Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 35/1999.(VII.23.) sz. rendelete a Budapest XXIII. kerület Soroksár, Millennium-telep és MÁV vonal közötti terület szabályozási tervéről

Rendelet "PDF" formátumban

Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzatának
 
35/1999.(VII.23.) sz. rendelete
 
 
a Budapest XXIII. kerület Soroksár, Millennium-telep és MÁV vonal közötti  terület szabályozási tervéről

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv., 16. § (1) bekezdésében és az épített környezet átalakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 6. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:


1. §
Az előírások hatálya
 
(1) Jelen szabályozási előírás a Bp. XXIII., Millennium u. - Gombkötő u. - Dél u. - MÁV vasút által határolt területre terjed ki. (A terület a továbbiakban: tervezési terület)
 
(2) A szabályozási előírás a szabályozási tervlappal együtt érvényes.
 
2. §
Általános előírások
 
 
(1) A tervezési területen területet felhasználni, építési telket és építési területet kialakítani, építési tevékenységet folytatni, valamint ilyen célra hatósági és építési engedélyt kiadni az OTÉK és BVSZK rendelkezéseinek, a jelen terv szabályozási előírásaiban és a mellékletet képező szabályozási tervlapon foglaltak szerint szabad.
 
(2) A szabályozási előírások kötelezően betartandó elemei:
·      szabályozási vonal (utca és telek határvonala)
·      kötelező építési hely
 
3. §
Terület-felhasználás
 
(1) A tervezési terület külterület. A belterülethez a területet határoló Gombkötő u. keleti oldalvonalával kapcsolódik.
 
 
(2) A tervezési terület: mezőgazdasági keretövezetben MG-MT célzott területfelhasználási módú terület.
 
(3) A telkek közül összevonásra kerül: HRSZ 196585 - 196586 - 196587 - 196588.
 
(4) Közút kialakításához igénybevételre kerül: HRSZ 196579 és 196576 egy-egy része, HRSZ 196590 és 196580-88 Dél u. menti sávja.
 
 
4. §
Létesítmények elhelyezése
 
(1) A területen elhelyezhető farmergazdaság létesítményei:
·      állattartás épületei, egyéb mezőgazdasági épületek
·      takarmány és egyéb tároló, feldolgozó épületek
·      színek és gépszínek
·      telepvezetői iroda és egy lakást tartalmazó lakóház.
 
(2) A 6000 m2-t meghaladó telken az 1. pontban felsorolt építmények helyezhetők el, iroda és lakóépület kivételével, beépítettség: 3 %.
 
(3) Egybefüggő és legalább 2 ha kiterjedésű telekterületen egylakásos lakóépület és telepvezetői iroda is elhelyezhető. Beépítettség: 3 %.
 
(4) Homlokzatmagasság: 4,5 m
 
(5) Beépítés: szabadonálló.   Lakóépület elhelyezése a szabályozási terven bejelölt sávban lehetsége.
 
(6) Komposztálás és trágyatároló területe, siló és fedetlen kialakítású ömlesztett anyag, folyadék, vagy gáztartály elhelyezése a mezőgazdasági épületek mögötti területrészen biztosítandó.
 
(7) Növény üvegház, vagy fóliasátor a telekhatártól min. 3 m távolságban telepíthető.
 
(8)  Állattartás épületeinek nyílásai a meglévő lakóterület felé nem nyithatók, az állatok kifutói ebben az irányban nem helyezhetők el.
 
(9) A farmergazdaságokat a telkek határvonalán kerítéssel el kell határolni.
 
(10) A tervezési területen csak magastetős épület építhető.
 
 
5. §
Közlekedési létesítmények
 
 
(1)  Utak szabályozási szélessége:
·      Millennium utca:             16 m
·      Gombkötő utca:               12 m
·      Dél utca:                           12 m
·      Út MÁV vonal mellett:   12 m
 
(2) Gépjárművek, haszonjárművek elhelyezését a telken belül kell biztosítani.
 
 
6. §
Közműlétesítmények
 
 
(1) A területen közműhálózatokat és közműlétesítményeket az OTÉK és a vonatkozó szabványoknak és előírásoknak megfelelően kell elhelyezni és kialakítani.
 
(2) A területen lakóépületet elhelyezni részleges közművesítéssel szabad, zárt szennyvíztárolóval, szennyvízelszállítással. A csatornahálózat kiépítésekor a hálózatra kötelező a rákötés.
 
(3) Az állattartásnál híg trágyakezelés nem alkalmazható.
 
 
7. §
Zöldfelületek
 
(1) A farmergazdaságok lakóterület felőli határvonalán, saját területen belül, védő zöldsáv alakítandó ki (egy sor nagylombkoronájú fa).
 
(2) A telkeken 90 %-os zöldfelületi borítottságot kell biztosítani.
 
 
8. §
Környezetvédelem
 
 
(1) A tervezési területen a Védett I. levegőtisztaságvédelmi kategória határértékeit meghaladó emissziót okozó létesítmény nem helyezhető el.
 
(2) A 4/1984. EÜM sz. zajvédelmi rendelet lakóterületekre vonatkozó határértékeit meghaladó zajterhelést okozó zajforrás a mezőgazdasági üzemi területeken sem létesíthető.
 
(3) Az állattartás céljára szolgáló épületek, helyiségek és melléképületek elhelyezésénél irányadó védőtávolságokat és más építési feltételeket, közegészségügyi és az állategészségügyi, továbbá a környezetvédelmi követelményeket az egészségügyi szakhatóság eseti előírásai alapján kell meghatározni.
 
(4) A tervezési területen a Gombkötő utca déli szabályozási vonalától 100 m-en belüli sávban állattartás csak a lakóterületre L4 keretövezetre engedélyezett mértékben történhet.
 
(5) A MÁV pályatest vonalától 50-es távolságban épületet elhelyezni nem lehet.
 
9. §
 
Ez a rendelet kihírdetése napján lép hatályba.
 
 
 
 
     Geiger  Ferenc                                                 dr. Homonnai Ildikó
      polgármester                                                                jegyző
 
 
Záradék:
A rendelet 1999. július 14-én  kifüggesztésre került.
Budapest, 1999. július 14.
 
 
 
                                                                              dr. Homonnai Ildikó
                                                                                         jegyző
 
Záradék:
A rendelet 1999. július 23-án  kihirdetésre került.
Budapest, 1999. július 23.
 
 
 
 
                                                                              dr. Homonnai Ildikó
                                                                                         jegyző


35/1999.(VII.23.) Ök. sz. rendelet 1.sz. melléklet