logo
2024. június 13., csütörtök |
Antal, Anett napja

2020. november 18. – Polgármesteri döntés

Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzatának
P O L G Á R M E S T E R E
______________________________
1239 Budapest, Grassalkovich út 162

A 2020. NOVEMBER 18. NAPI POLGÁRMESTERI DÖNTÉSNAP NAPIRENDI PONTJAIVAL KAPCSOLATO S
T Á J É K O Z T A T Á S

A Magyar Kormány 478/2020. (XI.03.) Kormányrendeletével 2020. november 04. napjától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését.

A katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése szerint:
„(4) Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

A katasztrófavédelmi törvény fent idézett rendelkezése – a Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség, valamint Budapest Főváros Kormányhivatala egységes álláspontja szerint – egyértelműen rendelkezik arról, hogy veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja, az ott megjelölt kivétellel.

Fentiek alapján sem a Képviselő-testület, sem a bizottságok ülésének összehívására nincs lehetőség, a Képviselő-testület és bizottságai valamennyi hatáskörét a polgármester gyakorolja, ennek keretében gondoskodnia kell a döntések – ideértve a rendeletalkotási tárgyköröket is – meghozataláról.

Az idézett jogszabályhelyek alapján a 2020. november 18-ai polgármesteri döntésnap napirendi pontjaival kapcsolatosan a következő tájékoztatást adom:

Napirendi pontok, melyek kapcsán polgármesteri döntés meghozatala szükséges

1. Javaslat a helyi adókról szóló 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 44/2020.(XI.10.) önkormányzati rendelet tartalmának megváltoztatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

A rendkívüli döntésnap indoka:
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 32. §-a értelmében a fizetési kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési kötelezettség terhét növelő, a kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó jogszabály kihirdetése és hatálybelépés között legalább 30 napnak el kell telnie, ezért a rendelet-tervezet tárgyában a döntést mindenképpen 2020. december 1. napját megelőzően szükséges meghozni. Annak érdekében, hogy a lakosság a törvényi előírásoknak megfelelő jogszabályi szövegezést mihamarabb megismerhesse, szükséges a döntés lehető legkorábbi időpontban való meghozatala.

Budapest, 2020. november 17.

                                                          Bese Ferenc
polgármester