Magánszálláshelyek

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának feltételeiről

 

Az üzleti célú szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának feltételeit a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet szabályozza.
 
Nem tartozik e rendelet hatálya alá a nem szálláshely-szolgáltatás rendeltetésű ingatlan tartós tartózkodás céljából történő használatba adása lakásbérlet, házbérlet, albérlet vagy ágybérlet keretében.
 
A szálláshelyek nyilvántartásba vételével a szálláshely helye szerinti jegyző rendelkezik hatáskörrel
A benyújtott bejelentés alapján a jegyző az illetékességi területén a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatókról vezetett nyilvántartásába bejegyzi a szálláshely-szolgáltatót és az általa üzemeltetett szálláshelyet.

A szálláshely típusa:
- szálloda: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben a szálláshely szolgáltatása mellett egyéb szolgáltatásokat is nyújtanak, és ahol a hasznosított szobák száma legalább tizenegy, az ágyak száma legalább huszonegy,
- panzió: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben a szálláshely szolgáltatása mellett a reggeli szolgáltatás kötelező; a hasznosított szobák száma legalább hat, de legfeljebb huszonöt, az ágyak száma legalább tizenegy, de legfeljebb ötven,
- kemping: az a külön területen kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben szállás céljából a vendégek és járműveik számára elkülönült területet (a továbbiakban: területegység), illetve üdülőházat (a továbbiakban együtt: lakóegység) és egyéb kiszolgáló létesítményeket (például tisztálkodási, mosási, főzési, egészségügyi célokat szolgáló vizesblokk, portaszolgálat stb.) biztosítanak, és amely legalább kilenc lakóegységgel rendelkezik,
- üdülőház: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, közművesített területen létesített szálláshelytípus, amelyben a vendégek részére a szállást különálló épületben vagy önálló bejárattal rendelkező épületrészben (üdülőegységben) nyújtják, függetlenül a szobák vagy ágyak számától,
- közösségi szálláshely: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben az egy szobában található ágyak külön-külön is hasznosításra kerülnek, s ahol az e célra hasznosított szobák száma legalább hat, az ágyak száma legalább tizenegy,
- egyéb szálláshely: szálláshely-szolgáltatás céljára hasznosított, az a)-g) pont alá nem tartozó, nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás rendeltetéssel létesített önálló épület vagy annak lehatárolt része, ahol az e célra hasznosított szobák száma legfeljebb nyolc, az ágyak száma legfeljebb tizenhat,
- falusi szálláshely: a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény szerint kiemelt üdülőkörzethez nem tartozó települések, valamint a természetes gyógytényezőkről szóló külön jogszabály alapján törzskönyvezett gyógyhelyek kivételével az 5000 fő alatti településeken, illetve a 100 fő/km2 népsűrűség alatti területeken található olyan egyéb szálláshely, amelyet úgy alakítottak ki, hogy abban a falusi életkörülmények, a helyi vidéki szokások és kultúra, valamint a mezőgazdasági hagyományok komplex módon, adott esetben kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt bemutatásra kerüljenek.
 
Az egyes szálláshelytípusokra vonatkozó előírásokat, követelményeket a 239/2009. (X. 20.) Korm. 1. melléklete tartalmazza. A szálláshely-szolgáltatásnak folyamatosan meg kell felelnie a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendeletben meghatározott követelményeknek.
 
 
A bejelentéshez az alábbi okiratokat kell csatolni:
1. nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot vagy annak másolatát a tulajdoni lap kivételével,
2. haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot,
3. közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot.
4. Aláírási címpéldány, cégkivonat másolat, egyéni vállalkozói igazolvány másolat
5. Képviseleti eljárás esetén meghatalmazás
6. A szálláshelyre vonatkozó helyszínrajz.
7. Az eljárási illeték befizetéséről szóló igazolás csatolandó!
 
Az eljárás illetéke: 3.000,- Ft, ami Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Polgármesteri Hivatal 11784009-15735863-03470000 sz. hatósági eljárási illeték számlájára történő átutalási megbízással teljesíthető. [Közlemény: kérelmező neve; eljárási illeték] A módosítás bejelentése illetékmentes.
 
A szálláshely szolgáltató az adatokban bekövetkezett változást, illetve a tevékenység megszüntetését haladéktalanul köteles bejelenteni a hatóságnak! 
 
 
Az egyéb szálláshelyet üzemeltető szálláshely-szolgáltató köteles az adott naptári évre vonatkozóan a tárgyévet követő év január hó 31. napjáig a jegyzőnek írásban adatot szolgáltatni a következőkről:

 

 
fogadott vendégek száma
a vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák száma
külföldi
 
 
belföldi
 
 

 

A vendégéjszakák kiszámítási módja: Az év során, a szálláshelyen tartózkodó vendégek által eltöltött éjszakák száma. (A vendégek által eltöltött vendégéjszakákat egyénenként kell kiszámolni. Pl.: 1 fő 5 éjszaka + 6 fő egyenként 3 éjszaka, vagyis 18 vendégéjszaka = összesen 23 vendégéjszaka.)
 
 
Az ügyfél a bejelentés előtt minden esetben kérjen tájékoztatást az illetékes szakhatóságoktól!
- A fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal
- A megyei kormányhivatalnak a szálláshely helye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal
- 10 fő feletti befogadóképességű szálláshely esetében tűzvédelmi hatóság
- ha arra az építményre, amelyben a szálláshelyet működtetni kívánják, ugyanarra a rendeltetésre vonatkozóan a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül használatbavételi engedélyt vagy fennmaradási engedélyt nem adtak ki az építésügyi hatáskörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal
 
Az ügyintézéshez a dokumentumok az alábbi linken érhetők el:
/polgarmesteri-hivatal/osztalyok/igazgatasi-es-adoosztaly/kereskedelmi-es-ipari-ugyek/elerhetoseg-es-letoltheto-nyomtatvanyok
 
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény rendelkezése alapján elektronikus ügyintézésre kötelezett többek között az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet (ideértve az egyéni vállalkozót is), köztestület és az ügyfél jogi képviselője. Ezen csoportba tartozó jogalanyok valamennyi ügyben, mellyel az Önkormányzathoz, illetőleg a Polgármesteri Hivatalhoz fordulnak, azt már kizárólagosan csak elektronikus úton tehetik meg. Az elektronikus ügyintézés az adószámmal rendelkező ügyfelek (szervezetek, egyéni vállalkozók stb.) esetében cégkapun, esetlegesen hivatali kapun keresztül történik. Írásbelinek minősülő elektronikus úton megküldött iratnak minősül az e-Papír szolgáltatással beküldött irat is.
 
 
Hatóságunk az alábbi címen és időpontban áll az ügyfelek rendelkezésére.
Cím: 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. fsz. 15.
Általános ügyfélfogadási idő:
Hétfő:14.00-18.00; Szerda: 8.00-16.30; Péntek: 8.00-12.00
 
 
A 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet alapján vezetett szálláshely nyilvántartás adatai:
https://www.govcenter.hu/szallashely/Public/SzallashelyList.aspx?ltip=true&onk_id=587