Építésügyi hatósági ügyek

Elérhetőség:
Cím: 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. I. em. 104. szoba
Telefon: + 36 1 289-2100/320 és 326 mellék

Dr. Veres Anikó 

E-mail: aljegyzo@ph.soroksar.hu

289-2100/104

Grassalkovich út 162. I.em.15.

Marótiné Sipos Ildikó Osztályvezető

E-mail: marotine@ph.soroksar.hu

289-2158

Grassalkovich út 170. fszt. 23.

Szalontainé Lázár Krisztina

Osztályvezető-helyettes

E-mail: lazar.krisztina@ph.soroksar.hu

289-2100/316

Grassalkovich út 170. I. em. 105/A

Nagy Zoltán magasépítő

E-mail: nagy.zoltan@ph.soroksar.hu

289-2100/326

Grassalkovich út 170. I. em. 104.

Kürthy András Ferenc magasépítő

E-mail: Kurthy.Andras@ph.soroksar.hu

289-2100/320

Grassalkovich út 170. I. em. 104.

 

Ügyfélfogadás:
Hétfő:                         14.00 - 18.00
Kedd:                                     nincs
Szerda:                        08.00 - 16.30
Csütörtök:                              nincs
Péntek:                        08.00 - 12.00
 

 

1.) Általános tájékoztatás
Az utóbbi években az építésügyi igazgatást a gyakori jogszabályváltozás jellemzi. Emiatt minden építési tevékenység megkezdése előtt ajánlatos az alábbi jogszabályokat áttekinteni:
- a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
- az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet,
- az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1.§ (1) - (7) bekezdése
- az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 1.§ (1) bekezdése és a törvény mellékletének XV. pontja
- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 16. §-a
- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2.§ 4. pontja, 34.§, és 46.§ (2) bekezdése
 
A hatályos jogszabályok a www.njt.hu oldalról letölthetők.
 
Az építési ügyek intézése elektronikus módon, az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer (a továbbiakban: ÉTDR) felületén (http://www.etdr.gov.hu) történik. A kérelmet az ÉTDR által biztosított elektronikus formanyomtatványon lehet benyújtani. A kérelem és annak mellékletei az ÉTDR rendszeren keresztül vagy személyesen, elektronikus adathordozón terjeszthető elő.
Az építésügyi hatóság az ÉTDR által biztosított sablon segítségével hozza meg az eljárás folyamán szükséges intézkedést, a közbenső, valamint az érdemi döntést, amelyeket a kapcsolattartás módjára megjelölt rendelkezés szerint közöl az ügyféllel, és az egyéb értesítettekkel.
Az építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről elektronikus építési naplót kell vezetni. Azt, hogy mely építési tevékenységről kell naplót vezetni, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15) Kormány rendelet 24.§ (1) bekezdése szabályozza.
 
 
2.) Az eljáró építésügyi hatóság Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár közigazgatási területén megvalósuló építési tevékenységek esetében:
- építési engedélyezési eljárás esetén Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Jegyzője (kivéve kormányrendeletben kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított építési ügyet, állami tulajdonban álló műemlékek, országos jelentőségű kulturális és sport rendeltetésű építmények telkén, azok közvetlen környezetében lévő telkeken megvalósítandó közérdekű építési ügyeket, továbbá azokban az építési ügyekben, amelyekben Soroksár önkormányzata, annak szerve vagy polgármestere az eljárásban hozott határozattal jogosulttá vagy kötelezetté válhat, vagy az eljárás tárgyával összefüggő kötelezettséget vállal, vagy ellenérdekű ügyfél – az eljáró hatóság ilyen esetekben Budapest Főváros Kormányhivatala, I. Kerületi Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály (továbbiakban: kiemelt hatóság) – 1012 Bp., Logodi u. 38-40.)
- összevont engedélyezési eljárás esetén Budapest Főváros Kormányhivatala, I. Kerületi Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály (kiemelt hatóság)
- fennmaradási engedélyezési eljárás esetén Bp. Főv. XXIII. ker. Soroksár Önkormányzatának Jegyzője (az építési engedélyezési eljárásnál írottak szerint, továbbá az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység szabálytalan megkezdésével, vagy végzésével kapcsolatos ügyben a kiemelt hatóság)
- használatbavételi engedélyezési eljárás esetén Bp. Főv. XXIII. ker. Soroksár Önkormányzatának Jegyzője (az építési engedélyezési eljárásnál írottak szerint)
- bontási engedélyezési eljárás esetén Főv. XXIII. ker. Soroksár Önkormányzatának Jegyzője (az építési engedélyezési eljárásnál írottak szerint)
- engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési eljárás esetén Főv. XXIII. ker. Soroksár Önkormányzatának Jegyzője (az építési engedélyezési eljárásnál írottak szerint)
- jogutódlás tudomásulvételi eljárás esetén Főv. XXIII. ker. Soroksár Önkormányzatának Jegyzője (az építési engedélyezési eljárásnál írottak szerint
- használatbavétel tudomásulvételi eljárás esetén Főv. XXIII. ker. Soroksár Önkormányzatának Jegyzője (az építési engedélyezési eljárásnál írottak szerint)
- az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési eljárás esetén Főv. XXIII. ker. Soroksár Önkormányzatának Jegyzője (az építési engedélyezési eljárásnál írottak szerint)
- hatósági bizonyítvány kiállítása Budapest Főv. XXIII. ker. Soroksár Önk. Jegyzőjétől, illetve az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének, bővítésének megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány az építésfelügyeleti hatóságtól (Budapest Főváros Kormányhivatala, I. Kerületi Hivatala Építésfelügyeleti Osztály – a továbbiakban: építésfelügyelet, 1012 Bp., Logodi u. 38-40.) kérhető
Letölthető nyomtatványok:
- Kerelem Hatósági bizonyítvány kiállításához
- Kerelem 3,5 tonnát meghaladó tehergépkocsi, autóbusz tárolásához
- kötelezési eljárás esetén engedélyezési eljárással összefüggésben az eljáró építésügyi hatóság a Jegyző (lásd: építési engedélyezési eljárásnál írottakat) kerítés építését, bontását, átalakítását rendelheti el, vagy tilthatja meg, továbbá telekhatáron támfal építésére kötelezhet. A jókarbantartási kötelezési eljárást a kiemelt hatóság, az egyéb kötelezési eljárást (pl. fennmaradási engedély beszerzésére kötelezés, vagy bontás elrendelése stb.) pedig az építésfelügyelet folytatja le.
- végrehajtási eljárás estén a végrehajtást a döntést hozó hatóság (másodfokú döntés esetén az elsőfokú hatóság) rendeli el
- szakhatósági eljárás esetén az eljáró hatóságot az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet jelöli ki
- veszélyhelyzet, továbbá tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvételi eljárás esetén eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala, I. Kerületi Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály (kiemelt hatóság)
- építésügyi hatósági szolgáltatás nyújtás: Építésügyi hatósági engedély, vagy tudomásulvétel iránti kérelem benyújtása előtt eljárásjogot érintő szakmai nyilatkozat kérhető az illetékes elsőfokú építésügyi hatóságtól (Jegyzőtől, vagy kiemelt hatóságtól)
 
 
3.) Egyéb tudnivalók
Hatósági bizonyítvány kérhető
- annak igazolására, hogy a kérelemben megjelölt 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsi, vontató és autóbusz tárolására szolgáló települési cím szerinti ingatlan alkalmas-e az adott jármű/járművek tárolására;
- jogszabályban meghatározott esetekben - a felhasználás céljának feltüntetésével - adat igazolására
 
Hivatalból, vagy kérelemre, önkormányzati hatósági eljárás folytatható ingatlanok házszámának megállapítása ügyében.
 
 
A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről a 2013. évi CLXV. törvény rendelkezik.
A törvény szerint:  „A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más - így különösen bírósági, közigazgatási - eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat.
A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.
Panasszal és közérdekű bejelentéssel bárki fordulhat a panasszal vagy a közérdekű bejelentéssel összefüggő tárgykörben eljárásra jogosult szervhez (a továbbiakban: eljárásra jogosult szerv). A szóbeli közérdekű bejelentést az eljárásra jogosult szerv írásba foglalja és a közérdekű bejelentő számára másodpéldányban átadja.
A panaszt és a közérdekű bejelentést - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az eljárásra jogosult szervhez történő beérkezésétől számított harminc napon belül kell elbírálni.
Az írásbeli értesítés mellőzhető, ha a panasz vagy a közérdekű bejelentés elintézéséről a panaszost vagy közérdekű bejelentőt szóban tájékoztatták, aki a tájékoztatást tudomásul vette.
A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panaszos vagy közérdekű bejelentő által tett ismételt panasz vagy közérdekű bejelentés vizsgálata mellőzhető.
A panasz vizsgálata fentieken túl mellőzhető továbbá akkor is, ha a panaszos a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap után terjesztette elő panaszát. A sérelmezett tevékenység vagy mulasztás bekövetkeztétől számított egy éven túl előterjesztett panaszt érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.
Az azonosíthatatlan személy által tett panasz vagy közérdekű bejelentés vizsgálatát az eljárásra jogosult szerv mellőzi.”