logo
2024. február 21., szerda |
Eleonóra napja

2021. február 16. – Polgármesteri döntés

Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzatának
P O L G Á R M E S T E R E
______________________________
1239 Budapest, Grassalkovich út 162

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2021. FEBRUÁR 16. NAPJÁRA TERVEZETT ÜLÉSÉNEK NAPIRENDI PONTJAIVAL KAPCSOLATOS
T Á J É K O Z T A T Á S

A 478/2020. (XI.03.) Kormányrendelet 1. §-a szerint:
„1. § A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki.”

A veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését.

A katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése szerint:
„(4) Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

A katasztrófavédelmi törvény fent idézett rendelkezése – a Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség, valamint Budapest Főváros Kormányhivatala egységes álláspontja szerint – egyértelműen rendelkezik arról, hogy veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja, az ott megjelölt kivétellel.

Fentiek alapján sem a Képviselő-testület, sem a bizottságok ülésének összehívására nincs lehetőség, a Képviselő-testület és bizottságai valamennyi hatáskörét a polgármester gyakorolja, ennek keretében gondoskodnia kell a döntések – ide értve a rendeletalkotási tárgyköröket is – meghozataláról.

Az idézett jogszabályhelyek alapján a Képviselő-testület 2021. február 16. napjára tervezett, meg nem tartható ülésének napirendi pontjaival kapcsolatosan a következő tájékoztatást adom:

Napirendi pontok, melyek kapcsán polgármesteri döntés meghozatala szükséges

1. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

2. Javaslat a helyi címer és a „Soroksár” elnevezés használatának rendjéről szóló 29/2011.(VII.15.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

3. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV. 25.) rendeletének módosítására
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

4. Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 10/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

5. Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

6. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézményének Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

7. Javaslat az I. sz. Összevont Óvoda Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

8. Javaslat dr. Csima Alfréd János intézményvezető közalkalmazotti jogviszonyának egészségügyi szolgálati jogviszonnyá alakulásával kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

9.Javaslat a 2021/22-es tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzetek véleményezésére
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

10. Javaslat a Soroksári Hírlap kiadásával kapcsolatos feladatokról és jogokról szóló megállapodás módosítására
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

11. Javaslat a 195519/32 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utca – Szérűskert utcában található ingatlan részleges kisajátítására és a kisajátítással érintett ingatlanrész más célú hasznosítására vonatkozó döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

12. Javaslat a Pál apostol utcában található ingatlanrészek értékkülönbözet megfizetése mellett történő cseréjével kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

13. Javaslat a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzattal a Szikes u. 6. szám alatt található ingatlanra vonatkozóan megkötött használati megállapodás módosításáról szóló döntés meghozatalára
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

14. Javaslat az Völgyhajó utca – Molnár utca által határolt területen található ingatlanokból közútként kiszabályozandó egyes ingatlanrészek megvásárlására
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

15. Javaslat a 186560/6 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatban érkezett vételi kérelemmel kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

16. Javaslat a Sínpár utca – Szitás utca közötti területen található ingatlanok településrendezési szerződés alapján, értékkülönbözet megfizetése mellett történő cseréjével kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

17. Javaslat a művelés alatt álló ingatlanokból a mindenkor hatályos szabályozási tervek szerint közterületként kiszabályozandó ingatlanok más célú hasznosításának kezdeményezéséről szóló döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

18. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

19. Beszámoló a Soroksári Fiatalok Fórumának 2020. évi működéséről, valamint a részére nyújtott támogatás felhasználásáról
Előterjesztő: Sebők Máté Zoltán ifjúsági tanácsnok, mint az SFF elnöke

20. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2020. évi munkájáról
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

21. Javaslat behajthatatlan követelések minősítéséről szóló döntés meghozatalára (levételre javasolt)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

A Képviselő-testület munkatervében szereplő, döntést nem igénylő napirendi pontok
(tájékoztatók)

1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

2. Tájékoztató a „Tiszta Soroksárért” napok előkészítéséről
Előterjesztő: Tóth Tamás István osztályvezető

3. Tájékoztató Budapest Főváros Kormányhivatala XXIII. Kerületi Hivatala 2020. évi munkájáról – KIOSZTÓS
Előterjesztő: Dr. Brezoczki Erika Erzsébet hivatalvezető

A Képviselő-testület munkatervében szereplő napirendi pontok, melyek kapcsán a döntés meghozatala későbbi időpontra halasztható

1. Javaslat a Polgármester 2021. évi szabadságának ütemezésére (a veszélyhelyzet megszűnését követő Képviselő-testületi ülésre javasolt)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

Budapest, 2021. február 5.

Bese Ferenc
                                                                                                          polgármester