Építményadó

Adatbejelentés 

Bejelentési határidő:
- A tulajdonos változást követő év január 15. napja.
- Újonnan épült építmények esetében a használatbavételi engedély jogerőre
emelkedését, véglegessé válást követő év január 15. napja.
- Engedély nélkül használatba vett ingatlanok esetében a tényleges
  használatbavételt követő év 15. napja.
- A vállalkozói engedély kiváltását követő év január 15. napja.
- A reklámhordozó ingatlanon való elhelyezését követő év 15. napja.

Szükséges nyomtatványok:
- Adatbejelentés
- Megállapodás (amennyiben az ingatlannak több tulajdonosa van.)

Adókötelezettség 

Az adó megfizetése:
- I. félévi adó: március 15-ig

- II. félévi adó: szeptember 15-ig
- új adókivetés esetén az adó megállapításról szóló határozat véglegessé válását  
  emelkedését követő 15 napon belül.

Adóköteles építmény:
- amely nem lakás céljára szolgál,
- amely lakás vagy üdülő céljára szolgál, és azt a magánszemély tulajdonos vagy
  haszonélvező saját maga vagy egyenes ági rokona életvitelszerűen nem használja
- 2018. január 1-jétől az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon
elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó.
 
Az építményadó alapja: 
- Az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete.
- A reklámhordozó reklámközzétételére használható, m2-ben számított felülete (két tizedesjegy 
   pontosággal).
 
Az építményadó évi mértéke 2016. január 1-jétől:
0-50 m2-ig
1324,- Ft/m2
51-100 m2-ig
1363,- Ft/m2
101-500 m2-ig
1562,- Ft/m2
501-750 m2-ig
1593,- Ft/m2
751-1000 m2-ig
1623,- Ft/m2
1000 m2-től
1774,- Ft/m2

 

Reklámhordozó esetében - kizárólag a reklámfelület után - az adó mértéke: 12.000,- Ft/m2.
 
Megszűnik az adókötelezettség:
- az építmény megszűnése évének utolsó napján,

- az év első felében történő megszűnés esetén a második félévre vonatkozó
  adókötelezettség megszűnik,
 
Az építmény használatának szüneteltetése az adókötelezettséget nem érinti.
 
Kedvezmények, mentességek
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban Htv.) alapján mentes az építményadó alól:
- a szükséglakás;
- a kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség;
- az atomenergiáról szóló törvény szerint kizárólag a radioaktív hulladék elhelyezésére használat építmény;
- az atomenergiáról szóló törvény szerint kizárólag a kiégett nukleáris üzemanyag tárolására használt építmény;
- az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra, vagy növénytermesztésre szolgáló építmény vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló építmény, /pl. istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágya-tároló/ feltéve, hogy az épületet az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja,
- a felújított műemléképület a 2008. január 1-jét követően kiadott építési engedély jogerőre emelkedését követő három egymást követő adóévben. Amennyiben a felújítás az adómentesség harmadik évének utolsó napjáig nem történt meg, úgy a megállapított, jelzáloggal biztosított adót és annak eredeti esedékességi idejétől felszámított kamatait visszamenőleges hatállyal kell megfizetni. Tulajdonosváltás esetén az új tulajdonost is megilleti a hátralévő időszak mentessége akkor, ha erre irányuló igényét az önkormányzat részére bejelenti, és egyidejűleg vállalja az előző tulajdonos részére előírt adó és a felszámított kamatok megfizetését.  
 
A Htv-ben foglaltakon túl Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.25.) helyi adó rendelete (továbbiakban Ör.) szerint mentes az építményadó alól:
 
- a magánszemély tulajdonában, haszonélvezetében lévő lakás, ha azt saját maga vagy egyenes ági rokona életvitelszerűen használja,
- magánszemély által használt garázs, társas garázs, kivéve a bérbeadás,
- a magánszemély tulajdonában, haszonélvezetében lévő üdülőépület, ha azt saját maga vagy egyenes ági rokona életvitelszerűen használja,
- az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján sport céljára szolgáló épület. 
Az Ör-ben meghatározott mentességek a vállalkozót/vállalkozást nem illetik meg. 
 
Ügyintézési határidő:
 
Építményadó ügyekben érkezett beadványok - bevallás, változás bejelentés stb. - ügyintézési határideje 30 nap, amely legfeljebb 30 nappal hosszabbítható meg.
 
 Adatbejelentés építményadóról
 
Kitöltési útmutató építményadó adatbejelentéshez