logo
2024. április 18., csütörtök |
Andrea, Ilma napja

2020. november 24. – Polgármesteri döntés

Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzatának
P O L G Á R M E S T E R E
______________________________
1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

A 2020. NOVEMBER 24. NAPI POLGÁRMESTERI DÖNTÉSNAP NAPIRENDI PONTJAIVAL KAPCSOLATOS
T Á J É K O Z T A T Á S

A Magyar Kormány 478/2020. (XI.03.) Kormányrendeletével 2020. november 04. napjától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését.

A katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése szerint:
„(4) Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

A katasztrófavédelmi törvény fent idézett rendelkezése – a Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség, valamint Budapest Főváros Kormányhivatala egységes álláspontja szerint – egyértelműen rendelkezik arról, hogy veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja, az ott megjelölt kivétellel.

Fentiek alapján sem a Képviselő-testület, sem a bizottságok ülésének összehívására nincs lehetőség, a Képviselő-testület és bizottságai valamennyi hatáskörét a polgármester gyakorolja, ennek keretében gondoskodnia kell a döntések – ideértve a rendeletalkotási tárgyköröket is – meghozataláról.

Az idézett jogszabályhelyek alapján a 2020. november 24-ei polgármesteri döntésnap napirendi pontjaival kapcsolatosan a következő tájékoztatást adom:

Napirendi pontok, melyek kapcsán polgármesteri döntés meghozatala szükséges

1. Javaslat a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2019.(VI.14.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

2. Javaslat a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményvezetője közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése iránti kérelmével kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

A rendkívüli döntésnap indoka:
1. A veszélyhelyzetre való tekintettel nincs lehetőség a karácsonyi csomagok eddig kialakult gyakorlat szerinti kiosztására, ezért szükséges a rendelet soron kívüli módosítása.

2. december 31-ével közös megegyezéssel kérte az intézményvezető a jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését. a folyamatos feladatellátás érdekében szükséges az új vezető kinevezése érdekében a pályázat kiírása.

Budapest, 2020. november 20.

  Bese Ferenc
polgármester