Jogszabályok - Beruházás, közbeszerzés

A hatályos jogszabályok a www.njt.hu oldalon érhetőek el.
 
- A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
- A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988 (IV.21.) MT rendelet
- A közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet
- A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény
- Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Kormány rendelet
- A fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályairól szóló 34/2008. (VII.15.) Főv. Kgy. rendelet
- A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról szóló 34/2012. (VII.13.) Bp. Főv. XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete
- Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 43/2011. (XI.18.) Bp. Főv. XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete
 
- A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
- A vízgazdálkodásról (VI. Fejezet – A vizek kártételei elleni védelem és védekezés) szóló 1995. évi LVII. törvény
- A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
- A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
- A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
- A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
- A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
 
- A főváros köztisztaságáról szóló 48/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet
- A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet
- A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet
- A településkép védelméről szóló 35/2017 (XII.15) Önkormányzati rendelet
- A fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló 11/2018. (III.23) önkormányzati rendelet
- A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Kormány rendelet
- A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet
- Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
- Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet
- Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról  szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet
- Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
- Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának 25/2003.(VII.18.) Ök. sz. rendelete Budapest XXIII. kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról (KVSZ)
- Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2017(XII.15.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről
- Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2017.(IX.22.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XXIII. Kerületi Építési Szabályzatról
- Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet
- Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet
- Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet
- Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló 37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet
- A felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet
- A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
- Az építési beruházások közbeszerzési eljárás során készítendő dokumentációjának tartalmáról szóló 215/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet
- Az építési beruházások közbeszerzési eljárás során készítendő dokumentációjának tartalmáról szóló 215/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet
- Az építési beruházások, valamint építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzés szabályairól szóló 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2001. évi CLXXXIX. törvény
- A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény
- A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet
- A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII.24.) Korm. rendelet