logo
2024. április 22., hétfő |
Csilla, Noémi napja

2021. április 13. – Polgármesteri döntés

Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzatának
P O L G Á R M E S T E R E
______________________________
1239 Budapest, Grassalkovich út 162

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2021. ÁPRILIS 13. NAPJÁRA TERVEZETT ÜLÉSÉNEK NAPIRENDI PONTJAIVAL KAPCSOLATOS

T Á J É K O Z T A T Á S

A 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 1. §-a szerint:
„1. § A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki.”

A veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését.

A katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése szerint:
„(4) Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

A katasztrófavédelmi törvény fent idézett rendelkezése – a Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség, valamint Budapest Főváros Kormányhivatala egységes álláspontja szerint – egyértelműen rendelkezik arról, hogy veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja, az ott megjelölt kivétellel.

Fentiek alapján sem a Képviselő-testület, sem a bizottságok ülésének összehívására nincs lehetőség, a Képviselő-testület és bizottságai valamennyi hatáskörét a polgármester gyakorolja, ennek keretében gondoskodnia kell a döntések – ide értve a rendeletalkotási tárgyköröket is – meghozataláról.

Az idézett jogszabályhelyek alapján a Képviselő-testület 2021. április 13. napjára tervezett, meg nem tartható ülésének napirendi pontjaival kapcsolatosan a következő tájékoztatást adom:

Napirendi pontok, melyek kapcsán polgármesteri döntés meghozatala szükséges

1. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

2. Javaslat a Dél-Pesti Tankerületi Központ XXIII. kerületi közoktatási intézményei 2021/2022-es tanévtől kezdődő átszervezésének önkormányzati véleményezésére
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

3. Javaslat a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak – célzottan a Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságánaknyújtandó támogatásra
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

4. Javaslat az Orbán utcában található egyes ingatlanokból közútként kiszabályozandó ingatlanok megvásárlásáról szóló döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

5. Javaslat a 196572/10 helyrajzi számú, természetben az Orbán utca – Haraszti út sarkán található ingatlanból az M-101186 számú változási vázrajz alapján kialakuló 196572/14 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról szóló döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

6. Javaslat a 196478 helyrajzi számú, természetben az Elvira utca – Szőlődomb utca által határolt területen található ingatlanból az K-101803 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló (196478/1) és (196478/3) helyrajzi számú ingatlanok megvásárlásáról szóló döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

7. Javaslat a Budapest XXIII. kerület belterület 185086/0/A/5 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Templom u. 64. fszt. 5. szám alatt található ingatlan értékesítéséről szóló döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

8. Javaslat a 185618/2, 185618/4, 185616 és 185617 helyrajzi számú, természetben a Jelző utcában, illetve a Hősök terén található ingatlanok megvásárlásával kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

9. Javaslat közvilágítási hálózat térítésmentes átadására (Horgász part 186692 hrsz.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

10. Javaslat a Kormány Gazdaságvédelmi Akcióterve keretében támogatott, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata fejlesztési programjának megvalósításához szükséges előkészítési feladataival kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

11. Javaslat „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” jogcímű pályázaton való részvételre
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

12. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

13. Beszámoló a nemzetiségi önkormányzatok 2020. évi gazdálkodásáról
Előterjesztő: nemzetiségi önkormányzatok elnökei

14. Beszámoló a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis támogatás felhasználásáról, valamint javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadására
Előterjesztő: Geiger Tamás ügyvezető

15. Beszámoló a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis támogatás felhasználásáról, valamint javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadására
Előterjesztő: Tamási Ferenc ügyvezető

16. Beszámoló az önkormányzat által kötelezően biztosítandó, feladatellátási szerződések alapján biztosított szociális ellátásokról
Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető

17. Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2020. évi tevékenységéről – KIOSZTÓS
Előterjesztő: Makádi Katalin r. ezredes, kapitányságvezető

18. Javaslat helyi támogatás iránti kérelmek elbírálására (az előterjesztés kezelésére, valamint a döntések és a döntés meghozatalának folyamatáról készült emlékeztető nyilvánosságára a zárt ülés anyagainak kezelésére irányadó szabályok alkalmazása javasolt)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

 A  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó, polgármesteri döntést igénylő napirendi pont

1. Javaslat a Budapest XXIII. kerület 196400/1, 196403/1 és 196404/1 helyrajzi számú, természetben az Elvira utcában található ingatlanokból a T-101284 számú vázrajz szerint kialakuló (196400/5) helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról szóló döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság részére készült, döntést nem igénylő napirendi pontok (tájékoztatók)

1. Tájékoztató az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi közbeszerzési tervéről
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

 A Képviselő-testület munkatervében szereplő, döntést nem igénylő napirendi pontok (tájékoztatók)

1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

2. Tájékoztató a szociális helyzetről
Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető

A Képviselő-testület munkatervében szereplő napirendi pontok, melyek kapcsán a döntés meghozatala későbbi időpontra halasztható

1. Javaslat a Polgármester 2021. évi szabadságának ütemezésére (a veszélyhelyzet megszűnését követő Képviselő-testületi ülésre javasolt)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

2. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló rendelet felülvizsgálatára (a veszélyhelyzet megszűnését követő Képviselő-testületi ülésre javasolt)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

3. Beszámoló a civil szervezetek 2020. évi támogatásának elszámolásáról (a veszélyhelyzet megszűnését követő Képviselő-testületi ülésre javasolt)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

Budapest, 2021. április 1.

Bese Ferenc
                                                                                                          polgármester