A Képviselő-testület 2015. évi munkaterve

           A Képviselő-testület 2015. évi munkaterve

 

 

2015. január 20.
-         Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (SZMSZ 148. § i) pont)
-         Javaslat a 2015. évi forrásmegosztás véleményezésére (2006. évi CXXXIII. tv. 5. § (1) bek.)
-         Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft-vel és a Soroksár Sport Club Kft.-vel való megállapodások megkötésére
 
 
2015. február 17.
-         Beszámoló a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft-nek juttatott de minimis támogatások felhasználásáról
-         Beszámoló a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft-nek juttatott de minimis támogatások felhasználásáról
-         Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról (SZMSZ 148. § h) pont)
-         Beszámoló a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásáról (SZMSZ 21. § (2) bekezdés e) pont)
-         Tájékoztató a Tiszta Soroksárért Napok előkészületeiről
-         Javaslat a 2015. évi költségvetési rendelet megalkotására (SZMSZ 21. § (2) bekezdés b) pont, és a 2011. évi CXCV. tv. 24. § (2) – (3) bekezdés)
-         Tájékoztató a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti Parancsnokság 2014. évi munkájáról (SZMSZ 21. § (3) bekezdés a) pont)
-         Javaslat az egyházaknak nyújtott támogatásra
-         Javaslat közalapítványok kuratóriumi tagjainak és felügyelő bizottsági tagjainak megválasztására és alapító okiratuk módosítására
 
  
2015. március 17.
-         Beszámoló a civil szervezetek támogatásáról (5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés)
-         Javaslat közalkalmazotti munkáltatói kölcsönkeret felhasználására (43/2005.(XI.27.) rend.)
-         Tájékoztató a szociális helyzetről (Kerületi Szolgáltatástervezési Koncepció alapján)
-         Tájékoztató a karitatív szervezetek munkájáról
-         Tájékoztató az ingatlankezelésről
-         Beszámoló a Soroksári Polgárőrség Egyesület 2014. évben végzett munkájáról (megállapodás alapján)
-         Tájékoztató a 2014. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról (SZMSZ 69. §)
-         Beszámoló a Soroksári Sport Klub NKft. munkájáról (SZMSZ 21. § (2) bekezdés d) pont)
-         Beszámoló a Soroksári Sportcsarnok NKft. munkájáról (SZMSZ 21. § (2) bekezdés d) pont)
-         Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló rendelet felülvizsgálatára (22/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet)
 
 
2015. április 14.
-         Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetének elfogadására (SZMSZ 21. § (2) bekezdés a) pont, valamint a 2011. évi CXCV törvény 91. § (1) bekezdés)
Javaslat a 2014. évi egyszerűsített beszámoló elfogadására
-         Javaslat az Önkormányzat 2014. évi pénzmaradványának elfogadására (368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 155. § (2) bekezdés)
-         Kitüntetési javaslat Pedagógus Napra (17-18/2004.(IV.23.) rend.)
-         Javaslat helyi támogatás iránti kérelmek elbírálására (54/2012.(XII.28.) önkormányzati rendelet)
-         Tájékoztató a 2014. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól és a belső kontrollrendszer működéséről (370/2011.(X.31.) Korm. rendelet)
-         Beszámoló a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, javaslat a közhasznúsági jelentés elfogadására (SZMSZ 21. § (2) bekezdés d) pont)
-         Beszámoló a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, javaslat a közhasznúsági jelentés elfogadására (SZMSZ 21. § (2) bekezdés d) pont)
-         Beszámoló az Egészségügyi és Szociális Intézmény munkájáról (megegyezés alapján)
-         Javaslat Gazdasági Program elfogadására (2011. évi CLXXXIX. tv. 116. §)
-         Tájékoztató a Kormányhivatal 2014. évi munkájáról (639/2014.(XII.16.) határozat alapján
 
 
2015. május 12.
-         Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről (SZMSZ 21. § (2) bekezdés c) pont)
-         Kitüntetési javaslat Semmelweis Napra (15/2014.(V.23.) önkormányzati rendelet)
-         Tájékoztató az Önkormányzat I-III. havi gazdálkodásáról
-         Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról (1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bek.)
-         Beszámoló a Ökumenikus Segélyszervezet Szociális és Fejlesztő Központ Budapest XXIII. kerület Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról (együttműködési megállapodás alapján)
-         Beszámoló a Ökumenikus Segélyszervezet Szociális és Fejlesztő Központ Budapest XXIII. kerület Szenvedélybetegek Nappali Intézménye munkájáról (együttműködési megállapodás alapján)
-         Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági jelentés elfogadására (SZMSZ 21. § (2) bekezdés d) pont)
-         Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására
 
 
2015. június 9.
-         Javaslat a 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezésére (2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) pont)
-         Beszámoló a FŐNIX MED működéséről (együttműködési megállapodás alapján)
-         A XXIII. Tankerület tájékoztatója az oktatási intézmények munkájáról (638/2014.(XII.16.) határozat alapján)
 
 
2015. július 7.
-         Javaslat alapítványok és társadalmi szervezetek támogatására (5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet)
-         Javaslat Díszpolgári Cím és Soroksárért Érdemérem adományozására (20-21/2004.(IV.23.) rend.)
-         Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (SZMSZ 148. § i) pont)
-         Beszámoló a kerületi sportéletről
-         Beszámoló a közfoglalkoztatás 2015. I. félévi működéséről (Közfoglalkoztatási Terv)
-         Tájékoztató a Tiszta Soroksárért Napok előkészületeiről
-         Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására
 
 
2015. augusztus
 
S Z Ü N E T
 
2015. szeptember 15.
-         Féléves költségvetési beszámoló (2011. évi CXCV törvény)
-         Javaslat Bursa Hungarica pályázat kiírására (51/2007.(III.26.) Korm. rend.)
-         Tájékoztató a Soroksári Intézményellátó Központ gazdálkodásáról (SZMSZ 21. § (2) bekezdés d) pont)
-         A Főépítész rendezési tervek hatályosulásáról, tapasztalatairól szóló éves tájékoztatója
 
 
2015. október 13.
-         Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjtételeinek felülvizsgálatára (33/2012.(VII.13.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés)
-         A nevelési intézmények beszámolója a 2013/2014. nevelési év tapasztalatairól (SZMSZ 21. § (2) bekezdés d) pont)
-       Beszámoló az „állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról” szóló szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában foglaltak 2014. évi teljesüléséről (együttműködési megállapodás alapján)
-         A Kerületi Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) végrehajtásáról szóló éves beszámoló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés)
-         Javaslat önkormányzati kitüntetés adományozására a Szociális Munka Napja alkalmából (15/2014.(V.23.) önkormányzati rendelet)
 
 
2015. november 10.
-         Tájékoztató az Önkormányzat háromnegyed éves gazdálkodásának helyzetéről ((2011. évi CXCV törvény)
-         Tájékoztató a bérletek és a haszonbérletek alakulásáról
-         Javaslat a Nonprofit Kft-k ügyvezető igazgatóinak jutalmazására
-         Javaslat helyi adórendelet módosítására (1990. évi C. tv., 2011. évi CXCIV. tv. 32. §)
-         Javaslat idegenforgalmi adó beszedésének átengedéséről szóló döntés meghozatalára
 
 
2015. december 8.
-         Közmeghallgatás (Táncsics Mihály Művelődési Ház)
-         Javaslat a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel kötött ellátási szerződés módosítására (együttműködési megállapodás alapján)
-         Javaslat a 2016. évi munkaterv elfogadására (SZMSZ 21. § (4) bekezdés)
-         Beszámoló a Táncsics Mihály Művelődési Ház működéséről (SZMSZ 21. § (2) bekezdés d) pont)
-         Beszámoló a közfoglalkoztatás 2015. évi működéséről
Javaslat a 2016. évi közfoglalkoztatási terv elfogadására (Közfoglalkoztatási Terv alapján)
-         Beszámoló az Esélyegyenlőségi Terv felülvizsgálatáról (Esélyegyenlőségi Terv)
-         Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására
-         Javaslat a 2016. évi ellenőrzési terv elfogadására (2011. évi CLXXXIX. tv. 119. § (5) bekezdés)