Ügytípusok

Ügytípusok

 

1. Ingatlanok bérbe-, haszonbérbe adása
Az Önkormányzat tulajdonában lévő külterületi, belterületi ingatlanok hasznosítása bérbeadás útján.

Jogosultsági feltételek
- magánszemélyek
- átlátható szervezetek

Eljárás megindítása: Kérelem

Benyújtandó iratok köre: Kérelem

Illetékfizetési kötelezettség: nincs

Bérleti jog átírási költsége:

 • mezőgazdasági célra bérbe adott ingatanok esetén:
  nettó 40 Ft/m2, minimum nettó 15.000 Ft/ingatlan
 • nem mezőgazdasági célra bérbe adott ingatlanok esetén:
  nettó 40 Ft/m2, minimum nettó 25.000 Ft/ingatlan
 • megállapodás alapján hasznosított ingatlanok estén
  nettó 30.000 Ft

Kedvezmények, mentességek:  nincs

Kapcsolódó helyi jogszabályok

 • A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) Ök. rendelet
 • 173/2014 (XI.18.) GVB. határozat a haszonbérleti és bérleti díjak megállapításáról
 • 229/2014 (IV.15.) Ök. határozat a haszonbérleti szerződések határidejének meghatározásáról
 • 513/2012. (XI.27.), 514/2016. (XI.27.), 515/2012. (XI.27.) Ök. határozat az bérleti jog átírási költségének meghatározásáról

Kapcsolódó nem helyi jogszabályok

 • 1959. évi IV. tv a Polgári Törvénykönyvről (hatályos: 2014. március 14-ig)
 • 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről (hatályos: 2014. március 15-től)
 • 1994. évi LV. tv. A termőföldről
 • 2007. évi CXXIX. tv. a termőföld védelméről
 • 1997. évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről
 • 2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról
 • 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról 
 • 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet az elővásárlási és elő-haszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról
 • a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. erejénél fogva védett lápok jegyzéke: 8005/2001. (MK.156) KÖM tájékoztató
 • 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásokról

 

2. Ingatlanok értékesítése 

Az Önkormányzat tulajdonában lévő kül-, illetve belterületi ingatlanok értékesítése 

Jogosultsági feltételek
- magánszemélyek
- átlátható szervezetek 

Eljárás megindítása:  Kérelem 

Benyújtandó iratok köre:  Kérelem 

Egyéb fizetési kötelezettség:
- kérelem benyújtásával egyidejűleg 50.000 Ft értékbecslési költség (értékesítés esetén a vételárba beszámításba kerül)
- adásvételi szerződés 60.000,- Ft bonyolítási költség

Kedvezmények, mentességek:  nincs 

Kapcsolódó helyi jogszabályok
- 43/2011. (XI.18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról

Kapcsolódó nem helyi jogszabályok

- 1959. évi IV. tv a Polgári Törvénykönyvről (hatályos: 2014. március 14-ig)
- 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről (hatályos: 2014. március 15-től)
- 1994. évi LV. tv. A termőföldről
- 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról
- 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról 

 

3. Az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosítása bérbeadás, értékesítés útján 

Az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosítása bérbeadás, értékesítés útján 

Jogosultsági feltételek ·        
- egyéni vállalkozók ·        
- gazdasági társaságok (átlátható szervezetek) ·        
- magánszemélyek  

Eljárás megindítása: Képviselő-testületi, bizottsági határozatok + kérelem 


Benyújtandó iratok köre:  Kérelem 

Illetékfizetési kötelezettség:  nincs 

Kedvezmények, mentességek:  nincs 

Egyéb fizetési kötelezettség:
- kérelem benyújtásával egyidejűleg 50.000 Ft értékbecslési költség (értékesítés esetén a vételárba beszámításba kerül)

- adásvételi szerződés 60.000,- Ft bonyolítási költség Üres helyiség árverés útján adható bérbe.

Kapcsolódó helyi jogszabályok

- 33/2012. (VII.13.) Ök. rendelet Az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről  
- 43/2011. (XI.18.) Ök. rendelet Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról 

Kapcsolódó nem helyi jogszabályok
- 1993. évi LXXVIII. tv. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
- 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól - 1959. évi IV. tv a Polgári Törvénykönyvről (hatályos: 2014. március 14-ig) - 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről (hatályos: 2014. március 15-től) - 2011. évi CXCVI. tv. a nemzeti vagyonról

 

4. Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások értékesítése 

Eljárás megindítása:  Kérelem 

Benyújtandó iratok köre:  Kérelem   

Kérelmezők köre:

 • egyéni vállalkozók,
 • gazdasági társaságok (átlátható szervezetek),
 • természetes személyek, bérlők.

  Egyéb fizetési kötelezettség:

- kérelem benyújtásával egyidejűleg 50.000 Ft értékbecslési költség (értékesítés esetén a vételárba beszámításba kerül)
- adásvételi szerződés 60.000,- Ft bonyolítási költség
  Kedvezmények, mentességek: 31/2004. (IV.30.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésének feltételeiről szóló rendeletben foglaltak szerint 

Kapcsolódó helyi jogszabályok
- 31/2004. (IV. 23) Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésének feltételeiről 

Kapcsolódó nem helyi jogszabályok
- 1993. évi LXXVIII. tv. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról  

5.  Az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek esetén jogutódlás a bérlő személyében 

Az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek esetén jogutódlás a bérlő személyében polgárjogi megállapodás alapján 

Jogosultsági feltételek
- egyéni vállalkozók
- gazdasági társaságok (átlátható szervezetek)

Eljárás megindítása:  Kérelem 

Benyújtandó iratok köre:  Kérelem, polgárjogi megállapodás 1 eredeti példányban 

Illetékfizetési kötelezettség: A bérleti jogot megszerző félnek a bérleti jog megszerzése ellenében egyszeri lebonyolítási költséget kell fizetni, mely a bérleti jogviszony megszűnésekor sem követelhető vissza. A lebonyolítási költség díja 50.000,- Ft. 

Kedvezmények, mentességek:  nincs 

Kapcsolódó helyi jogszabályok
- 33/2012. (VII.13.) Ök rendelet Az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről 

Kapcsolódó nem helyi jogszabályok
- 1993. évi LXXVIII. tv. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
- 2011. évi CXCVI. tv. a nemzeti vagyonról - 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól - 1959. évi IV. tv a Polgári Törvénykönyvről (hatályos: 2014. március 14-ig) - 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről (hatályos: 2014. március 15-től)  


ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁS
6. L
akások bérbeadása


Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadása
(1) A lakásokat
a) szociális bérletként,
b) piaci bérletként,
c) költségelven,
d) szolgálati lakás biztosítására,
e) helyi közérdekű, közszolgálati célú felhasználásra kijelölt lakás biztosítására,
f) a lakhatási körülményekben bekövetkezett hirtelen változás miatti (rendkívüli élethelyzet) lakás biztosítására
g) méltányosságból pályázaton kívül lehet bérbe adni.

 
Kapcsolódó helyi jogszabályok
- a bérbeadás részletes feltételeit a 22/2012.(IV.22) rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló rendelet tartalmazza

Kapcsolódó nem helyi jogszabályok
- 17/2006. (IV. 14.) Főv. Kgy. rendelet az önkormányzati tulajdonban álló lakások szociális helyzet alapján történő bérbeadásának lakbér-megállapítási elveiről, a lakásfenntartási támogatás elveiről, valamint a lakásépítés támogatásának rendszeréről
- A többször módosított 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról


7. A Bérlő kötelezettségei
- bérleti díj + közüzemi díjak határidőben történő megfizetése
- a bérlő köteles életvitelszerűen a lakásban lakni.
- A bérbeadó a lakás rendeltetésszerű használatát, valamint a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését évente legalább egyszer ellenőrzi. A bérlő köteles a lakásba történő bejutást biztosítani, az ellenőrzést tűrni.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 13.§-a szerint: „13. § (1) A lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a lakás berendezéseinek karbantartásával, felújításával, illetőleg azok pótlásával, cseréjével kapcsolatos költségek viselésére a bérbeadó és a bérlő megállapodása az irányadó; megállapodás hiányában a karbantartással és felújítással kapcsolatos költségek a bérlőt, a pótlással és cserével kapcsolatos költségek a bérbeadót terhelik.
(2) Az (1) bekezdésben említett munkák elvégzése a szociális helyzet alapján bérbe adott és az állami lakás esetén a bérlőt terheli, a szerződés megkötésekor azonban a fizetendő lakbér összegét ennek figyelembevételével kell megállapítani. Állami lakás esetén a felek ettől eltérően is megállapodhatnak.

91/A. § E törvény alkalmazásában:
16. A lakásberendezések általában a következők:
a) főzőkészülék (tűzhely, főzőlap stb.);
b) a fűtőberendezés (egyedi kályha, konvektor, elektromos hőtároló kályha stb.);
c) melegvíz-ellátó berendezés (gáz vízmelegítő, villanybojler, fürdőkályha);
d)
egészségügyi berendezés (falikút, mosogató, fürdőkád, zuhanyozó, mosdó, WC-tartály, WC-csésze stb., a hozzá tartozó szerelvényekkel);
e) a szellőztető berendezés (páraelszívó stb.);
f) a beépített bútor (ruhásszekrény, konyhaszekrény stb.);
g) a redőny, vászonroló, napvédő függöny;
h) a csengő és a kaputelefonnak a lakásban levő készüléke;
i) a lakás elektromos vezetékeihez tartozó kapcsolók és csatlakozóaljak.."

A bérlő kötelezettségeit a bérbeadó és bérlő között létrejött lakásbérleti szerződés tartalmazza.

Jogosultsági feltételek
- érvényes lakásbérleti szerződéssel rendelkező magánszemélyek

Kapcsolódó helyi jogszabályok
A többször módosított  22/2012.(IV.22) rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről


Kapcsolódó nem helyi jogszabályok
-  többször módosított 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról


A Bérbeadó kötelezettségei

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 10.§-a szerint: „10. § (1) A bérbeadó köteles gondoskodni
a) az épület karbantartásáról;
b) az épület központi berendezéseinek állandó üzemképes állapotáról

91/A. § E törvény alkalmazásában:
Az épület központi berendezései általában a következők:
a) a központos fűtő- és melegvíz-szolgáltató berendezés a hozzá tartozó szerelvényekkel, ideértve a lakásban levő vezetékszakaszt és fűtőtesteket (radiátor stb.) is;
b) a víz-, a csatorna- és a gázvezeték, a hozzá tartozó szerelvényekkel, ideértve a lakásban levő vezetékszakaszt is;
c) az elektromos vezeték és érintésvédelmi rendszere, ideértve a lakásban lévő vezetékszakaszt is;
d) a több lakást szolgáló szellőztető berendezés;
e) a központi antenna az erősítő berendezéssel, ideértve a lakásban levő vezetékszakaszt és csatlakozóaljat is;
f) a kaputelefon és felcsengető berendezés a vezetékhálózattal;
g) a személy- és teherfelvonó;
h) a háziszemét gyűjtésére szolgáló berendezés;
i) a több lakást szolgáló kút, a hozzá tartozó szerelvényekkel;
j) a több lakásban keletkezett házi szennyvíznek a telekhatáron belüli elhelyezésére, illetőleg elszikkasztására szolgáló berendezés.”

Kapcsolódó helyi jogszabályok
A többször módosított 22/2012.(IV.22) rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről

Kapcsolódó nem helyi jogszabályok
- többször módosított 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az Elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról


9.
Bérleti jogviszony folytatása, bérlőtársi és tartási szerződés

- lakásbérleti jog folytatása Önkormányzati lakás esetén az, akit a törvény alapján a bérlő a bérbeadó hozzájárulása nélkül fogadhat be a lakásba, a lakásbérleti jog folytatására jogosult, ha a bérlő a lakásba befogadta és a bérlő halálakor életvitelszerűen a lakásban lakott.

- bérlőtársi szerződés a házastársak közös kérelmére, illetve kiskorú gyermek esetében a Gyámhivatal kérelmére köthető bérlő és kérelmező együttes kérelméről a bérbeadó dönt - tartási szerződés a bérbeadó hozzájárulásával köthető


Kapcsolódó helyi jogszabályok
- a többször módosított 22/2012.(IV.22) rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről


Kapcsolódó nem helyi jogszabályok

- a többször módosított 1993. évi LXXVIII. tv. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról (2014.03.15-től változni fog)

10. Befogadás
A bérlő a lakásba más személyt – a kiskorú gyermeke, valamint a befogadott gyermekének az együttlakás ideje alatt született gyermeke kivételével – a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával fogadhat be.   - Bérlőtársi szerződés azzal a személlyel köthető, aki a) a bérlő gyermeke, befogadott gyermekének gyermeke, szülője, valamint élettársa és b) a bérlővel legalább egy éve életvitelszerűen együtt lakik.

- a Bérlőtárs a lakásba más személyt a másik bérlőtársa írásbeli hozzájárulásával fogadhat be.   Kapcsolódó helyi jogszabályok
A többször módosított 22/2012.(IV.22) rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről

Kapcsolódó nem helyi jogszabályok
A többször módosított 1993. évi LXXVIII. tv. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról (2014.03.15-től változni fog)

11. Önkormányzati lakás visszaadása
A bérlő az általa lakott lakást felajánlhatja a Bérbeadónak. Jogosultsági feltételek

- A bérlő a lakást tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles a lakást visszaadni.
- A bérleti és egyéb díjak, valamint közüzemi díjak kiegyenlítése  

Kapcsolódó helyi jogszabályok: A többször módosított 22/2012.(IV.22) rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről


12. Lakáscsere  
- Bérlő a lakás bérleti jogát – a Bérbeadó hozzájárulásával – elcserélheti. A csereszerződést írásba kell foglalni.
- Önkormányzati lakás bérleti joga kizárólag másik lakás bérleti vagy tulajdonjogára cserélhető.  

Kapcsolódó helyi jogszabály

22/2012.(IV.22) rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről  

Kapcsolódó nem helyi jogszabály

A többször módosított 1993. évi LXXVIII. tv. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról(2014.03.15-től változni fog)  

13. Önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek kezelése
Az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek kezelésével kapcsolatos feladatok elvégzése 

- Bérlők nyilvántartása
- Bérlők fizetési kötelezettségeinek nyilvántartása, számlázás
- Bérlők által jelzett műszaki problémák kivizsgálása, intézkedések megtétele hibaelhárítás és hiba kijavítás elvégeztetése
- Bérlők által végzendő átalakításokhoz, korszerűsítésekhez hozzájárulási kérelem elbírálásának intézése 

Kapcsolódó helyi jogszabályok
- 33/2012. (VII.13.) Ök. rendelet Az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről
- 622/2011. (X.11.) Ök. határozat a nem lakás céljára szolgáló helyiségek alapbéréről 

Kapcsolódó nem helyi jogszabályok
- 1993. évi LXXVIII. tv. A lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
- 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról

14. Vegyes tulajdonú társasházak kezelése 
Vegyes tulajdonú társasházakban magántulajdonban lévő lakások kezelése 

- A kezelt épületek tulajdonosainak nyilvántartása
- Fizetési kötelezettségek nyilvántartása (közös költség)
- Részletfizetési kedvezménnyel vásárolt lakások vételár törlesztésének nyilvántartása, befizetési utalványok biztosítása
- Lakásvételár hátralék egyösszegű befizetése esetén jelzálog törlésének intézése Földhivatal felé 

Kapcsolódó helyi jogszabályok
- 31/2004. (IV.23.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésének feltételeiről 

Kapcsolódó nem helyi jogszabályok

- 2003. évi CXXXIII. tv. a társasházakról
- 1959. évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről (hatályos: 2014. március 14-ig) - 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről (hatályos: 2014. március 15-től)