logo
2024. június 13., csütörtök |
Antal, Anett napja

2021. január 19. – Polgármesteri döntés

Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzatának
P O L G Á R M E S T E R E
______________________________
1239 Budapest, Grassalkovich út 162

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2021. JANUÁR 19. NAPJÁRA TERVEZETT ÜLÉSÉNEK NAPIRENDI PONTJAIVAL KAPCSOLATOS
T Á J É K O Z T A T Á S

A 478/2020. (XI.03.) Kormányrendelet 1. §-a szerint:
„1. § A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki.”

A veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését.

A katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése szerint:
„(4) Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

A katasztrófavédelmi törvény fent idézett rendelkezése – a Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség, valamint Budapest Főváros Kormányhivatala egységes álláspontja szerint – egyértelműen rendelkezik arról, hogy veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja, az ott megjelölt kivétellel.

Fentiek alapján sem a Képviselő-testület, sem a bizottságok ülésének összehívására nincs lehetőség, a Képviselő-testület és bizottságai valamennyi hatáskörét a polgármester gyakorolja, ennek keretében gondoskodnia kell a döntések – ide értve a rendeletalkotási tárgyköröket is – meghozataláról.

Az idézett jogszabályhelyek alapján a Képviselő-testület 2021. január 19. napjára tervezett, meg nem tartható ülésének napirendi pontjaival kapcsolatosan a következő tájékoztatást adom:

Napirendi pontok, melyek kapcsán polgármesteri döntés meghozatala szükséges

1. Javaslat a soroksári nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára, új együttműködési megállapodások megkötésére
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

2. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Soroksári Szociális Foglalkoztató NKft.-vel (közfoglalkoztatás szervezésével kapcsolatos feladatok ellátása)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

3. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

4. Javaslat az Önkormányzat tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásairól szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapítására
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

5. Javaslat a 2021. évi forrásmegosztás véleményezésére – KIOSZTÓS
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

6. Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft.-vel és a Soroksári Sport Club Kft.-vel történő megállapodások megkötésére
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

7. Javaslat a Bölcsőde 2021. évi nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

8.Javaslat az óvodák és tagintézményeik 2021. évi nyári zárva tartásának és ügyeleti rendjének elfogadására
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

9.Javaslata Polgármesteri Hivatal 2021. évi nyári- és téli igazgatási szünet időpontjának, továbbá a 2021. évi munkaszüneti napok körüli munkarendjének meghatározására
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

10.  Javaslat a BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYE intézményvezetői pályázatával kapcsolatos véleményező bizottság létrehozására
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

11. Javaslat a 186560/15 helyrajzi számú ingatlan javára, a 186560/14 helyrajzi számú ingatlan terhére történő vízvezetési szolgalmi jog alapításával kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

12.Javaslat a 195571/2 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utca – Szérűskert utcában található ingatlan részleges kisajátítására vonatkozó döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

13. Javaslat a 186552/12 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatban érkezett vételi kérelemmel kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

14. Javaslat a 195325/23 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. ker. Szent László utca – Szentlőrinci út – Nyír utca – Fatimai utca által határolt területen található ingatlanra vonatkozó pályázattal kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

15. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

16. Javaslat a Soroksári Hírlap szerkesztője személyéről történő döntésre – KIOSZTÓS
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

17. Beszámolók a Soroksári Hírlap 2020. évi működéséről
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó, polgármesteri döntést igénylő napirendi pont

1. Javaslat a 185340 helyrajzi számú, természetben 1238 Budapest, Láng Endre utca 3/B. szám alatt található ingatlanra vonatkozó vételi ajánlattal kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

A Képviselő-testület munkatervében szereplő, döntést nem igénylő napirendi pontok (tájékoztatók)

1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

2. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

3. A településképi arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel kapcsolatban beérkezett vélemények kiértékeléséről szóló főépítészi éves tájékoztató
Előterjesztő: Tóth András főépítész

Budapest, 2021. január 8.

Bese Ferenc
polgármester