Hagyatéki ügyek

Hagyatéki ügyek

Elérhetőség:  
Cím: 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. fszt. 25.
Györky Erika
Aljegyző
E-mail: aljegyzo@ph.soroksar.hu
289-2100/104
Grassalkovich út 162. I.em.15.
Marótiné Sipos Ildikó Osztályvezető
E-mail: marotine@ph.soroksar.hu
289-2158
Grassalkovich út 170. fszt.
Szalontainé Lázár Krisztina
Osztályvezető-helyettes
E-mail: lazar.krisztina@ph.soroksar.hu
289-2100/316
Grassalkovich út 170. I. em. 105/B.  
Széplakiné Ignácz Liselotte ügyintéző
E-mail: ignacz.liselotte@ph.soroksar.hu
289-2100/349
Grassalkovich út 170. fszt.25.
Kovács Mihályné ügyintéző
E-mail: kovacs.mihalyne@ph.soroksar.hu
289-2100/352
Grassalkovich út 170. fszt. 25.

 

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 14.00 - 18.00
Kedd: nincs
Szerda: 08.00 - 16.30
Csütörtök: nincs
Péntek: 08.00 - 12.00


Hagyatéki eljárás és póthagyatéki eljárás
Ügytípus általános, rövid jellemzője: Ha az elhunyt után ingó-ingatlan vagyon maradt, hagyatéki leltár felvételére kerül sor, majd a hivatalból kikért dokumentumokkal együtt átkerül az illetékes eljáró közjegyzőhöz az örökösök megállapítása végett.

Jogosultsági feltételek: A hagyatékban érdekelt felek (várható örökösök, hagyományosok, végrendeleti végrehajtó, hagyatéki hitelező) kérheti a hagyatéki leltár felvételét. A hagyatéki leltár felvételét az érdekelt felek távollétében a leltárelőadó is foganatosíthatja.

Eljárás megindítása
Általános tudnivalók alapeljárásban: A halott-vizsgálati bizonyítványt hivatalból megküldik az Önkormányzat hagyatéki ügyintézőjének, aki a halott-vizsgálati bizonyítványon szereplő, temetést intéző hozzátartozót kiértesíti. Az értesítésen szereplő időpontban az elhunyt hozzátartozójának – az elhunyt ingó- és ingatlan vagyonára vonatkozó leltár felvétele céljából – meg kell jelennie.

Általános tudnivaló póthagyatéki eljárásban: Póthagyatéki eljárás az ügyfél kérelmére, vagy hivatalból indítható. Amennyiben az eljárás hivatalból indul, úgy az érintett ügyfeleknek semmiféle iratot nem kell csatolnia a hagyatéki leltár felvételéhez.

Benyújtandó iratok köre
Alapeljárásban:
Az értesítésen szereplő időpontban az elhunyt hozzátartozójának az alábbi iratokat kell hoznia:
 • halotti anyakönyvi kivonat
 • várható örökösök (az elhunyt vér szerinti leszármazóinak) természetes személyazonosító adatai, születési családi és utóneve(i), családi és utóneve(i), születési helye, anyja születési neve és utóneve(i), pontos lakóhelye
 • az elhalt tulajdonát képező ingatlan helyrajzi száma (öröklakás, családi ház, nyaraló, szántó, haszonbérbe kiadott földterület stb)
 • takarékbetétkönyv, átutalási betétszámla, értékpapír számla, forint ill. deviza számla, részvény, letét
 • nyugdíjszelvény
 • elmaradt munkabér esetén munkáltatói igazolás
 • gépjármű forgalmi engedély
 • életbiztosítási kötvénye (ha nincs kedvezményezett)
 • kárpótlásra vonatkozó ügyirat ill. határozat
 • vállalkozás (Bt, Kft.) esetén cégbírósági kivonat,
 • temetéssel kapcsolatos számlák (virág, sírkő bontása, temetésre ruházat, halotti tor számlái, még elmaradt közüzemi számlák, üzemanyag vagy közlekedési költség)
 • egyéb igazolások az elhunyt esetleges tartozásairól
Póthagyatéki eljárás:
Kérelemre induló póthagyatéki eljárás: Amennyiben az eljárás az ügyfél kérelmére indul, a hagyatéki ügyintézőnél beszerezhető, ingyenes nyomtatványt kell kitölteni, és az alábbi iratok csatolására van szükség:
 • halotti anyakönyvi kivonat
 • ingatlan esetén: 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap
 • ingóság esetén: tulajdonjogot igazoló okirat
A leltár felvételének határideje: 30 munkanap
Illetékfizetési kötelezettség
Alapeljárásban az eljárás ingyenes
Póthagyatéki eljárásban az illeték mértéke 3.000 Ft.

Kedvezmények, mentességek: A póthagyatéki eljárásban az eljárás akkor illetékmentes, ha hivatalból indul.

Kapcsolódó helyi jogszabályok: -

Kapcsolódó nem helyi jogszabályok
A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. tv.
 
Kerületünkben a hagyatéki ügyekben eljáró illetékes közjegyző: Dr. Kovács József (1238 Budapest, Grassalkovich út 150.)