Tevékenységeink

BERUHÁZÁSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY FELADATAI
 
 I.
Önkormányzati feladatok
 
1. Kivizsgálja és megteszi az osztály feladatkörét érintő képviselői bejelentésekkel, interpellációkkal kapcsolatban a szükséges intézkedéseket, és a polgármester nevében megírja a választervezetet.
2. Véleményezi és javaslatot tesz a Képviselő-testület éves munkatervével kapcsolatban.
3. Kapcsolatot tart a Képviselő-testület bizottságaival.
4. Szakmai információt ad a bizottságok munkájának szakszerűsége érdekében.
5. Együttműködik a Hivatal más osztályaival, azok munkáját segíti és támogatja.
6. Tájékoztatja a polgármestert, illetve a jegyzőt a feladatkörében felmerülő vitás kérdésekről.
7. Részt vesz a Képviselő-testület, illetve a bizottságok ülésén.
8. Részt vesz a költségvetési koncepció és bevételi-kiadási előirányzat elkészítésében (útfenntartás, kertészet, beruházás, közbeszerzés).
9. Szociális rászorultság alapján nyújtott közműfejlesztési támogatások nyújtásával összefüggő feladatok ellátása
10. A fásszárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló rendeletben meghatározott önkormányzati hatósági eljárások lefolytatása.
11. Az aktív korú nem foglalkoztatott személyek munkaerő-piaci helyzetének javítása érdekében a közfoglalkoztatás szervezésével kapcsolatban az önkormányzati döntések előkészítése, közreműködés azok végrehajtásának ellenőrzésében, valamint a közfoglalkoztatással kapcsolatos egyéb  feladatok ellátása.
 
 2.
Környezet- és természetvédelem
 
1. Terület zajvédelmi szempontból fokozott védetté nyilvánítása.
2. Csendes övezet kialakításának elrendelése.
3. Helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapítása.
4. Települési környezetvédelmi program létrehozása, szükség szerinti felülvizsgálata.
5. Környezetvédelmi alap létrehozása, az alappal való rendelkezés és gazdálkodás.
6. Nyilvánosság biztosítása, lakosság tájékoztatása.
 
 II.
Hatósági feladatok
 
1.
Környezet-, természetvédelmi és növényvédelmi hatósági feladatok
 
1. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban belföldi jogsegély keretében közreműködés, az eljárásokkal kapcsolatos iratok (hirdetmény, közlemény, határozat) közzététele
2. Első fokú hatósági jogkör gyakorlása a jegyzői hatáskörbe tartozó hulladékgazdálkodási, zaj- és rezgésvédelmi ügyekben
3. Zajkibocsátási határérték feletti zajt, rezgést okozó tevékenység korlátozása, felfüggesztése, megtiltása.
4. Zaj- és rezgésvédelmi bírság kiszabása a jegyzői hatáskörbe tartozó ügyekben.
5. Fakivágás engedélyezése.
6. Elsőfokú hatósági jogkör gyakorlása a jegyzői hatáskörbe tartozó növényvédelmi ügyekben
 
 2.
Vízgazdálkodási hatósági feladatok
 
1. Házi vízigények (500 m3/év mennyiségig) kielégítését biztosító talajvízkút engedélyezése.
2. A kiadott engedélyekről nyilvántartás vezetése.
 
 3.
Útügyi feladatok
 
1. Közútkezelői feladatok ellátása
2. Közútkezelői hozzájárulás kiadása.
3. Munkakezdési hozzájárulás kiadása.
4. Tulajdonosi hozzájárulás előkészítése.
 
 III.
Funkcionális feladatok
 
1. Információt szolgáltat a lakosság részére.
2. Kiadmányoz a Hivatali SzMSz I/4. sz. melléklete szerint
3. Osztályértekezleteket tart
4. Másolatot, jegyzetet készít iratokról, engedélyezi a betekintést az ügyiratba.
5. Elkészíti az osztály feladataival kapcsolatos linkeket (linktervezeteket) a honlapra.
6. Ellenőrzi az osztály dolgozóinak a munkaköri leírásokban foglalt feladatainak elvégzését.
7. Biztosítja az osztály szakszerű és jogszerű működését.
8. Biztosítja az osztály feladat- és hatásköri jegyzékének naprakészségét.
9. Statisztikai adatszolgáltatás.
10. Biztosítja a működéshez szükséges tárgyi feltételeket.
 
2.
Polgármesteri Hivatal épületeivel kapcsolatos feladatok
 
1. Folyamatosan ellenőrzi az épületek műszaki állapotát.
2. Gondoskodik a riasztó-rendszerek, klímák és energetikai rendszerek működéséről.
3. Gondoskodik a javítási és karbantartási feladatok karbantartók általi elvégzéséről, illetve szükség szerint a javítási/karbantartási munkák megrendeléséről.
4. Gondoskodik az épületek tisztán tartásáról
5. Ellenőrzi az elvégzett munkálatokat.
 
 3.
Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos feladatok
 
1. Előkészíti és nyilvántartja a Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos szerződéseket.
2. Gondoskodik a számológépek, irodaszerek, nyomtatványok, csekkek, utalványok és bútorok beszerzéséről, tárolásáról.
3. Gondoskodik a Hivatal részére – megbízás szerint – az egyéb anyagbeszerzésekről.
4. Gondoskodik az irodaszerek, tárgyi eszközök kollégák részére történő rendszeres átadásáról.
5. Gondoskodik az épületen belüli és épületek közötti bútorszállításról.
6. Vezeti a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartását.
7. Vezeti a bélyegző nyilvántartást.
8. Elkészíti és elkészítteti a nagyobb mennyiségű és terjedelmű fénymásolásokat, összefűzéseket.
9. Elvégzi a leltározást és selejtezést.
10. Szakmai teljesítés igazolást és utalványozást végez a Pénzügyi Osztály felé a beérkező számlákkal kapcsolatban.
11. Felügyeli a munkaidőn túli és hétvégi belépési engedélyeket.
 
4.
Gépkocsik üzemeltetésével kapcsolatos feladatok
 
1. Gondoskodik a hivatali és önkormányzati gépkocsik üzemeltetéséről, javításáról, karbantartásáról.
2. Elkészíti a hivatali gépkocsik menetlevele alapján a hivatali és az önkormányzati gépkocsik üzemanyag- költségelszámolását, és magáncélú használatát.
3. Szállíttatja a bútorokat.
4. Igény szerint ellátja egyéb anyagok szállítási feladatait (települési hulladék, zöldhulladék, szociális tűzifaszállítás stb.).
5. Kézbesíti – szükség szerint – a Képviselő-testületi és bizottsági előterjesztések anyagait, társhatóságokhoz a sürgős küldeményeket.
 
5.
Egyéb feladatok
 
1. Közreműködik választás, népszavazás, népszámlálás önkormányzati rendezvények, egyéb ünnepség előkészítésében technikai lebonyolításában.
2. Gondoskodik a plakátok kihelyezéséről.
3. Szállíttatja a megsemmisítendő iratanyagokat és a leselejtezett műszaki hulladékokat.
4. Megrendeli és nyilvántartja a napilapokat, folyóiratokat, szakkönyveket.
5. Biztosítja a zászlók kihelyezését, gondoskodik a mindenkori beszerzésükről.
6. Átveszi a Hivatal részére érkező küldeményeket.
7. Elkészíti az esélyegyenlőségi tervet, és a beszámolót.
8. Megszervezi a munka és tűzvédelmi oktatást.
9. Elkészítteti a munka és tűzvédelmi felelőssel a tűzriadó tervet.
 
IV.
Üzemeltetéssel és működtetéssel kapcsolatos feladatok
 
1.
Közutak üzemeltetésével kapcsolatos feladatok
 
1. Gondoskodik az önkormányzati kezelésű utak, úttartozékok, járdák, gyalogutak, kerékpárutak, lépcsők tisztántartásáról és azok burkolati hibáinak kijavításáról.
2. Gondoskodik a közutak hó- és síkosság-mentesítéséről.
3. Gondoskodik az önkormányzati kezelésű utak jelzéseinek és egyéb úttartozékainak helyreállításáról, cseréjéről és pótlásáról.
4. Együttműködik a nem önkormányzati kezelésű utak kezelőjével és értesíti az észlelt hibákról, hiányosságokról.
5. Gondoskodik az útellenőri szolgálat működéséről.
6. Intézkedik a veszélyes helyek és helyzetek megjelöléséről.
7. Gondoskodik az önkormányzati kezelésű utak melletti árkok és útpadkák karbantartásáról, megteszi a szükséges intézkedést a csapadékvizek utakról való elvezetése érdekében.
8. Gondoskodik az önkormányzati kezelésű utak melletti zöldterületek kezeléséről.
9. Értesíti az intézkedésre jogosultakat a rendszám nélküli gépjárművekről.
10. Közreműködik a közút forgalmi rendjének kialakításában.
11. Kezdeményezi a meglévő forgalmi rend felülvizsgálatát.
12. Közreműködik a forgalomkorlátozó intézkedésekben.
13. Gondoskodik a közlekedés résztvevőinek tájékoztatásáról.
14. Kapcsolatot tart az utak kezelőivel, a tömegközlekedés szervezőjével és szolgáltatójával, az útügyi hatóságokkal, a rendőrséggel és az egyéb, a közlekedésben érintett szervvel.
 
 2.
Csapadékvíz elvezetéssel és vízfolyásokkal kapcsolatos feladatok
 
1. Gondoskodik az önkormányzati kezelésű csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartásáról és tisztántartásáról
2. Gondoskodik kis vízfolyások fenntartásáról.
 
 3.
Zöldfelületek fenntartásával kapcsolatos feladatok
 
1. Gondoskodik a zöldfelületek tisztántartásáról.
2. Gondoskodik a közterületi növényzet fenntartásáról (kaszálás, növényvédelem).
3. Gondoskodik a zöldterületi locsoló hálózatok működtetéséről, üzemeltetéséről.
4. Intézkedik a közterületi növényzettel kapcsolatos adatok gyűjtéséről és kezeléséről.
5. Elvégzi a közterületi fás szárú növényzet ellenőrzését és állapotfelmérését.
6. Gondoskodik a fák gallyazásáról.
7. Gondoskodik a lakossági észrevételek és esetleges panaszok kezeléséről.
 
4.
Közterületek fenntartásával kapcsolatos feladatok
 
1. Gondoskodik a közterületek tisztántartásáról.
2. Gondoskodik a közterületek burkolati hibáinak kijavításáról.
3. Intézkedik a veszélyes helyek és helyzetek megjelöléséről.
4. Gondoskodik a közterületek hó- és síkosság-mentesítéséről.
5. Gondoskodik az utcabútorok helyreállításáról, cseréjéről, pótlásáról.
6. Intézkedik a közterületi emléktáblák, művészeti alkotások állagmegőrzéséről és karbantartásáról.
7. Gondoskodik a csapadékvíz közterületekről való elvezetéséről.
8. Nyilvántartást vezet a közkutakról és gondoskodik azok karbantartásáról.
9. Nyilvántartást vezet a játszószerekkel kapcsolatban és gondoskodik azok karbantartásáról.
10. Gondoskodik az utcanév táblák pótlásáról.
 
5.
Önkormányzati tulajdonú oktatási, egészségügyi, nevelési célú épületekkel,
létesítményekkel kapcsolatos feladatok
 
1. Gondoskodik az önkormányzati tulajdonú épületekkel, létesítményekkel kapcsolatos tervek kezeléséről.
2. Gondoskodik a javítási, karbantartási feladatok ellátását megalapozó felmérések, tervek elkészíttetéséről, ellenőrzéséről és átvételéről.
3. Gondoskodik a javítási és karbantartási feladatok elvégzéséről az önkormányzat Képviselő-testülete által kötött együttműködési megállapodásoknak megfelelően.
4. Gondoskodik a közegészségügyi, érintésvédelmi, villámvédelmi, tűzvédelmi, füstelvezetési biztonsági felülvizsgálatról az önkormányzat Képviselő-testülete által kötött együttműködési megállapodásoknak megfelelően.
5. Intézkedik a biztonsági felülvizsgálatok által feltárt hiányosságok megszüntetéséről.
6. Gondoskodik a munkaterület biztosításáról és átadásáról a javítási, karbantartási feladatok elvégzéséhez.
7. Biztosítja megrendelői oldal szempontjából a szerződésben rögzített feltételeket és gondoskodik azok ellenőrzéséről.
8. Gondoskodik az építési napló előírásoknak megfelelő vezetéséről.
9. Javaslatot tesz a karbantartások és javítások menetét illetően.
10. Javaslatot tesz, és szükség esetén gondoskodik a szerződés módosításáról.
11. Gondoskodik az elkészült javítások, karbantartások megvizsgálásáról, hibák kijavíttatásáról, valamint az elkészült munkák átvételéről.
12. Gondoskodik a javítási és karbantartási munkák iratainak kezeléséről.
13. Szakmai teljesítés-igazolást végez a karbantartási és beruházási feladatok tekintetében a Pénzügyi Osztály felé a beérkező számlákkal kapcsolatban és gondoskodik a kötbér és kárigény megfizettetésének érvényesítéséről.
14. Gondoskodik adott esetben az utó- és felülvizsgálatról, a szavatossági követelmények érvényesítéséről.
15. Gondoskodik az energia rendszerek, füstelvezető rendszerek rendszeres karbantartásáról a Képviselő-testület által kötött együttműködési megállapodásoknak megfelelően.
16. Nyilvántartást vezet a játszószerekkel kapcsolatban és gondoskodik azok karbantartásáról.
 
 6.
Önkormányzati tulajdonú telkekkel, lakásokkal és nem lakás céljára szolgáló helyiségekkel, üdülőkkel kapcsolatos feladatok
 
1. A bérleti szerződés megszűnését követően szükség esetén, a Vagyonkezelési Osztály tájékoztatása alapján megrendeli az épületek bontását, szemét, sitt elszállítását.
2. A Vagyonkezelési Osztály tájékoztatása alapján megrendeli az egyes megüresedett bérlemények rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételéhez szükséges helyreállítási, feladatokat.
3. A Vagyonkezelési Osztály tájékoztatása alapján kivizsgálja a bérleményekben felmerülő műszaki problémákat.
4. Megrendeli a bérlemények karbantartási, felújítási, állagmegóvási munkálatait.
5. Megrendeli az üdülők karbantartási, felújítási, állagmegóvási munkálatait.
 
7.
Közmű rendszerekkel kapcsolatos feladatok
 
1. Kapcsolatot tart a szolgáltatókkal.
2. Gondoskodik a lakossági panaszok kezeléséről, továbbításáról.
3. Gondoskodik a közvilágítási hibák kijavításáról.
 
8.
Tömegközlekedéssel kapcsolatos feladatok
 
1. Gondoskodik az önkormányzati fenntartású tömegközlekedés üzemeltetéséről.
2. Javaslatot tesz a Főváros által működtetett tömegközlekedéssel kapcsolatosan.
3. Gondoskodik a lakossági panaszok kezeléséről, továbbításáról.
 
9.
Biztosítással kapcsolatos feladatok (önkormányzati vagyon, felelősség biztosítás)
 
1. Gondoskodik az önkormányzati vagyon és felelősségbiztosításról.
2. Gondoskodik az önkormányzati vagyon és felelősségbiztosítás körébe tartozó károk kezeléséről.
 
V.
Fejlesztéssel kapcsolatos feladatok
 
1.
Pályázatokkal kapcsolatos feladatok
 
1. Részt vesz a pályázatok előkészítésében.
2. Közreműködik a pályázatok megvalósításában és elszámolásában.
 
 2.
Tervezéssel kapcsolatos feladatok
 
1. Gondoskodik a megvalósítandó beruházások terveztetéséről és az elkészült tervek ellenőrzéséről, átvételéről, kezeléséről.
 
3.
Egyéb beruházás előkészítéssel kapcsolatos feladatok
 
2. Gondoskodik az építési, létesítési, engedélyezési iratok összeállításáról, az engedélyek beszerzéséről és kezeléséről.
 
4.
Beruházásokkal kapcsolatos feladatok
 
1. Gondoskodik a munkaterület biztosításáról és átadásáról.
2. Biztosítja megrendelői oldal szempontjából a szerződésben rögzített feltételeket.
3. Gondoskodik a beruházások ellenőrzéséről.
4. Gondoskodik az építési napló előírásoknak megfelelő vezetéséről.
5. Javaslatot tesz a beruházás menetét illetően.
6. Javaslatot tesz, és szükség esetén gondoskodik a szerződés módosításáról.
7. Gondoskodik az elkészült beruházások megvizsgálásáról, átvételéről, az esetleges hibák kijavíttatásáról.
8. Gondoskodik a beruházási iratok kezeléséről.
9. Szakmai teljesítés-igazolást végez a Pénzügyi Osztály felé a beérkező számlákkal kapcsolatban és gondoskodik a kötbér és kárigény megfizettetésének érvényesítéséről.
10. Gondoskodik a beruházás aktiválásáról, annak utó felülvizsgálatról valamint a szavatossági követelmények érvényesítéséről.
 
5.
Energetikai feladatok
 
1. Javaslatot tesz a meglévő energetikai rendszerek fejlesztésére, korszerűsítésére
 
 VI.
Egyéb feladatok
 
1.
Településfejlesztéssel kapcsolatos feladatok
 
1. Véleményezi a településfejlesztési terveket.
2. Közreműködik lakossági társulások szervezésében.
 
 2.
Beszerzésekkel kapcsolatos feladatok
 
1. Gondoskodik az Osztály beszerzési tervének összeállításáról és vezetéséről.
2. Gondoskodik a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések előkészítéséről és lebonyolításáról a beszerzésekre vonatkozó mindenkor hatályos szabályzat alapján.
 
3.
Közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok
 
1. Gondoskodik a közbeszerzési terv összeállításáról és vezetéséről az egyes szakmai egységek javaslatai illetve beszerzési tervei alapján.
2. Gondoskodik a közbeszerzési eljárások előkészítéséről és lebonyolításáról a közbeszerzésekre vonatkozó mindenkor hatályos szabályzat alapján.
3. Gondoskodik az önkormányzati SZMSZ-ben rögzített közreműködési jogosultságok érvényesítéséről.
4. Elkészítteti az éves statisztikai összegzést.
5. Gondoskodik a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályokban rögzített közzétételi kötelezettségekről a mindenkor hatályos szabályzat alapján.
6. Gondoskodik a közbeszerzésekkel kapcsolatos, az önkormányzati SZMSZ-ben rögzített beszámolási, tájékoztatási kötelezettségek teljesítéséről a mindenkor hatályos szabályzat alapján.