Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a Hatósági és Adóosztályon Anyakönyvvezető munkakör betöltésére

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal
                       
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal
Hatósági és Adóosztály

Anyakönyvvezető
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, 1239 Budapest, Grassalkovich út 170.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet 25. Anyakönyvi feladatkör I. vagy II. besorolási osztályban

Ellátandó feladatok:
Anyakönyvi igazgatással kapcsolatos feladatok: - kezeli az elektronikus anyakönyvi rendszert, vezeti a születési, a házassági, a halotti és a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyveit és ellátja a kapcsolódó feladatokat; - teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel; - teljesíti az újbóli anyakönyvezést (örökbefogadás, apaság vélelmének megdöntése vagy megállapítása esetén); - átveszi a névváltoztatási kérelmet és felterjeszti a felettes szervhez; - kiállítja a hatósági bizonyítványt, az anyakönyvi kivonatot és adatszolgáltatási lapot; - megválaszolja a megkereséseket; - adatszolgáltatásokat teljesít (Anyakönyvi hivatalok, gyámhatóság, felettes szerv, levéltár, KSH, stb. részére); - jegyzőkönyvet vesz fel bejegyzett élettársi kapcsolat és házasságkötési szándék bejelentéséről; - külföldi állampolgár házasságkötése, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén az iratokat felterjeszti elbírálásra; - döntésre előkészíti a házasulók által benyújtott 30 napos várakozási idő alóli felmentésre, valamint a hivatali munkaidőn túli külső helyszíni esküvő engedélyezésére vonatkozó kérelmet; - családi ünnepségeket tart (házasságkötés, házassági évforduló, bejegyzett élettársi kapcsolat, névadó); - végzi az állampolgársági eskü adminisztratív előkészítését, lebonyolítását; - megkeresésre anyakönyvi kutatásokkal kapcsolat feladatokat végez; - a személyi adat- és lakcímnyilvántartásába rögzíti a születési, házassági, halotti, válási és bejegyzett élettársi kapcsolatok jegyzőkönyveit; - családi állapot igazolást készít, adatot szolgáltat születés, haláleset és bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyvezéséhez, apai elismerő nyilatkozathoz; - végzi az anyakönyvi iratok iktatását, postázását, irattározását; - betekintést engedélyezhet anyakönyvi iratokba; Címnyilvántartás karbantartásával kapcsolatban: - megkeresésre adatot szolgáltat a helyi vizuál regiszterből; - ellátja a központi címregiszterben (KCR) a szükséges adattisztítási feladatokat. Ellátja az osztályvezető által rábízott feladatokat.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Anyakönyvvezetői hatáskörbe tartozó születéssel, házasságkötéssel, halálesettel, valamint névváltoztatási, névmódosítási ügyekkel kapcsolatos feladatok ellátása. Címnyilvántartással kapcsolatos feladatok végzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) udapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2016. (XII.16.) valamint, a juttatásokra vonatkozóan: a Képviselő-testület 28/2014. (XII.05.) önkormányzati rendelete, illetve a Személyügyi kézikönyv az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Középiskola/gimnázium, az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és kijelöléséről, valamint az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről 174/2017. (VI.30.) Korm. rend. 6. § (2) bekezdés alapján ha felsőoktatásban szerzett közszolgálati szakképzettséggel vagy állam- és jogtudományi képzési területen szerzett szakképzettséggel rendelkezik a) a polgármesteri hivatal köztisztviselője, és a kinevezésekor nem rendelkezik anyakönyvi szakvizsgával, azt a kinevezésétől számított egy éven belül meg kell szereznie. (3) Az anyakönyvi szerv állami tisztviselője és kormánytisztviselője, ha a kinevezésekor nem rendelkezik anyakönyvi szakvizsgával, azt a kinevezésétől számított egy éven belül meg kell szereznie.,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
- Anyakönyvi szakvizsga

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Főiskola, Igazgatásszervező,
- Azonos munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
- Közigazgatási alapvizsga és/vagy szakvizsga megléte.
- Anyakönyvi szakvizsga megléte.

Előnyt jelentő kompetenciák:
- Kiváló szintű hivatástudat
- Kiváló szintű pontos és precíz munkavégzés
- Kiváló szintű kommunikáció
- Kiváló szintű stressztűrés, pszichés terhelhetőség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Kttv. 45. § (4) bekezdés szerinti fényképes (aktuális) önéletrajz.
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy a pályázó a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel
- Végzettséget, képesítést igazoló bizonyítványok, oklevelek másolata.
- Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírásában részt vevő személyek a teljes pályázati iratanyagba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. július 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2019. április 30.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1239 Budapest, Grassalkovich út 162. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: III-/8348/2019, valamint a munkakör megnevezését: Anyakönyvvezető.
vagy
- Elektronikus úton Kállai-Szabó Anikó részére a szabo.aniko@ph.soroksar.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatok formai és tartalmi áttekintését követően, döntés a pályázók meghallgatásáról. Értesítés a személyes interjú időpontjáról. A személyes interjú alkalmával a jelentkezők rátermettségét és szakmai felkészültségét vizsgáljuk. A meghallgatásokat követően döntés. A nyertes pályázót telefonon értesítjük, a többi pályázót a pályázat eredményéről az elbírálást követő 8 napon belül e-mailben értesítjük. Eredménytelen pályázati eljárás esetén, újabb pályázat kiírására kerülhet sor.

A pályázat elbírálásának határideje:
2019. május 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•         - 2019. március 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Kérjük, csak a pályázati kiírásnak teljes mértékben megfelelő egyének nyújtsák be pályázatukat.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
2019. március 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.