Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 8/1998. (II. 27.) Ök. sz. rendelete a Polgármesteri Hivatalban dolgozók érdekeltségi rendszeréről

 

                   Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
8/1998. (II. 27.) Ök. sz. rendelete
a Polgármesteri Hivatalban dolgozók érdekeltségi rendszeréről
(módosításokkal egységes szerkezet)

 

 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló több. mód. 1990. évi C. tv. 45. §-ban, valamint a helyi önkormányzatokról szóló több. mód. 1990. évi LXV. tv. 16. § /1/ bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a helyi önkormányzat ügykörébe tartozó adók hatékony beszedésének elősegítésére az alábbi rendeletet alkotja.


1. §

Érdekeltségi célú juttatásból a Jegyző és az adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselő részesülhet.

2. §
(1)   [1]
A képzett alap forrása:
            - a beszedett adótartozás
                        tőke és mulasztási bírság összegének 2,5 %-a
                        késedelmi pótlék összegének 10 %-a

            - a feltárt és beszedett adóhiány 10 %-a

A képzett érdekeltségi alap nem haladhatja meg (személyi díjazással és befizetési kötelezettséggel együtt) a tárgyévi költségvetési rendeletben meghatározott összeget.[2]

(2)    
A képzett alapból kell a munkáltatót terhelő társadalombiztosítási és egyéb járulékot rendezni.
 
3. §

(1)    
A 2. § /1/ bekezdése szerint a képzett alap az elvégzett munka értékelése alapján évente két ízben fizethető ki, július 20-áig, illetve december 20-áig.

(2)    
Érdekeltségi jutalék címén kifizetett összeg felső határa az érintett köztisztviselők éves bruttó 
illetményének 100 %-a.

(3)    
A tárgyévben nyugdíjba, illetve sorkatonai szolgálatra bevonuló, terhességi-gyermekágyi segélyen,  GYES-en,  illetve egyéb okból tartósan távollévő dolgozó az utolsó munkában töltött napig, feladatai időarányos teljesítésének arányában kap jutalékot.

 
4. §
 

(1)   [3]
A képzett alapot a Pénzügyi Osztályon vezetett, az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján számvitelileg elkülönítetten kell kezelni.

(2)    
A képzett alapból történő kifizetéseknél felmerülő egyéb kérdésekben a munkabérre, bérjellegű juttatásra vonatkozó társadalombiztosítási és adójogszabályokat kell alkalmazni.

(3)    
A nyilvántartás szerint az év végén mutatkozó maradvány a következő évre átvihető és rendeltetésszerűen felhasználható.


5. §
 
A Képviselő-testület - a Polgármester javaslata alapján - jogosult évente felülvizsgálni az érdekeltségi rendszer %-os arányát.
 
 
6. §
 
 
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.Geiger Ferenc s.k.                                                  Szimoncsikné dr. Laza Margit s.k.
              polgármester                                                                                  jegyző

 

[1] Módosította az 11/1999. (III.19.) Ök. sz. rendelet  Hatályos: 1999. március 19-től

[2] Módosította a 27/1999.(VI.25.) Ök. sz. rendelet Hatályos: 1999. június 25-től

[3] Módosította a 38/2011.(IX.23.) önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2011. szeptember 24-től