logo
2024. április 18., csütörtök |
Andrea, Ilma napja

2020. április 14.

Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzatának
P O L G Á R M E S T E R E
______________________________
1239 Budapest, Grassalkovich út 162

 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2020. ÁPRILIS 14. NAPJÁRA TERVEZETT ÜLÉSÉNEK NAPIRENDI PONTJAIVAL KAPCSOLATOS

T Á J É K O Z T A T Á S
 
 
A 40/2020. (III.11.) Kormányrendelet 1. §-a szerint:

„1. § A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki.”
 
A veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését.
 
A katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése szerint:
„(4) Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”
 
A katasztrófavédelmi törvény fent idézett rendelkezése – a Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség, valamint Budapest Főváros Kormányhivatala egységes álláspontja szerint – egyértelműen rendelkezik arról, hogy veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja, az ott megjelölt kivétellel.
 
Fentiek alapján sem a Képviselő-testület, sem a bizottságok ülésének összehívására nincs lehetőség, a Képviselő-testület és bizottságai valamennyi hatáskörét a polgármester gyakorolja, ennek keretében gondoskodnia kell a döntések – ide értve a rendeletalkotási tárgyköröket is – meghozataláról.
 
Az idézett jogszabályhelyek alapján a Képviselő-testület 2020. április 14. napjára tervezett, meg nem tartható ülésének napirendi pontjaival kapcsolatosan a következő tájékoztatást adom:
 
 
Napirendi pontok, melyek kapcsán polgármesteri döntés meghozatala szükséges
 
 
1. Javaslat a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2019.(VI.14.) önkormányzati rendelet módosítására
      Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző
 
 
2. Javaslat a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 10/2018. (III.23.) önkormányzati rendelet módosítására
            Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző
 
 
3. Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 10/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
 
 
4. Javaslat a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítására
            Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző
 
 
5. Javaslat dr. Vomberg Frigyes az Önkormányzat saját halottjává történő nyilvánítására
            Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző
 
 
6. Javaslat kötelezettségvállalásra a Polgármesteri Hivatal központi épülete porta szolgálatának feladat ellátására
            Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
 
 
7. Javaslat emléktábla elhelyezésére
            Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
 
 
8. Javaslat a 195409-195410 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Nyír utcában található ingatlanok részleges értékesítésére
            Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető
 
 
9. Javaslat a rekreációs célú földhasználati szerződések határidejének meghosszabbítására
            Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető
 
 
10. Javaslat a 196674 helyrajzi számú, természetben a Völgyhajó utcában található ingatlan részleges kisajátítására
            Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető
 
 
11. Javaslat Villamosenergiaellátás és Villámvédelem kiviteli terv jóváhagyására valamint tulajdonosi hozzájárulás megadására a DIGI Kft. részére
            Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető
 
 
12. Javaslat a 195271/8/A/11 hrsz.-ú, természetben a 1237 Budapest XXIII., Szent László u. 163. fszt. 1. ajtó sz. alatti üzlethelyiség elidegenítéséről történő döntés meghozatalára
            Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető
 
 
13. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
            Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
 
 
14. Beszámoló a kötelezően biztosítandó szociális ellátásokra kötött feladatellátási szerződések alapján biztosított ellátásokról
            Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető
 
 
15. Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2019. évi tevékenységéről
            Előterjesztő: Makádi Katalin r. ezredes, kapitányságvezető
 
 
16. Beszámoló a nemzetiségi önkormányzatok 2019. évi gazdálkodásáról
            Előterjesztő: nemzetiségi önkormányzatok elnökei
 
 
17. Beszámoló a Galéria `13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis támogatások felhasználásáról, valamint javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadására
            Előterjesztő: Sasvári Ilona ügyvezetői
 
 
18. Beszámoló a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis támogatás felhasználásáról, valamint javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadására
            Előterjesztő: Tamási Ferenc ügyvezetői
 
 
19. Javaslat az oktatást, nevelést végzők részére elismerő címek és kitűntetések adományozására (a döntések közzétételére a zárt ülésen hozott döntések közzétételére vonatkozó előírásokat kell alkalmazni))
            Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
 
 
20. Javaslat helyi támogatás iránti kérelmek elbírálására (a döntések közzétételére a zárt ülésen hozott döntések közzétételére vonatkozó előírásokat kell alkalmazni)
            Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
 
 
21.  Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői pályázatával kapcsolatos egyes döntések meghozatalára (a döntések közzétételére a zárt ülésen hozott döntések közzétételére vonatkozó előírásokat kell alkalmazni)
            Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
 
 
22. Javaslat a Galéria ̕ 13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének betöltéséhez kapcsolatos döntések meghozatalára (a döntések közzétételére a zárt ülésen hozott döntések közzétételére vonatkozó előírásokat kell alkalmazni)
            Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó, polgármesteri döntést igénylő napirendi pont

 

1. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a 195761 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában
           Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető

 

A Képviselő-testület munkatervében szereplő, döntést nem igénylő napirendi pontok
(tájékoztatók)
1. Tájékoztató a kerületi szociális helyzetről
            Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető
 

A Képviselő-testület munkatervében szereplő napirendi pontok, melyek kapcsán a döntés meghozatala későbbi időpontra halasztható

1. Javaslat a Soroksári Önkormányzat Táncsics Mihály Művelődési Ház, Tündérkert Szabadidő Park és a Közösségi Ház lakosság általi igénybevételére (a veszélyhelyzet megszűnését követő valamely Képviselő-testületi ülésre halasztható)
 
Budapest, 2020. április 09.
Bese Ferenc
polgármester