logo
2024. június 20., csütörtök |
Rafael napja

2020. május 12. – Polgármesteri döntés

Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzatának
P O L G Á R M E S T E R E
______________________________
1239 Budapest, Grassalkovich út 162
 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2020. MÁJUS 12. NAPJÁRA TERVEZETT ÜLÉSÉNEK NAPIRENDI PONTJAIVAL KAPCSOLATOS
T Á J É K O Z T A T Á S
 
A 40/2020. (III.11.) Kormányrendelet 1. §-a szerint:
„1. § A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki.”
 
A veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését.
 
A katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése szerint:
„(4) Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”
 
A katasztrófavédelmi törvény fent idézett rendelkezése – a Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség, valamint Budapest Főváros Kormányhivatala egységes álláspontja szerint – egyértelműen rendelkezik arról, hogy veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja, az ott megjelölt kivétellel.
 
Fentiek alapján sem a Képviselő-testület, sem a bizottságok ülésének összehívására nincs lehetőség, a Képviselő-testület és bizottságai valamennyi hatáskörét a polgármester gyakorolja, ennek keretében gondoskodnia kell a döntések – ide értve a rendeletalkotási tárgyköröket is – meghozataláról.
 
Az idézett jogszabályhelyek alapján a Képviselő-testület 2020. május 12. napjára tervezett, meg nem tartható ülésének napirendi pontjaival kapcsolatosan a következő tájékoztatást adom:
Napirendi pontok, melyek kapcsán polgármesteri döntés meghozatala szükséges
 
1. Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 10/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
 
2. Javaslat Gazdasági Program elfogadására
      Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
 
 
3. Javaslat a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet módosítására
            Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
 
 
4. Javaslat a 2019. évi éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására és tájékoztató a belső kontrollrendszer működéséről
            Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző
 
 
5. Javaslat Budapest XXIII. kerület Haraszti út 26. számú ingatlanon áthaladó 22 kV-os szabadvezeték-szakasz áthelyezéséről
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
 
 
6. Javaslat emléktábla elhelyezésére
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
 
 
7. Javaslat a Soroksár Közrendjéért és Közbiztonságáért Alapítvány székhelyhasználati jogosultságának felmondására
      Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
 
 
8. Javaslat használati megállapodás átruházására, valamint tulajdonosi hozzájárulás megadására a 186560/15 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Vadevezős utca 43. szám alatti ingatlanra történő vízbekötéshez
      Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető
 
 
9. Javaslat a 185496 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület, Tompaház utcában található ingatlan kisajátítására
      Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető
 
 
10. Javaslat a 185498 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület, Tompaház utcában található ingatlan kisajátítására
      Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető
 
 
11. Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői pályázatának kiírására
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
 
12. Javaslat az I. sz. Összevont Óvoda intézményvezetői pályázata pályázati feltételeinek meghatározására, a pályázat kiírására és véleményező bizottság létrehozására
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
 
 
13. Javaslat a 4. számú gyermek háziorvosi körzetre vonatkozóan a BABABARÁT DOKTOR Kft-vel megkötött feladat-ellátási szerződés módosítására
Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető
 
 
14. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
            Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
 
 
15. Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
            Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető
 
 
16. Beszámoló a XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évi tűzvédelmi tevékenységéről
            Előterjesztő:   Bese Ferenc polgármester
                                 Bakos Gyula tű.alezredes, tűzoltósági tanácsos, kirendeltség-vezető
 
 
17. Beszámoló a Soroksári Sport Club Kft-nek jutatott támogatás, és a de minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2019. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről, és javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján egyszerűsített éves beszámoló elfogadására
            Előterjesztő:   Bese Ferenc polgármester
                                    Dragóner Attila ügyvezető
 
 
18. Beszámoló a Soroksári Sportcsarnok NKft-nek jutatott támogatás, és a de minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2019. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről, és javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített éves beszámoló elfogadására
            Előterjesztő:   Bese Ferenc polgármester
                                    Kincses Péter ügyvezető igazgató
 
 
19. Javaslat közalapítványokkal kapcsolatos alapítói döntések meghozatalára és alapító okirataik módosítására (az érintettek kérése esetén zárt ülés lenne tartandó az Mötv. 46. § (2) bek. b) pontja alapján)
            Előterjesztó tő: Bese Ferenc polgármester
 
 
20. Javaslat a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottsági tagjainak megválasztására, alapító okiratainak módosítására (az érintettek kérése esetén zárt ülés lenne tartandó az Mötv. 46. § (2) bek. b) pontja alapján)
            Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó, polgármesteri döntést igénylő napirendi pont

 

1. Javaslat a 186725 helyrajzi számú ingatlan részleges kisajátítására vonatkozó kártalanítási összeg elfogadásáról
Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető
 
2. Javaslat a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 539/2019. (XII. 03.) határozatával módosított Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságának 134/2019. (IX. 03.) számú határozata módosítására
      Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető

 

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság részére készült, döntést nem igénylő napirendi pontok
(tájékoztatók)
1. Tájékoztató az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi közbeszerzési tervéről
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
A Képviselő-testület munkatervében szereplő napirendi pontok, melyek kapcsán a döntés meghozatala későbbi időpontra halasztható
1. Javaslat a Soroksári Önkormányzat Táncsics Mihály Művelődési Ház, Tündérkert Szabadidő Park és a Közösségi Ház lakosság általi igénybevételére (a veszélyhelyzet megszűnését követő valamely Képviselő-testületi ülésre halasztható)
 
2. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet-tervezet elfogadására (a jogszabály alapján úgy kell beterjeszteni, a veszélyhelyzet megszűnést követő 30 napon hatályba lépjen)
 
3. Javaslat az Önkormányzat 2019. évi költségvetési maradvány elfogadására (a jogszabály alapján úgy kell beterjeszteni, a veszélyhelyzet megszűnést követő 30 napon hatályba lépjen)
 
4. Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására
 
 
Budapest, 2020. május 8.
 
 
 
                                                                                                          Bese Ferenc
                                                                                                          polgármester