Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 19/1997. (V. 20.) Ök. sz. rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat saját halottjává nyilvánítás egyes kérdéseiről

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának
19/1997. (V. 20.) Ök. sz. rendelete
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat saját halottjává nyilvánítás egyes kérdéseiről
(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - annak érdekében, hogy Soroksár Önkormányzata méltó módon kifejezhesse az elhunyt iránti megbecsülését és osztozhasson a hozzátartozók gyászában - az alábbi rendeletet alkotja.
 
 
1. §
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata - ha ez a közvetlen hozzátartozók (a Ptk. 685. § b) pontja szerinti, az ott meghatározott sorrendben szereplő közeli hozzátartozók, a házastárs fogalmába beleértve az élettársat is) közül sorrendben előrébb álló szándékával, illetve az elhunyt végakaratával sem ellentétes - a saját halottjává nyilváníthatja azt:
 
a)      [1]
 
b)      [2]
 
c)      [3]a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői állományából, Soroksár Önkormányzata által fenntartott intézmények közalkalmazottai, valamint az Önkormányzat tulajdonában lévő vállalatok, gazdasági társaságok munkavállalói közül, aki munkabaleset következtében hunyt el, illetve munkáját tartósan kiemelkedő teljesítménnyel végezte.
 
d)      aki kimagasló szakmai, emberi, hivatásbeli (gazdasági, műszaki, tudományos, művészeti, stb.), vagy közéleti érdemeire, teljesítményére tekintettel arra méltó,
 
e)      [4]
 
   
2. §
 
(1)   Az önkormányzat saját halottjává nyilvánítást kezdeményezhetik a Képviselő-testület tagjai, a polgármester, a jegyző.
 
(2)   Az önkormányzat saját halottjává nyilvánításról a Képviselő-testület minősített többséggel dönt.
 
 
2/A. §[5]
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata – ha ez a közeli hozzátartozók, az eltemettetésre jogosult vagy kötelezett szándékával, illetőleg az elhunyt végakaratával nem ellentétes – a halálesetet követően automatikusan saját halottjának tekinti:
a)      aki elhalálozásakor Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének tagja, vagy korábban az volt,
b)      aki Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának tisztségviselője, vagy korábban az volt,
c)      aki a Képviselő-testület által adományozott díszpolgári cím viselője.
 
 
3. §
 
 
(1)   Az önkormányzat saját halottjának temetéséről, a kegyeleti feladatokkal kapcsolatos tevékenység ellátásáról a polgármester gondoskodik.
 
(2)   A polgármester az (1) bekezdésben foglalt feladat-, illetve hatáskörében:
-         a hozzátartozók igénye esetén - velük egyetértésben - megteszi a temetéssel kapcsolatos intézkedéseket,
-         gondoskodik a nekrológ, a temetési beszéd, sajtóközlemény elkészítéséről, kiadásáról, valamint a Polgármesteri Hivatal épületére gyászlobogó kihelyezéséről,
-         ha az elhunytat több szerv, intézmény, vagy társadalmi szervezet tekinti saját halottjának, felveszi azokkal a kapcsolatot,
-         a hozzátartozók egyetértésével részvétnyilatkozatot tesz közzé.
 
 
4. §
 
 
(1)   Az önkormányzat saját halottja temetési költségeit a Polgármesteri Hivatal költségvetésében elkülönítetten kezelt költségkeret biztosítja. A temetéssel összefüggő költségek e rendelet alkalmazásakor különösen:
-         a halottszállítás költségei,
-         a sírhely költségek,
-         a sírásási költségek,
-         a koporsó, vagy urna költségei,
-         a ravatalozás, a szertartás költségei,
-         az egyéb tartozékok (fejfa, szemfedő, stb.) költségei,
-         a temetéskor Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata, illetve igény esetén a család nevében a koszorú(k) költsége.
 
(2)   Amennyiben az elhunytat más szerv is saját halottjának nyilvánítja, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a költségeknek ezen szervvel történő megegyezés szerinti részét viseli.
 
 
5. §
 
 
 
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
 
 
 
 
 
 
 
Geiger Ferenc s.k.                                                               Dr. Homonnai Ildikó s.k.
                 polgármester                                                                                      jegyző

 

[1] Hatályon kívül helyezte a 26/2008.(VI.27.) rendelet 2. § Hatályos: 2008. június 27.

[2] Hatályon kívül helyezte a 26/2008.(VI.27.) rendelet 2. § Hatályos: 2008. június 27.

[3] Módosította a 74/2004.(XII.19.) rendelet 1. § Hatályos: 2004. december 19.

[4] Hatályon kívül helyezte a 26/2008.(VI.27.) rendelet 2. § Hatályos: 2008. június 27.

[5] Beiktatta a 26/2008.(VI.27.) rendelet 1. § Hatályos: 2008. június 27.