Elérhetőség

Főépítész
Elérhetőség

Tóth András
mb. főépítész
Cím: 1239 Budapest, Hősök tere 12. III. em. 31.
Telefon: 289-2100/325, 289-2165
Telefax: 286-0988
E-mail: foepitesz@ph.soroksar.hu

Major Ivett
városrendezési ügyintéző
Cím: 1239 Budapest, Hősök tere 12. III. em. 31.
Telefon: 289-2100/197, 289-2165
E-mail: major.ivett@ph.soroksar.hu
 
Ügyfélfogadás
Hétfő
14.00-18.00
Kedd
-
Szerda
8.00-12.00 12.30-16.30
Csütörtök
-
Péntek
8.00-12.00

 

 

2. Feladatok
2.1. A főépítész főbb feladatai:
- Településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia szakmai előkészítése.
- Településfejlesztési, településrendezési helyi döntések előkészítése, végrehajtása.
- A kerületi építési szabályzatok, valamint kerületi szabályozási tervek kidolgozásának, módosításának szakmai felügyelete.
- A kerületi településrendezési tervállomány karbantartása, nyilvántartásának vezetése.
- A szomszédos kerületek, települések településrendezési terveinek szakmai véleményezése.
- A készülő, vagy módosuló felsőbb szintű településrendezéssel, építésüggyel kapcsolatos jogszabályok véleményezése.
- Az ingatlan-befektetők, ingatlantulajdonosok, ügyvédi irodák, befektetők részére tájékoztatás a kerületfejlesztési lehetőségekről, illetve egy adott területen a beépítési lehetőségekről.
- Szakmai véleménynyújtás, nyilatkozat kiadása a külön jogszabályban meghatározott, kerületi településrendezési tervekkel való megfelelősségről.
- A kerületi építészeti-műszaki tervtanácsi rendelet előkészítése és annak alapján a Tervtanács működtetése.
- A kerületi településképi arculati kézikönyv, településképi rendelet kidolgozásának szakmai előkészítése.
- A kerületi építészeti értékek kerületi védelem alá helyezésének szakmai előkészítése.
 
2.2. Kapcsolódó helyi jogszabályok: -
 
2.3. Kapcsolódó nem helyi jogszabályok
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
1998. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes sajátos jogintézményekről
190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről
252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról 
 
 
3. Ügytípusok
3.1 Városrendezési ügyek
3.1.1 Ügytípus általános, rövid jellemzője
A Kerületi Építési Szabályzatokat (KÉSZ), illetve a Kerületi Szabályozási Terveket (KSZT) a Képviselő-testület rendelettel hagyja jóvá. A KÉSZ és a KSZT-k véleményezési eljárását a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 32-43. §-ban részletezett szabályok szerint kell lefolytatni. A településrendezési eszközök kidolgozása során az érintett állampolgárok, szervezetek, civil szervezetek, érdekképviseleti szervek véleménynyilvánítási lehetőségét az ún. partnerségi egyeztetési szabályok szerint kell biztosítani. A partnerségi egyeztetési szabályokról a Képviselő-testület rendeletet alkotott. A terv kidolgozása után a képviselő-testület elé kerülő KÉSZ ill. KSZT tervezete a kerület honlapján, valamint a főépítész irodájában személyesen is megtekinthető. A kifüggesztett, illetőleg a honlapon közzétett tervezettel kapcsolatos észrevételeket, véleményeket a partnerségi egyeztetési szabályok szerint meghatározott módon lehet megtenni. A Képviselő-testület a tervezet elfogadásánál azokat a javaslatokat veheti figyelembe, amelyek szakmailag támogatottak, illetve jogszabállyal nem ellentétesek.
 
3.1.2 Eljárás megindítása
Az eljárás a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság döntése alapján indul. Az eljárást lehet hivatalból, vagy kérelem alapján kezdeményezni.
 
3.1.3 Illetékfizetési kötelezettség: -
 
3.1.4 Letölthető nyomtatványok: -
 
3.1.5 Kapcsolódó helyi jogszabályok
35/1999. (VII.23.) Ök. sz. rendelet a Budapest XXIII. kerület Soroksár, Millennium-telep és MÁV vonal közötti terület szabályozási tervéről
41/2000. (XII.22.) Ök. sz. rendelet a Budapest XXIII., Horgászpart szabályozási tervéről (II. ütem)
12/2001. (III.02.) Ök. sz. rendelet a Bp. XXIII., Szentlőrinci úti lakótelep I/C jelű ütem Szentlőrinci út - Nyír u. - Mesgye u. - Szent László u. által határolt területre vonatkozó szabályozási tervének jóváhagyásáról és helyi építési szabályzatának meghatározásáról
13/ 2001. (III.02.) Ök. sz. rendelet a Budapest, XXIII., Mezőlak utca - Szent László utca - Mesgye utca - Nyír utca által határolt terület szabályozási tervéről
28/2001. (VII.20) Ök. sz. rendelet a Budapest, XXIII. kerület Helsinki út - Hold u. - MÁV vasútvonal által határolt terület szabályozási tervéről
11/2002.(III. 29.) Ök. sz. rendelet a Bp. XXIII. . Grassalkovich út - Ecetfa u. - Csendes u. és Zsellér köz által határolt területre vonatkozó szabályozási tervének jóváhagyásáról és helyi építési szabályzatának meghatározásáról
25/2002. (VII.19.) Ök. sz. rendelet a Budapest, XXIII. kerület Tusa utca - Soroksári Duna - Gyáli patak - Haraszti út - Vágó utca által határolt terület szabályozási tervéről
25/2003.(VII.18.) Ök. sz. rendelet a Budapest XXIII. kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról (KVSZ)
9/2017.(III.23.) sz. rendelet a partnerségi egyeztetés szabályairól
26/2017.(IX.22.) Ök.sz. rendelet a Budapest Főváros XXIII. Kerületi Építési Szabályzatról (KÉSZ)
 
3.1.6 Kapcsolódó nem helyi jogszabályok
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK)
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes sajátos jogintézményekről
47/1998.(X.15.) Főv. Kgy. rendelet a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról (BVKSZ)
48/1998.(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet a Budapest Településszerkezeti Terve, a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzat (BVKSZ), valamint a Fővárosi Szabályozási Keretterv (FSZKT), illetve a Kerületi Szabályozási Tervek (KSZT), Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatok (KVSZ) összhangjához szükséges követelményekről
 
3.2 Parkolás megváltása
 
3.2.1 Letölthető nyomtatványok
parkolóhely-építési kötelezettség megváltásának engedélyezése iránti kérelem
 
3.2.2 Ügytípus általános, rövid jellemzője
Az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet 42. § (11) bekezdésének figyelembevételével, valamint a Fővárosi Közgyűlésnek a Budapesti Városrendezési Keretszabályzatról szóló 47/1998.(X.15.) Főv. Kgy. rendelet 6. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi Önkormányzat a parkolás biztosításának módjáról, és annak megváltásáról 28/2005. (VII. 15.) rendeletet alkotott.
Kerületünkben is vannak olyan területek (pl.: városközpont, Újtelep stb.), ahol a jogszabályokban előírt, kötelezően létesítendő parkolóhelyek biztosítása nem megoldható vagy a kialakult állapot, vagy egyéb indokolt műszaki akadály (pl.: terepviszonyok, stb.) következtében. Ilyen esetekben, a helyi rendeletben meghatározottak szerint a kötelezően előírt parkolóhelyek létesítését meg lehet váltani.
 
3.2.3 Jogosultsági feltételek
Budapest, Főváros XXIII. kerület közigazgatási határán belül minden természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet és személyegyesülés jogosult a 28/2005.(VII.15.) rendeletben foglaltaknak megfelelően, aki:
a)       új épületet-, építményt épít, létesít, vagy meglévő épületet bővít,
b)       építési engedélyt igénylő rendeltetési mód változással járó építmény-átalakítást végez, vagy
c)       olyan építési tevékenységgel nem járó rendeltetésmódosítást hajt végre, illetőleg
d)       olyan területhasználatot folytat
ami új parkolóhelyek létesítését követeli meg, azonban ezen parkolóhelyek létesítése nem megoldható vagy a kialakult állapot, vagy egyéb indokolt műszaki akadály (pl.: terepviszonyok, stb.) következtében.
 
3.2.4 Eljárás megindítása
Parkolóhely-építési kötelezettség megváltásának engedélyezése iránti kérelem benyújtása
 
3.2.5 Benyújtandó iratok köre
-   Az építtető azonosításához szükséges okirat (vállalkozói engedély, cégbírósági bejegyzés) egyszerű másolata;
-   Gazdasági társaságok esetében bankszámlaszerződés és aláírási címpéldány egyszerű másolata;
-   1 pld. helyszínrajz (M=1:1000 vagy M=1:2000 méretarányban) a tervezett beruházási helyszín feltüntetésével;
-   3.000 Ft értékű illetékbélyeg.
 
3.2.6 Illetékfizetési kötelezettség
3.000 Ft
 
3.2.7 Kedvezmények, mentességek
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. Törvény 5-6. §-a alapján:
Teljes személyes illetékmentességben részesül:
a) a Magyar Állam,
b) a helyi önkormányzatok és azok társulásai,
c) a költségvetési szerv, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., valamint a Tartalékgazdálkodási Kht., illetve annak tevékenységét folytató nonprofit gazdasági társaság,
d) az egyesület, a köztestület,
e) az egyházi jogi személy,
f) az alapítvány, ideértve a közalapítványt is,
g) a vízgazdálkodási társulat,
h) az egészségbiztosítási szerv, a központi nyugdíjbiztosítási szerv,
i) a Magyar Nemzeti Bank,
j) a Magyar Rádió Nonprofit Zrt., a Magyar Televízió Nonprofit Zrt., a Duna Televízió Nonprofit Zrt., a Magyar Távirati Iroda Nonprofit Zrt., és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap,
k) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és a Békepartnerség más részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői, valamint az Észak-atlanti Szerződés alapján felállított nemzetközi katonai parancsnokságok, és e fegyveres erők és parancsnokságok személyi állományába tartozó vagy alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, katonai szolgálatban lévő és polgári állományú személyek, kizárólag a szolgálati kötelezettségükkel összefüggő illetékügyek tekintetében,
l) a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény hatálya alá tartozó fejlesztési tanács,
m) a közhasznú, kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaság,
n) az Európai Közösségek, valamint azok intézményei és szervei, hivatalai, elkülönült alapjai,
o) Nemzeti Eszközkezelő Zrt.
p) a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti intézményi tanács,
q) az Országos Betétbiztosítási Alap,
r) a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII. törvényben meghatározott Szanálási Alap és a Magyar Állam vagy a Szanálási Alap által létrehozott, az alapító, alapítók kizárólagos tulajdonában álló szanálási vagyonkezelő,
s) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerinti Befektető-védelmi Alap,
t) a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvény szerinti Kárrendezési Alap.
(2)  Az (1) bekezdés c)-g) és m) pontokban említett szervezetet az illetékmentesség csak abban az esetben illeti meg, ha a vagyonszerzést, illetőleg az eljárás megindítását megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme után társasági adófizetési kötelezettsége, illetve - költségvetési szerv esetében - eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett.
 
3.2.8 Kapcsolódó helyi jogszabályok
25/2003.(VII.18.) Ök. sz. rendelet a Budapest XXIII. kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról (KVSZ)
28/2005. (VII. 15.) rendelet a parkolás biztosításának módjáról és annak megváltásáról
 
3.2.9 Kapcsolódó nem helyi jogszabályok
1990. évi XCIII. Törvény az illetékekről
253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK)
47/1998.(X.15.) Főv. Kgy. rendelet a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról (BVKSZ)
 
3.3 Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
3.3.1 Ügytípus általános, rövid jellemzője
A tervezést megelőzően a településképi követelményekről településkép-védelmi tájékoztatás, vagy a tervezés közben a készülő építészeti-műszaki terv munkaközi változatával kapcsolatban szakmai konzultáció kezdeményezhető. A településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció az önkormányzati főépítész feladata. A szakmai konzultációról emlékeztető készül, amelyben rögzítésre kerül a felvetett javaslatok lényege, valamint az önkormányzati főépítész lényeges nyilatkozata. A települési önkormányzat, a településképi konzultációért, tájékoztatásért díjat nem számíthat fel. A települési önkormányzat a településképi rendeletben a szakmai konzultációt kötelezővé teheti. A szakmai konzultáció a hatályos településrendezési eszközben foglalt előírásokra is kiterjedhet.
 
3.3.2 Eljárás megindítása
A településkép-védelmi tájékoztatás, szakmai konzultáció e-mailen, vagy telefonon keresztül a főépítésznél kezdeményezhető. A kérelem beérkezését követően a főépítész e-mailen tájékoztatja a kezdeményezőt a konzultáció időpontjáról. 
 
3.3.3 Benyújtandó iratok köre
A munkaközi tervdokumentációnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) a telepítést bemutató helyszínrajzot M 1: 500 léptékben
aa) a tervezett beépítés, a szomszédos telkeken lévő építmények és a terepviszonyok feltüntetésével, égtáj megjelöléssel, (tetőidomok ábrázolásával, építménymagasság és rendeltetés, az építmények egymástól és a telekhatártól való távolsági méretének jelölésével),
ab) a zöldfelületek, burkolt felületek, a telken lévő épületek megközelítésének, bejáratainak ábrázolásával, valamint
ac) az érintett közterület adottságainak, berendezéseinek, műtárgyainak és növényzetének ábrázolásával
b) építészeti terveket (alaprajzokat, metszeteket, homlokzatokat) a megértéshez szükséges mértékben,
c) az anyaghasználatra, a homlokzatok színezésére vonatkozó munkarészeket,
d) a tervezett állapotról tömegvázlatot, vagy látványtervet az utcakép ábrázolásával,
e) a védett érték esetén a beavatkozással érintett részének előzetes vizsgálat dokumentációját,
f) az építési tevékenység által érintett építmény, vagy építményrészek és a környezet jelenlegi állapotának színes fotódokumentációját.
 
3.3.4 Illetékfizetési kötelezettség: -
 
3.3.5 Kapcsolódó helyi jogszabályok
25/2003.(VII.18.) Ök. sz. rendelet a Budapest XXIII. kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról (KVSZ)
26/2017.(IX.22.) Ök.sz. rendelet a Budapest Főváros XXIII. Kerületi Építési Szabályzatról (KÉSZ)
35/2017(XII.15.) Ök. sz. rendelet a településkép védelméről
 
3.3.6 Kapcsolódó nem helyi jogszabályok
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK)
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes sajátos jogintézményekről
2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről
 
3.4 Településképi véleményezési eljárás
3.4.1 Ügytípus általános, rövid jellemzője
Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni a lakóépület egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI.13.) Korm. rendelet hatálya alá nem tartozó, Duna-parti területeken létesülő épületek, a Haraszti út mellett a Gyár köz és a Fűzfa köz közötti területen létesülő épületek esetében, illetve fennmaradási engedélyezési eljárást megelőzően, valamint közterületen létesülő épületek vonatkozásában.
A polgármester véleményét a kerületi főépítész állásfoglalására alapozva alakítja ki.
 
3.4.2 Eljárás megindítása
A településképi véleményezési eljárás a kérelem kitöltésével, és a benyújtásával indul.
 
3.4.3 Benyújtandó iratok köre
- A településképi vélemény iránti kérelem a 35/2017(XII.15.) Ök. sz. a településkép védelméről szóló rendelet 4. mellékletében található kérelem-nyomtatvány
- építészeti-műszaki tervdokumentáció a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendeletben foglaltak szerint
 
3.4.4 Illetékfizetési kötelezettség: -
 
3.4.5 Kapcsolódó helyi jogszabályok
25/2003.(VII.18.) Ök. sz. rendelet a Budapest XXIII. kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról (KVSZ)
26/2017.(IX.22.) Ök.sz. rendelet a Budapest Főváros XXIII. Kerületi Építési Szabályzatról (KÉSZ)
35/2017(XII.15.) Ök. sz. rendelet a településkép védelméről
 
3.4.6 Kapcsolódó nem helyi jogszabályok
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK)
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes sajátos jogintézményekről
2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről
 
3.5 Településképi bejelentési eljárás
 
3.5.1 Ügytípus általános, rövid jellemzője
Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a 35/2017(XII.15.) Ök. sz. rendelet Értékvédelmi Jegyzékben felsorolt építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, homlokzatfelület színezése, homlokzat felületképzésének megváltoztatása, arculatváltása esetén; reklám, reklámhordozó és építési reklámháló elhelyezése esetén, illetve a kerület szempontjából jelentős eseményről való tájékoztatás érdekében, meghatározott időszakra elhelyezendő hirdetmény kihelyezése esetén.
A polgármester a főépítész állasfoglalása alapján adja ki a tervezett építési tevékenység tudomásulvételéről vagy megtiltásáról szóló határozatát. A határozat hatálya alatt megkezdett, de a határozat hatályának lejártáig be nem fejezett bejelentett tevékenység, csak új bejelentési eljárás lefolytatása után folytatható.
 
3.5.2 Eljárás megindítása
A településképi bejelentési eljárás megindításához kitöltött bejelentőlap benyújtása szükséges.
 
3.5.3 Benyújtandó iratok köre
- A településképi bejelentési eljáráshoz szükséges bejelentőlap, melyet a 35/2017(XII.15.) Ök. sz. a településkép védelméről szóló rendelet 5. melléklete tartalmaz
 
3.5.4 Illetékfizetési kötelezettség: -
 
3.5.5 Kapcsolódó helyi jogszabályok
25/2003.(VII.18.) Ök. sz. rendelet a Budapest XXIII. kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról (KVSZ)
26/2017.(IX.22.) Ök.sz. rendelet a Budapest Főváros XXIII. Kerületi Építési Szabályzatról (KÉSZ)
35/2017(XII.15.) Ök. sz. rendelet a településkép védelméről
 
3.5.6 Kapcsolódó nem helyi jogszabályok
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK)
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes sajátos jogintézményekről
2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről
104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról
224/2011. (X. 21.) Korm. rendelet a reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól 
421/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszközök közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól 
 
3.6 Településképi kötelezési eljárás
3.6.1 Ügytípus általános, rövid jellemzője
Településképi kötelezettség megszegése – bejelentés elmulasztása, vagy hozott döntéstől eltérő végrehajtás – esetén a polgármester az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezési szerint az ingatlan tulajdonosával, önkormányzati tulajdon esetén a bérlővel szemben - hivatalból vagy kérelemre - településképi kötelezési eljárást folytat le.
A településképi követelmények megsértésével elhelyezett reklám, reklámhordozó esetén a polgármester értesíti a fővárosi kormányhivatalt.
 
3.6.2 Eljárás megindítása
A települési kötelezési eljárás lefolytatható bármely természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet – a polgármesterhez írásban benyújtott – kezdeményezésére, illetve hivatalból.
 
3.6.3 Benyújtandó iratok köre
Kérelemre indult eljárás esetén a kitöltött kérelem, mely tartalmazza a településképi követelmények megszegésével érintett ingatlan címét vagy helyrajzi számát, a településképi kötelezettség megszegésének módját – bejelentés elmulasztása, vagy hozott döntéstől eltérő végrehajtás –, illetve a kérelmező nevét, megnevezését, lakcímét, székhelyét.
 
3.6.4 Illetékfizetési kötelezettség: -
 
3.6.5 Kapcsolódó helyi jogszabályok
35/2017(XII.15.) Ök. sz. rendelet a településkép védelméről
 
3.6.6 Kapcsolódó nem helyi jogszabályok
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK)
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes sajátos jogintézményekről
2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről
104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról
224/2011. (X. 21.) Korm. rendelet a reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól 
421/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszközök közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól