Általános Igazgatási ügyek

Elérhetőség:  
Cím: 1239 Budapest, Grassalkovich út 170.
Marótiné Sipos Ildikó Osztályvezető
E-mail: marotine@ph.soroksar.hu 
289-2158
Grassalkovich út 170. fszt.
Szalontainé Lázár Krisztina Osztályvezető-helyettes
E-mail: lazar.krisztina@ph.soroksar.hu
289-2100/316
Grassalkovich út 170. I. em. 105/A.

 

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 14.00 - 18.00
Kedd: nincs
Szerda: 08.00 - 16.30
Csütörtök: nincs
Péntek: 08.00 - 12.00

 

 

Bármilyen célból kiadott hatósági bizonyítvány kiállításáért az általános tételű eljárási illetéket, 3.000,- Ft-ot kell megfizetni illetékbélyeg formájában.

 

 

1. MARHALEVÉL
Irányadó jogszabály: 21/1996. (VII. 9.) FM rendelet a marhalevél kiváltásáról és kezeléséről
A marhalevél hatósági bizonyítvány, amely igazolja az állat tulajdonjogát, továbbá azt, hogy az állat szállításának állat-egészségügyi hatósági korlátozó intézkedés miatt nincs akadálya. A belföldi marhalevél-nyomtatványt térítés ellenében a kerületi önkormányzat jegyzője rendeli meg.
 
A Lóútlevelet külön jogszabály alapján az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer szerint megjelölt lovakról az arra jogosult (NÉBIH) állít ki. E marhalevélen történik az egyed forgalomképességének igazolása. (tájékoztató a www.enar.hu internetes oldalon).
 
Ügyintéző:
Feurer Melinda
1239 Bp., Grassalkovich út 170. I. em. 105/B.
Tel.: 289-2100/373 mellék
E-mail: feurer.melinda@ph.soroksar.hu
 
 
2. HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY
Irányadó jogszabályaz általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. 95. § (1) bekezdése: „A hatóság a jogszabályban meghatározott esetekben az ügyfél kérelmére – a felhasználás céljának feltüntetésével – adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki.”
 
a.) Özvegyi nyugdíjhoz:
Élettársi kapcsolatról hatósági bizonyítványt ad ki kérelemre a hatóság, ha:
- az egyik fél elhunyt
- egy lakásban megszakítás nélkül együtt éltek
- közös háztartással rendelkeztek és kapcsolatukat a külvilág felé is vállalták
 
A hatósági bizonyítvány kiadásának feltételei:
- a kérelmező személyes jelenléte
- két tanú, akik tanúsítják az együttélés tényét
- az elhunyt halotti anyakönyvi kivonata
- a kérelmező és tanúinak személyi és lakcímigazolványa
 
b) Életbenlét igazolásához:
A kérelmező személyes jelenléte szükséges okmányaival együtt.
 
c) 60 literes hulladékgyűjtő edény igénybevételéhez egyedül élőknek:
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet 7.§ (1b) bekezdése értelmében a 60 literes hulladékgyűjtő edény igénybevételére szolgáló jogosultságot, (tehát azt, hogy a kérelmező az ingatlant egyedül és életvitelszerűen használja,) a települési önkormányzat által kiadott igazolás útján kell a közszolgáltató felé bizonyítani.
 
Ügyintézők:
Németh Ilona
1239 Bp., Grassalkovich út 170. fszt. 4.
Tel.: 289-2100/354. mellék
E-mail: nemeth.ilona@ph.soroksar.hu
 
Bozóné Andrási Ildikó
1239 Bp., Grassalkovich út 170. fszt. 4.
Tel.: 289-2100/331. mellék
E-mail: andrasi.ildiko@ph.soroksar.hu
 
 
3. KÜLFÖLDIEK INGATLANSZERZÉSE
A kérelmet Budapest Főváros Kormányhivatalához kell benyújtani, aki megkeresi a települési önkormányzat polgármesterét abban a kérdésben, hogy az ingatlanszerzés sért-e önkormányzati érdeket.
Irányadó jogszabály: 251/2014. (X.2.) Korm. rendelet a külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről.
 
Ügyintézők: Dávid Mónika és Horváthné Kőrösi Krisztina
1239 Bp., Grassalkovich út 170. fszt. 15.
Tel.: 289-2100/330 és 356 mellék
E-mail: david.monika@ph.soroksar.hu, Korosi.Krisztina@ph.soroksar.hu
 
 
4. TALÁLT TÁRGYAK ÁTVÉTELE
Ellátandó feladat: talált tárgyak átvétele és ügyintézése (személyes okmányok és jövedéki termékek kivételével)
Talált tárgyak esetében amennyiben a jogosult személye megállapítható, a dolgot késedelem nélkül vissza kell adni a jogosultnak. Amennyiben a jogosult személye nem állapítható meg, a dolgot az átadástól számított 3 hónapon át meg kell őrizni, majd ha ez idő alatt a jogosult nem jelentkezett az elveszett dologért, azt – a közigazgatási végrehajtás keretében lefoglalt vagyontárgyak értékesítésére vonatkozó rendelkezések alkalmazásával – értékesíteni kell.
Irányadó jogszabály: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 
Ügyintéző: Dávid Mónika, Horváthné Kőrösi Krisztina
1239 Bp., Grassalkovich út 170. fszt. 15.
Tel.: 289-2100/330, 356 mellék
e-mail: david.monika@ph.soroksar.hu, korosi.krisztina@ph.soroksar.hu
 
 
5. HIRDETMÉNYEK
Irányadó jogszabály: mindenkor hatályos jegyzői utasítás a kifüggesztések rendjéről
Ellátandó feladat: Önkormányzati rendelet-tervezetek, terület-rendezések, bíróságtól, ügyészségtől, NAV-tól, végrehajtóktól, stb. érkező végzések, egyéb hirdetmények kifüggesztése.
A hirdetmények kezelésével megbízott ügyintéző az iratra rávezeti a hirdetőtáblára (XXIII. ker. Hősök tere 12.) történő kifüggesztés, illetve a levétel időpontját, és az ily módon záradékolt iratot visszaküldi a kifüggesztést kérő személynek, ill. hatóságnak.
 
Egyéb jogszabályok:
- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 88.§ és 89.§
- a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. tv. 70.§,
- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. 144-145.§-ai
- a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. tv. 37/B.§ (3) bekezdése,
- a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII.31.) KIM rendelet,
- a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 48.§-a, 80.§-a, ill. 306/B.§-a
 
Ügyintéző: Dávid Mónika, Horváthné Kőrösi Krisztina
1239 Bp., Grassalkovich út 170. fszt. 15.
Tel.: 289-2100/330, 356 mellék
e-mail: david.monika@ph.soroksar.hu, korosi.krisztina@ph.soroksar.hu
 
 
6. FÖLDHIRDETMÉNYEK
Ellátandó feladat: földterület tulajdonjogának, illetőleg használati jogának megszerzésével kapcsolatos szerződések hirdetményi úton történő közzététele (hirdetőtáblára kifüggesztéssel, illetőleg a Kormányzati portálra /Magyarorszag.hu/ történő feltöltéssel). A hirdetmények az Önkormányzat központi hirdetőtábláján (XXIII. ker. Hősök tere 12.) tekinthetők meg.
 
Legfontosabb tudnivalók:
- mind az adás-vételi szerződés, mind a haszonbérleti szerződés közzétételére irányuló kérelmet a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani
- az adás-vételi szerződés és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárás díj- és illetékmentes
- a haszonbérleti szerződések közzétételének ideje 15 nap, az adás-vételi szerződések közzétételének ideje 60 nap, mely időtartam alatt az elővásárlásra, ill. elő-haszonbérletre jogosultak nyilatkozatot tehetnek, hogy élni kívánnak-e ezen jogukkal, vagy arról lemondanak
- haszonbérlet esetén a közzétételi kérelemhez mellékelni szükséges 3 pld. eredeti haszonbérleti szerződést, adás-vétel esetén a szerződést 4 eredeti példányban kell benyújtani, melyből 1 példánynak a meghatározott biztonsági kellékekkel rendelkező papír alapú okmányon kiállítottnak kell lennie + a közzétételi kérelem formanyomtatványon
- a törvény által meghatározott esetekben a tulajdonjog, illetve a haszonbérleti jog megszerzéséhez a mezőgazdasági igazgatási szerv hatósági jóváhagyása szükséges (mezőgazdasági igazgatási szerv adás-vétel esetén a megyei földhivatal, haszonbérleti szerződések esetén a járási földhivatal), aki állásfoglalásának beszerzése céljából megkeresi a helyi földbizottságot (amennyiben a helyi földbizottság nem alakult meg, vagy működését nem kezdte meg, úgy szerepét a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara veszi át).
 
Irányadó jogszabályok:
- 2013. évi CXXII. tv. a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról
- 2013. évi CCXII. tv. a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról
- 474/2013. (XII.12.) Korm. rendelet az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról
- 47/2014. (II.26.) Korm. rendelet a föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásának szabályairól
 
Ügyintéző: Szalontainé Lázár Krisztina
1239 Bp., Grassalkovich út 170. I. em. 105/A.
Tel.: 289-2100/316. mellék,
e-mail: lazar.krisztina@ph.soroksar.hu