékoztatást adott, hogy a kerület fő és tömegközlekedési útjait Útellenőri szolgálatuk folyamatosan ellenőrzi és az észlelt hibák javításának megrendeléséről gondoskodik. A felsorolt kátyúk kijavítására az intézkedést megtették. Az ellenőrzés során észlelt burkolathiányokat a Részvénytársaság igyekszik a lehető legrövidebb időn belül kijavítani, mely a téli időjárás és a megnövekedett kátyúk száma miatt több időt vesz igénybe.


Az önkormányzat megkeresésére a BKV Zrt. 3 napos célzott ellenőrzést tartott 2010. február 1. és 3. között Péteri major megállóhelynél, mind a reggeli, mind pedig a délutáni csúcsidő forgalmát vizsgálva. Ennek során megállapították, hogy az autóbuszok általában kismértékű késéssel közlekednek, illetve egykét esetben nagyobb késés is előfordul. Ennek okai elsősorban a hosszú vonalvezetés miatti zavarérzékenységben, illetve az útvonalon fekvő 3 vasúti (Torontál utca HÉV, Vecsés út és Nagykőrösi út MÁV) átjáró kiszámíthatatlanul és véletlenszerűen jelentkező hatásaiban rejlenek. A helyzet kezelése érdekében a menetrend vonalain jelentkező egyenetlenség enyhíthető, azonban figyelembe kell venni, hogy annak közel teljes kizárása csak nagymértékű kiegyenlítő idők előírásával lenne lehetséges. Ebben az esetben viszont a hosszú várakozások indokolatlanul növelnék az utazási időt azokban az esetekben is, amikor az autóbusz akadálytalanul tudna haladni. Jelenleg folyamatban van egy olyan menetrend tervezése, amelyben a menetidőket az eddigi tapasztalatok alapján felülvizsgálják, ennek bevezetése 2010 áprilisában várható.
A 166-os autóbuszt a Fővárosi Önkormányzat által kötelezően előírt követési időközökkel és szóló járművekkel közlekedtetik. E paraméterek mellett a vonal jellemző keresztmetszetén a nagyobb forgalmú irányban valóban igen magas, 100% körüli kihasználtságot mértek korábban. A magas kihasználtság miatt a Péteri major felé utazóknak sajnos ez is problémát okozhat. A legzsúfoltabb időszakokban korábban mért utasforgalmi értékek alapján januárban változtattak a követési időkön, mely enyhített a magas kihasználtságon, amit a soron következő mérésekkel ellenőrizni fognak és amennyiben szükséges, további intézkedéseket tesznek a zsúfoltság csökkentésére.
A 23-as és 66-os autóbusz menetrendjét úgy igyekeztek kialakítani, hogy a jellemző utazási igényeknek megfelelő átszállási lehetőség megvalósuljon, ez azonban csak azokban az időszakokban lehetséges, amikor a két járat azonos követési időközökkel közlekedik. A közlekedési rendek áttekintése az utas tájékoztatás javítása érdekében folyamatban van, azonban ez a csatlakozásokat nem érinti, azok menetrend szerint jelenleg is biztosítottak.
Járműveik takarítását rendkívüli esetek kivételével jelenleg heti rendszerességgel végzik. A gyakrabban végzett tisztítás jelentősen növelné a BKV költségeit, amihez a jelenlegi finanszírozási rendszerben nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet.

A Hrivnák Pál utcában (Újtelep utca és Kiskócsag utca közötti szakaszon) esőzéskor kialakuló nagy víztócsák megszüntetése céljából kért csapadékcsatornára az elhelyezkedési tervek megérkeztek, felkérték a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt-t a szükséges intézkedések megtételére.
Folyamatban van a téli időjárás okozta károk felmérése a közutakon. A szükséges beavatkozásokat március közepétől tervezi az önkormányzat.


Az Adócsoport 2010. február l9-ével befejezte a 2010. évi adót előíró határozatok nyomtatását és postázását. Az újfajta formátumra való áttérés nem volt zökkenőmentes, az informatikusok több napon át tartó intenzív segítsége nélkül nem lehetett volna ilyen rövid határidőn belül a feladatokkal egyeztetni. (Szombati munkanapon is reggel 8-ól este 7-ig irányította az iktatást odahaza, a hivatalban pedig fogadták a DBF állományt és betűről betűre haladva intézték a nyomatást a hivatalban a két új nyomtató segítségével.) A kiküldött újfajta határozatok és letéphető csekkek ellen semminemű negatív észrevétel nem érkezett az önkormányzathoz.
A magánszemély adózók és a cégek részére összesen 4420 db helyi építmény- és telekadót előíró határozatot nyomtattak. Magánszemélyek részére az I. féléves adó befizetéséhez 1521 db csekk készült névvel, azonosító számmal és a befizetendő összeg feltüntetésével együtt. Gépjárműadóban 11281 db határozat készült, amelyhez a magánszemélyek részére 5934 db csekket nyomtattak, 6193 db tértivevénnyel együtt.
Időközben postázták a talajterhelési díj bevallásához szükséges 503 db bevallást, amely évről évre csökkenő tendenciát mutat.
Összességében 15701 db határozat, 7455 db csekk, és 9635 db boríték elkészítését bonyolították le az elmúlt egy hónapban úgy, hogy közben el kellett látni 30 napos határidős feladatokat is.


Az önkormányzati támogatást igénylők száma folyamatosan emelkedik.
Meghosszabbította a Kormány a KRIZIS támogatások beadási határidejét április végéig, hetente 10-20 ilyen kérelem érkezik.
Szociális területen egyértelműen érezhető a munkanélküliek számának emelkedése a korábbi évekhez viszonyítva. Akik már kimerítették a Munkaügyi Központ által nyújtott ellátásokat (álláskeresési járadék vagy álláskeresési segély) a jegyzőtől igényelhetik a rendelkezésre állási támogatást vagy rendszeres szociális segélyt. A 2008. év végi és a 2009. évi tömeges leépítések áldozatainak az egy éves munkanélküli ellátása ezekben a hónapokban járt le. Erre az évre tervezett 350 fő RÁT-os létszámot túl fogják lépni, az 55 év fölötti (akik rendszeres szociális segélyre jogosultak) tartós munkanélküliek száma is jelentősen emelkedik. Egy-egy héten 5-10 személy jelentkezik, hogy szívesen dolgozna a közfoglalkoztatásban. A polgármesteri hivatal arra törekszik, hogy legalább annyi munkalehetőséget biztosítson, hogy azok, akik semmiféle ellátásra nem jogosultak, megszerezzék az FMK ellátásokra való jogosultságot.
Folyamatosan átveszik és továbbítják a víz-csatorna kompenzáció és a védett fogyasztó iránti kérelmeket. Ez még a KRIZIS kérelmek mellett egy olyan többletfeladat, amelynek ellátásával meg kell birkózni.


A gyermek háziorvosi ügyelet ellátását 8 dél-pesti kerületnek biztosítja a Heim Pál Gyermekkórház OEP finanszírozás ellenében. Ettől az évtől az OEP finanszírozáson túl további támogatást igényelnek, mert kimutatták, hogy ráfizetéses az ügyelet működtetése. Az érintett kerületek szakemberei már két alkalommal tartottak megbeszélést ebben az ügyben. Most legutóbb 2010. március 5-én részt vett a Főigazgató úr is a stábjával és bemutatta az ügyeleti ellátás működését, bevételeit, költségeit. Abban állapodtak meg, hogy a kórház szakemberei újra átnézik, hol lehetne takarékoskodni, melyek azok a legalacsonyabb költségek, amely mellett még elfogadható színvonalon vállalja a szolgáltatás biztosítását. A legközelebbi megbeszélés 2010. március 26-án 11 órakor lesz a Soroksári Polgármesteri Hivatal nagyteremben.
Tájékoztatják a lakosságot, hogy a 14-18 éves korosztály orvosi ügyeleti ellátása már nem a gyermekorvosi ügyeletre, hanem a felnőtt háziorvosi ügyeletre tartozik.


A március 15-ei nemzeti ünnep alkalmából mint mindig, kitüntetések átadására került sor. Magyar köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült Manninger Miklós koreográfus, néptánc-pedagógus. Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült Lángné Bakallár Imola, a Soroksári Önkormányzat sajtó, protokoll referense, a Soroksári Hírlap szerkesztője.A tájékoztatóval kapcsolatban az alábbi kérdések merültek fel:


Unyi János Antal közlekedési tanácsnok felszólította a polgármestert, hogy levélben kérje fel a BKV-t, hogy a 66-os busz menetrendjét állítsák vissza a régi gyakorlatnak megfelelően. Mindent kövessenek el annak érdekében, hogy a 66-os és a 23-as buszok menetrendje összhangba kerüljön, mivel a soroksári lakosoknak nagyon sokat kell várni az átszállásra a közös megállókban. Hétvégeken minden második 23-ashoz csatlakozik egy 66-os. Mint jelezte, az átszállási lehetőség egyébként is sok esetben sofőrfüggő. Bár a buszvezetőknek kötelességük lenne a megállókban bevárni a másik járatokról leszálló utasokat, ezt sok esetben nem teszik meg. Arról is beszámolt, hogy a téma már többször felmerült a Kerületi Küldöttek Kollégiumán. Előrelépés nem történt, többek között azért, mert az elmúlt egy évben egyszer sem volt határozatképes a kollégium, mivel sajnálatos módon voltak olyan küldöttek, akik egyszer sem jelentek meg megválasztásuk óta az üléseken.
Szintén közlekedési problémát vetettek fel Péteri majori lakosok kérésére. Intézkedést kértek arra vonatkozóan, hogy a 166-os járat menetrendjét a Soroksár Busz menetrendjével harmonizálják.A napirend előtti felszólalások keretében az alábbiak hangzottak el:


A Fidesz-Összefogás Soroksárért Frakció elnöke tájékoztatta a polgármestert és a jegyzőt, hogy az Ötv. szerint a képviselő tájékoztatást kérhet, melyre az ülésen, vagy azt követő 15 napon belül írásban kötelező a választ megadni. A 2010. február 15-én a napirend előtti hozzászólásában feltett kérdésekre a jelen testületi ülésig nem kapott választ. Kérdései a sportcsarnok létesítésével függtek össze. A vállalkozói szerződés módosításának kérelmét a hivatalban 2009. december 8-án érkeztették. Közel fél évvel később, mint ahogy a polgármester döntött a levél alapján. A szerződés módosítást 2009. június 25-én aláírta úgy, hogy még a Közbeszerzési Értesítőben is kivárta az ügyintézés menetét. Miként volt lehetősége ilyen gyorsan eljárni? A vállalkozó valójában 2008 szeptemberétől november végéig szüneteltette az építési munkálatokat, majd jelezte az építési naplóban, hogy a cége leterheltsége miatt nem kezdte meg a munkákat. A polgármester arra hivatkozott a médiákban, hogy a késedelmes teljesítés a gazdasági válság miatt következett be. Kérték a polgármester sürgős és részletes, mindenre kiterjedő válaszát, hogy valójában miért volt szükség a szerződés módosítására, mert a hozzájuk eljuttatott dokumentumok nem igazolják a témában tett nyilatkozatait. Ismerte- e a részletes ajánlatkérési dokumentációt, mely tájékoztatja a pályázókat arról, hogy a kötbér kifizetésén felül jár az okozott kár érték? Mivel a szerződést nem a költségvetésben elfogadott öszszegben kötötték meg, a kötbért nem érvényesítették, az önkormányzat bruttó 245 millió forinttól eshetett el. Nem lett volna helye a fenti összegnek Soroksár költségvetésében?
A polgármester elmondta, hogy mivel nyilvánosan is felszólították arra, hogy adjon tájékoztatást a sportcsarnok építésével kapcsolatban, ő megtette ezt a Soroksári Hírlap februári számában.
A frakcióvezető úr azon véleményének adott hangot, hogy az önkormányzat hivatalos lapja „Kacsa lap”. Ő hivatalos minőségében kért választ, és nem egy újságban. Ráadásul nem azokról a kérdésekről nyilatkozott, amelyeket feltett.
A polgármester elmondta, hogy neki is megadta írásban a választ, már meg kellett volna kapnia.


A frakció részéről más témában is kritika érte a Soroksári Hírlap tájékoztatásának hitelességét. Szerintük hibás volt, hogy a tájékoztatásban részletezésre került a volt Dugattyúgyűrű Gyár területével kapcsolatos településfejlesztési szerződés, az azonban nem, hogy az említett fejlesztési területen közel 1000 lakás kerül megépítésre, pedig ez szerintük jobban érdekelné a lakosságot. Felháborítónak tartották, hogy a tájékoztatóban frakciójuk lejáratását célozta meg vélhetően a szerkesztő, amikor azt írta, hogy tagjai elhagyták a testületi ülést, holott az ülés vezetését az első szünet után a polgármester átadta az alpolgármesternek. Az alpolgármester által levezetett napirendek megtárgyalásán részt vettek a frakció tagjai, csak a második szünet alatt mentek el. Felháborítónak tartották, hogy azidáig semmilyen tájékoztatást nem kaptak arról, hogy mi történik a szerződés aláírásával kapcsolatban. Felháborítónak tartották, hogy a szerződés aláírása nem várhatott addig, amíg a testületi ülés befejeződik. Azt még felháborítóbbnak tartották, hogy a hibájukat az eltávozók lejáratására használták. Felszólították a szerkesztőt, hogy a Soroksári Hírlap következő számában igazítsa helyre a közölteket.


Szintén a frakció részéről merült fel az igény, hogy a mozgó urnás szavazással kapcsolatban tegyenek meg pontosításokat, mert a tájékoztatás jelenlegi formájában félrevezető.


A továbbiakban az Ugarszél utca lakói kérését tolmácsolták. Az utcában sok a gödör. Kérik ezek kijavítását, feltöltését. Hasonló probléma tapasztalható a Gomosszög és Tisza utcák bekötő szakaszán. A csatornázott területeken a csatornanyílások sem megfelelő magasságban vannak. Ezeken a részeken is azt kérik, hogy az utat tegyék egyenletessé.


Elhangzott, hogy a Temetősoron a közvilágítás csak részben épült ki. Az ott lakók kérik a közvilágítás bővítését.
Szintén a közvilágítás bővítését kérték az Erzsébet utca vonatkozásában. A rombolt híd páratlan oldalára kértek két lámpát a közbiztonság érdekében.


A Millennium telepi lakosok aggodalmát tolmácsolták a továbbiakban. Az elmúlt időszakban egyre több volt azon a területen a betörés. Igaz, hogy a bejelentések alapján sűrűbb volt az ellenőrzés, de ez sem oldotta meg a problémát. Kérték, hogy a térfigyelőrendszert bővítsék azon a szakaszon is.


Ismételten elhangzott, hogy a nemzeti ünnepeken meg kellene oldani legalább Soroksár főbb útvonalain a lobogózást.


A Soroksár Busszal kapcsolatban ismételten bejelentések érkeztek. A végállomáson a busz nem áll be a helyére, és amikor beáll oda, akkor is csak az utolsó pillanatban nyitja ki a sofőr az ajtókat. Addig az utasok áznak és fáznak. Miután az egyik utas felkereste a Volán vezetőjét, és panaszt tett az ügyben, a sofőr háromszor is ott hagyta őt a megállóban.


Szrimácz Ferenc alpolgármester beszámolt arról, hogy Unyi János Antal képviselő ellene indított rágalmazási perben a Legfelső Bíróság ítéletet hozott, és felmentette őt a vádak alól.


A napirend előtti felszólalások elhangzása után a napirendek tárgyalása következett.

 • A 2010. március 1-jén megtartott rendkívüli ülésén a képviselő- testület megalkotta az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melynek keretében döntöttek arról, hogy külön napirendi pontként tárgyalják az SZMSZ módosítását a polgármester hatáskörébe tartozó sorok közötti átcsoportosítások lehetősége témában.
  A felhalmozási kiadások módosításáról, a céltartalékból és a Vis Major keretből történő felhasználásról, az Intézményeknél azonnali pénzügyi intézkedést igénylő esemény, az elkülönített karbantartási előirányzat, az Intézmények működési tartaléka, valamint az Intézmények egyéb tartaléka felhasználásáról 10 millió forintos összeghatár került rögzítésre. Ennek következtében a hatásköri jegyzékek aktualizálását is meg kellett ejteni.

 • A tervezett Soroksári elkerülő út bevezető szakasza melletti fejlesztési területre 2008 decemberében a képviselő-testület elfogadott egy tervezési programot, melyre a terület területhasznosítási, keretövezetmódosítási hatástanulmányának, valamint ütemenként elkészítendő kerületi szabályozási terveinek elkészítéséhez volt szükség. A tervezési programnak megfelelően elkészült területhasznosítási, keretövezetmódosítási hatástanulmány alapján a terület IV ütemre lett bontva, majd a januári testületi ülésen először az Ócsai út menti munkahelyi keretövezetű területekhez közvetlenül csatlakozó területek (I.-II. ütem) övezetátsorolását kezdeményezve megtörtént az első lépés a terület átalakításának érdekében. Időközben elkészült a III. ütemre vonatkozó anyag is, így már erre az ütemre is lehet kezdeményezni a Fővárosi Közgyűléstől az átsorolást. A III. ütem fejlesztési területe szerves folytatása az Ócsa - Soroksár Mezőgazdasági és Vagyongazdálkodási Szövetkezet átalakuló majorsági területének (I. ütem). A többi ütemhez hasonlóan a III. ütem területére vonatkozóan is az övezetátsorolást követően kerülhet majd sor a kerületi szabályozási terv képviselő-testület által történő elfogadására.
  Először a 2003. október 14-ei képviselő-testületi ülésen került napirendre az M5 autópálya, a kereskedelmi-szolgáltató területek és a MÁV vonal közé beékelődő háromszög alakú terület beépítésre nem szánt véderdő övezetből beépítésre szánt kereskedelmi, szolgáltató területekké történő átsorolására vonatkozó övezetmódosítási javaslat. A Képviselő-testület 382/2003. (X.14.) Ök. sz határozatával az övezetmódosításról szóló hatástanulmány javaslataival egyetértve támogatta az érintett ingatlanok átsorolását.
  Ezt követően többszöri kezdeményezés után, hosszas előkészületek eredményeként sikerült a Fővárosi Önkormányzatnál elérni, hogy az érintett területek fejlesztésének ügyében előrelépés történjen. 2009 végén egyszerűsített területrendezési hatósági eljárás keretén belül beépítésre szánt terület kivételes kijelölésére irányuló térségi területfelhasználási engedély iránti kérelem került benyújtásra a Közép- Magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Főépítészéhez. Miután az Állami Főépítész a térségi területfelhasználási engedélyt megadta, lehetővé vált a területet érintően a Budapest Főváros Településszerkezeti Terv (BTSZT) módosítása mellett, a Fővárosi Szabályozási Keretterv (FSZKT) módosítása is.
  Azonban a 2003-ban a képviselő- testület által már támogatott övezetmódosítási javaslat a mai napon már nem tekinthető naprakésznek, mivel a 2005 évben elkészült XXIII. kerületi digitális alaptérképhez tartozó ingatlan- nyilvántartási adatok az egyes ingatlanok tekintetében a korábbi adatokhoz képest eltérést mutatnak. Részben tehát az új ingatlannyilvántartási adatok szerint, részben pedig a Fővárosi Önkormányzat által – véleményezésre küldendő – FSZKT keretövezetmódosítási hatástanulmányban dokumentáltak szerint pontosításra került az övezetmódosítási javaslat, ezért a továbblépéshez szükség van a képviselő-testület – pontosított övezetmódosítási javaslattal kapcsolatos – támogató döntésére.

 • Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló rendelet alapján pályázat útján a 2009. év folyamán összesen 41 civil szervezetet részesített önkormányzati támogatásban, összességében 5.000.000 Ft értékben, valamint 3.000.000 Ft támogatást nyújtott a kerületi egyházaknak. A civil szervezetek és egyházak számláinak ellenőrzése megtörtént.
  Civil rendelet alapján a támogatott civil szervezetek 10 %-ánál tételes, helyszíni ellenőrzést kell végrehajtani. A képviselő-testület az alábbi öt szervezetet jelölte ki: Soroksári Német Nemzetiségi Tánc Egyesület, Soroksári Nőegylet, Soroksári, Nyugdíjas Klub. Soroksári Svábok Független Egyesülete, Táncsics Mihály, Művelődési Ház Sakk Klub.
  A jogszabályi felhatalmazás alapján az ellenőrzés megtörtént. A képviselő-testület által ellenőrzésre jelölt szervezetek a kapott támogatást megfelelően használták fel. Az ellenőrzésről jegyzőkönyv készült. A támogatási szerződésben jelzett határidőre minden szervezet elszámolt.

 • A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló többször módosított 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezik arról, hogy a fővárosi kerületi önkormányzat a lakóépületeinek (a bennük lévő lakások) elidegenítéséből származó – 1994. március 31. napját követően befolyó, és a lakásértékesítéssel összefüggésben keletkezett kiadásokkal csökkentett – bevételének ötven százalékát a fővárosi közgyűlés számláját vezető pénzintézethez, elkülönített számlára köteles befizetni.
  Az önkormányzat a lakáseladásokból származó bevételeiből a Fővárosi Önkormányzat javára átutalást nem teljesített.
  Az Állami Számvevőszék 2006. évi jelentésében már észrevételezte, hogy az önkormányzat a nem adta át a Fővárosi Önkormányzatnak az önkormányzati lakások elidegenítéséből származó bevétel 50 %-át. Ez év elején az ÁSZ a 2009. évi ellenőrzésre hivatkozással ismételten intézkedések végrehajtását javasolja.
  Tájékoztatásul: A Szentlőrinci úti lakótelepen a Pistahegyi úti óvoda, és a Dinnyehegyi úti iskola is a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában áll. A két intézményre ez idáig Soroksár Önkormányzata 534.365.087 Ft-ot költött, melyet a tulajdonos Fővárosi Önkormányzat nem térített meg. A Szentlőrinci úti lakótelepen közművesítésre Soroksár Önkormányzata 81.283.905 Ft +ÁFA összeget fizetett ki. Ez az összeg tartalmazza a szenny- és csapadékvíz csatornák vizsgálatát, tisztítását, mosatását, geodéziai bemérését kamerás vizsgálattal, durva tereprendezést, egyéb közművek kiépítését.
  Soroksár Önkormányzata 3 db ingatlan tulajdonjogát is megvásárolta annak érdekében, hogy a lakótelep ügye haladjon, összesen: 57.294.000 Ft vételáron. Ezen összegek ľ része – a tulajdoni hányad arányában – Soroksár Önkormányzatát 42.970.000 Ft illeti.
  A fentiekben felsorolt összegek nem kerültek megtérítésre Soroksár Önkormányzata részére, ezért az ingatlanértékesítésekből származó összegek 50%-áról továbbra sem kíván lemondani a Fővárosi Önkormányzat javára. Felkérték a polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a főpolgármesterrel a pénzügyi elszámolások és az ingatlanok tulajdonjogának kérdésében.

 • Javaslatot fogadtak el az iskolai és óvodai körzethatárok utcajegyzékének kiegészítésére.

 • Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye (1238 Budapest, Táncsics Mihály u. 104.) Bölcsődében (1238 Budapest, Rézöntő u. 22.) az ellátásban részesülők érdekvédelmét szolgáló Érdekképviseleti Fórumba a fenntartó részéről Lipcseiné Gergely Zsuzsannát delegálták.

 • A Táncsics Mihály Művelődési Ház igazgatójának – Gaál Ildikónak – vezetői megbízása 2010. május 31-én lejár. A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény értelmében a pályázat kiírásra került, a benyújtási határidő már cius 5-én lejárt. Fent jelzett jogszabály alapján „a pályázót a pályázati határidőt követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, melynek nem lehet tagja – a helyi önkormányzati képviselő-testület tagja kivételével – a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója.
  A bizottság véleményét írásba kell foglalni, a képviselő-testület soron következő ülésén ennek mérlegelésével hozza meg döntését az igazgató személyéről.
  A képviselő-testület a Táncsics Mihály Művelődési Ház igazgatói pályázatának véleményezésére háromtagú szakmai bizottságot hozott létre. A bizottság elnökévé felkérte Várhalmi András közművelődési szakértőt, a bizottság tagjává felkérte Ullmann Mihályt a Soroksári Német Kisebbségi Önkormányzat elnökét és Horváth Pált a Táncsics Mihály Művelődési Ház Közalkalmazotti képviselőjét.

 • Tájékoztatót hallgattak meg a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Dél-pesti Tűzoltási és Mentési Parancsnokság 2009. évi munkájáról. Az Erzsébeti Tűzőrségen 2009. január 01-től 2009. december 31-ig 419 káreset történt. Ebből a XXIII. kerületben 175. Az elmúlt 1 évben az alábbi kiemeltebb káresetek történtek a teljesség igénye nélkül az illetékességi területen: 2009. 03. 13. XXIII. ker. M5-ös autópálya bevezető szakasza – II-es kiemelt riasztás, a helyszínen 3 kamion és egy személygépkocsi ütközött, az ütközés következtében a személygépkocsi motortere füstölt, melyet a forgalomban résztvevő autósok a rajok kiérkezése előtt porraloltóval megszüntettek. A személygépkocsiban két beszorult súlyos sérült volt, melyet a rajok feszítő-vágó segítségével kiszabadítottak és a mentőknek átadtak.
  2009. 03. 22. XXIII. ker. M5-ös autópálya 18. – III-as kiemelt riasztás, kb. 10 hektáron nádas, valamint erdő aljnövényzete égett, a rajok két „D” sugárral és kézi szerszámmal a tüzet eloltották.
  2009. 05. 22. XXIII. ker. Szamaránszky dűlő – II-es kiemelt riasztás, körülbelül 2 hektáron melléképületek, gaz, avar és szemét égett, a rajok a tüzet 8 db „D” sugárral eloltották.
  2009. 06. 13. XXIII. ker. M0-s körgyűrű – II-es kiemelt riasztás, helyszínen két kamion ütközött. A káreset során az egyik sérült járműből veszélyes anyag – akril festék – szivárgott, a szivárgást a raj HAVARIA tapasszal szüntette meg.
  A káreseteknél megállapítható volt, hogy az állomány kellően felkészülten, fegyelmezetten hajtja végre káreseti tevékenységét.