logo
2024. május 20., hétfő |
Bernát, Felícia napja

2020. december 8. – Polgármesteri döntés

Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzatának
P O L G Á R M E S T E R E
______________________________
1239 Budapest, Grassalkovich út 162

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2020. DECEMBER 8. NAPJÁRA TERVEZETT ÜLÉSÉNEK NAPIRENDI PONTJAIVAL KAPCSOLATOS
T Á J É K O Z T A T Á S

A 478/2020. (XI.03.) Kormányrendelet 1. §-a szerint:
„1. § A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki.”

A veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését.

A katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése szerint:
„(4) Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

A katasztrófavédelmi törvény fent idézett rendelkezése – a Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség, valamint Budapest Főváros Kormányhivatala egységes álláspontja szerint – egyértelműen rendelkezik arról, hogy veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja, az ott megjelölt kivétellel.

Fentiek alapján sem a Képviselő-testület, sem a bizottságok ülésének összehívására nincs lehetőség, a Képviselő-testület és bizottságai valamennyi hatáskörét a polgármester gyakorolja, ennek keretében gondoskodnia kell a döntések – ide értve a rendeletalkotási tárgyköröket is – meghozataláról.

Az idézett jogszabályhelyek alapján a Képviselő-testület 2020. december 8. napjára tervezett, meg nem tartható ülésének napirendi pontjaival kapcsolatosan a következő tájékoztatást adom:

Napirendi pontok, melyek kapcsán polgármesteri döntés meghozatala szükséges


1. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV. 25.) rendeletének módosítására
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

2. Javaslat a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

3. Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 1/2018. (II.01.) önkormányzati rendelet módosítására (A 2020. november 11-ei Képviselő-testületi ülésre készített előterjesztés, az ahhoz megküldött kiegészítésnek megfelelően átdolgozva)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

4. Javaslat a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló 11/2018. (III.23.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

5. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

6. Javaslat az Önkormányzati köszöntésekről és az Önkormányzat által nyújtott, a köszöntésekhez kapcsolódó természetbeni juttatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

7. Javaslat a Képviselő-testület 2021. évi munkatervének elfogadására
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

8. Javaslat a 2021. évi ellenőrzési terv elfogadására
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

9. Javaslat a Budapest XXIII. 186681/3 és 186681/4 hrsz.-ú, Molnár-szigeten található „Tündérkert” üzemeltetésével kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

10. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

11. Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Ház Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

12. Javaslat a Soroksári Busz díjmenteségének a finanszírozásához kapcsolódó kötelezettségvállalásra – KIOSZTÓS
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

13. Javaslat a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2021. évi Üzleti tervének elfogadására
Előterjesztő: Tamási Ferenc ügyvezető

14. Javaslat hozzájárulás megadására a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. részére új targonca beszerzéséhez
Előterjesztő: Tamási Ferenc ügyvezető

15. Javaslat Hantos-Jarábik Klára intézményvezető munkakörének megállapítására
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

16. Javaslat a 185003 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. Új élet u. 14. / Kovász u. 14. szám alatt található, valamint a 184939 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Felső Duna sor 26-28. szám alatt található ingatlanok értékesítésére kiírt nyílt pályázati eljárással kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

17. Javaslat a Budapest XXIII. kerület 186143/0/A/4 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Szitás u. 113. fsz. 4. szám alatt található ingatlan értékesítéséről szóló döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

18. Javaslat a 195325/1, 195325/9, 195325/13, 195325/17, 195325/19, 195325/23, 195325/28, 195325/32 és 195325/34 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. ker. Szent László utca – Szentlőrinci út – Nyír utca – Fatimai utca által határolt területen található ingatlanokra vonatkozó pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

19. Javaslat a 195519/38 és a 195519/39 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utca – Szérűskert utcákban található ingatlanok kisajátítására
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

20. Javaslat a 186560/15 helyrajzi számú ingatlan javára, a 186560/14 helyrajzi számú ingatlan terhére törtnő vízvezetési szolgalmi jog alapításával kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

21. Javaslat alpolgármesterek jutalmazására
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

22. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

23. Beszámoló a közfoglalkoztatás 2020. évi működéséről
Javaslat a 2021. évi közfoglalkoztatási terv elfogadására, valamint kötelezettség vállalására a 2021. évi közfoglalkoztatás költségeinek biztosítására
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

24. Beszámoló a Centrum Televízió Magyarország Kft. 2020. évi működéséről
Előterjesztő: Nagy Judit Éva ügyvezető

25. Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Házból kikerült, kiemelt helyi jelentőségű tárgyak kikerülése körülményei kivizsgálásra létrehozott Vizsgálóbizottság megállapításai alapján munkáltatói döntések meghozatalára (a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján -állásfoglalást igénylő személyi ügyben – az előterjesztés és a döntés meghozatala során felvett emlékeztető-rész az érintett erre irányuló kérése esetén a zárt ülés anyagaival azonos módon kezelendő)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

26. Javaslat a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlannal kapcsolatos döntés meghozatalára (A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján – az érintett erre irányuló kérésére) az előterjesztés és a döntés során esetlegesen elhangzó információkat tartalmazó emlékeztető részlet a zárt ülésre készített előterjesztésre és a zárt ülésről készült jegyzőkönyvre vonatkozó előírások szerint kezelendő)
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

27. Javaslat előszerződéssel kapcsolatos döntés meghozatalára (az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján az előterjesztést, valamint a döntés során esetlegesen elhangzó információkat tartalmazó emlékeztető részletet a zárt ülésre készített előterjesztésre és jegyzőkönyvére vonatkozó előírások szerint javasolt kezelni)
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető


A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó, polgármesteri döntést igénylő napirendi pont


1. Javaslat a 196660 és 196661 helyrajzi számú, természetben a Molnár szigeten található ingatlanokból az M-101677 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196660/1) helyrajzi számú ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára
lőterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

A Képviselő-testület munkatervében szereplő, döntést nem igénylő napirendi pontok (tájékoztatók)

1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

Budapest, 2020. november 27.

                                                                   Bese Ferenc
polgármester