logo
2024. június 20., csütörtök |
Rafael napja

2020. február 11.

1. napirendi pont: Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről

2. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosítására

3. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII.kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV.25.) rendeletének módosítására

4. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat 2019. évi  költségvetéséről szóló 5/2019. (II.22.)  önkormányzati rendelet módosítására

melléklet- 2019. évi 5/2019.(II.22.)  költségvetési rendelet módosítás

5. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat 2020. évi Költségvetéséről szóló rendelet megalkotására

2020. évi Költségvetés RENDELET-tervezet, melléklet- 2020. évi KÖLTSÉGVETÉS táblázat

6. napirendi pont: Javaslat a  Polgármester  2020.évi szabadságának ütemezésére

7. napirendi pont: Javaslat a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének betöltéséhez pályázat kiírásáról szóló döntés meghozatalára

8. napirendi pont: Javaslat támogatási megállapodás megkötésére a  Soroksár Közrendjéért és Közbiztonságáért Alapítvánnyal

9. napirendi pont: Javaslat a 1237 Budapest, Dinnyehegyi út 1. (Hrsz: 195271/11) szám alatt található, ,,A2″ jelzésű, 60m2 alapterületű, valamint ,,gondnoki helyiség ” 61 m2 alapterületű helyiségeknek Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr.Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye részére történő térítésmentes  használatba adására

10. napirendi pont: Javaslat  településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet módosítás tervezetével kapcsolatban beérkezett partnerségi vélemények elbírálására,  melléklet- TAK-TKR-módosítás beérkezett véleményekre adott választervezet

11. napirendi pont: Javaslat a kerületi építési szabályzat (KÉSZ) 4. ütemének tervezetére vonatkozó szakmai vélemények elbírálására

melléklet-KÉSZ 4. ütem Beérkezett szakmai vélemények-válaszok

12. napirendi pont: Javaslat a 186681/3 és 186681/4 helyrajzi számú  ingatlanok (Tündérkert) nem önkormányzati rendezvényekre történő igénybevétele esetén alkalmazandó feltételek módosításáról

13. napirendi pont: Javaslat a 187317/0/A/ 3 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Sodronyos u. 33. szám, 3. ajtó alatt található ingatlan értékesítéséről szóló döntés meghozatalára 

14. napirendi pont: Javaslat a 186342 helyrajzi számú, természetben  Budapest XXIII. Vetés utca 8. alatt található, 530m2 területű ingatlan 12/72 arányú tulajdoni hányadának értékesítésére

15. napirendi pont: Javaslat a 186753/3 helyrajzi számú, természetben Bp. XXIII. Haraszti út 30/d sz. alatt található (tulajdoni lap szerinti címhely Pál apostol u. 2. ,,felülvizsgálat alatt”) ingatlan értékesítésére kiírandó nyilvános  átverés feltételeinek megállapítására

16. napirendi pont: Javaslat az Apró utca és Nevelő utca Fatimai utca  és Mezőlak utca közötti szakaszának kiszabályozására

17. napirendi pont: Javaslat a 196667 hrsz-ú, természetben a Völgyhajó utcában található ingatlan részleges kisajátítására

18. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

19. napirendi pont: Javaslat a Soroksári Hírlap szerkezetének,tartalmi elemeinek meghatározására

20. napirendi pont: Beszámolók a Soroksári Hírlap 2019. évi működéséről

melléklet- Soroksári Hírlap szerkesztő beszámolója

21. napirendi pont: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról

Hivatali beszámoló 2019.

22. napirendi pont: Tájékoztató a ,,Tiszta Soroksárért” napok előkészítéséről 

23. napirendi pont: Tájékoztató Budapest Főváros Kormányhivatala XXIII. kerületi Hivatala 2019.évi munkájáról

24. napirendi pont: Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői pályázatával kapcsolatos egyes döntések meghozatalára (zárt ülés)