logo
2023. december 9., szombat |
Natália napja

2021. június 8. – Polgármesteri döntés

Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzatának
P O L G Á R M E S T E R E
______________________________
1239 Budapest, Grassalkovich út 162

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2021. JÚNIUS 8. NAPJÁRA TERVEZETT ÜLÉSÉNEK NAPIRENDI PONTJAIVAL KAPCSOLATOS
T Á J É K O Z T A T Á S

A 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 1. §-a szerint:
„1. § A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki.”

A veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését.

A katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése szerint:
„(4) Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

A katasztrófavédelmi törvény fent idézett rendelkezése – a Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség, valamint Budapest Főváros Kormányhivatala egységes álláspontja szerint – egyértelműen rendelkezik arról, hogy veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja, az ott megjelölt kivétellel.

Fentiek alapján sem a Képviselő-testület, sem a bizottságok ülésének összehívására nincs lehetőség, a Képviselő-testület és bizottságai valamennyi hatáskörét a polgármester gyakorolja, ennek keretében gondoskodnia kell a döntések – ide értve a rendeletalkotási tárgyköröket is – meghozataláról.

Az idézett jogszabályhelyek alapján a Képviselő-testület 2021. június 8. napjára tervezett, meg nem tartható ülésének napirendi pontjaival kapcsolatosan a következő tájékoztatást adom:

Napirendi pontok, melyek kapcsán polgármesteri döntés meghozatala szükséges

1. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021.(III.25.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

2. Javaslat az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

3. Javaslat közalapítványokkal közhasznú tevékenység ellátásáról szóló megállapodások megkötésére
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

4. Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben kiemelkedő munkát végző egészségügyi dolgozók elismerésére
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

5. Javaslat a Gyöngyszemek Alapítvány részére nyújtandó támogatási kérelem elbírálására
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

6. Javaslat a Horgász part déli szakasza menti lakóingatlant érintő építési szabályok módosítására vonatkozó kérelemmel kapcsolatban településfejlesztési döntés meghozatalára
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

7. Javaslat a 2021/2022-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására
Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető

8. Javaslat tanulmányi ösztöndíjra vonatkozó pályázat kiírására
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

9. Javaslat a 195557, 195519/34 és 195519/35 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utca – Szérűskert utcában található ingatlanokból közútként kiszabályozandó ingatlanok megvásárlásáról szóló döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

10. Javaslat a 195495/27, 195495/34, 195519/4, 195519/11, 195519/16 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utca – Szérűskert utcában található ingatlanokból közútként kiszabályozandó ingatlanok megvásárlásáról szóló döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

11. Javaslat a Budapest XXIII. kerület belterület 186143/0/A/4 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Szitás u. 113. fsz. 4. szám alatti ingatlan hasznosításáról szóló döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

12. Javaslat a Budapest 195596/2, 185453/11, 185453/4, 185453/7, 195495/33, 195519/5, 195519/3 és 195519/8 helyrajzi számú, természetben a Szérűskert utca – Tompaház utcában található ingatlanok hatályos szabályozási terv szerint közútként kiszabályozandó részeinek kisajátításáról szóló döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

13. Javaslat a Visegrád belterület 584 és 585 helyrajzi számú ingatlanokat érintő 573/2020. munkaszámon készült változási vázrajz szerinti telekalakításhoz való hozzájárulásról történő döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

14. Javaslat a 186552/9 helyrajzi számú, természetben a Budapest, Háló utca 7-10. szám alatti ingatlanra vonatkozó ajándékozási szerződéshez való hozzájárulásról szóló döntés meghozatalára
Előterjesztő. Kisné Stark Viola osztályvezető

15. Javaslat a T-102039 vázrajz szerinti telekalakításhoz, és az Önkormányzat javára bejegyzett településrendezési kötelezettség, valamint a 196189/11 hrsz.-ú és a 185570/11 hrsz.-ú ingatlan tekintetében ingatlant terhelő településrendezési kötelezettség, jelzálogjog és az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom átjegyzéséhez való hozzájárulásról történő döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

16. Javaslat a Budapest XXIII. ker. 185091/0/A/8 hrsz.-ú, természetben 1238 Budapest XXIII. ker., Grassalkovich út 111. fszt. 8. sz. „felülvizsgálat alatt” címhelyen található, „üzlethelyiség” megnevezésű társasházi albetét ingatlan árverésen történő értékesítéséről szóló döntésre
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

17. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

18. Javaslat „Az Év Egészségügyi Dolgozója” és a „Kerület Hűséges Közalkalmazottja” elismerő címek adományozására (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján az előterjesztés és a döntés során esetlegesen elhangzó információkat tartalmazó emlékeztető részlet a zárt ülésre készített előterjesztésre és a zárt ülésről készült jegyzőkönyvre vonatkozó előírások szerint kezelendő)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

19. Beszámoló a kerületi sportéletről
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

20. Beszámoló a háziorvosi ügyeleti ellátásról
Előterjesztő: Molnár György vezérigazgató

21. Beszámoló Budapest Főváros XXIII. kerület Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye 2020. évi munkájáról
Előterjesztő: Dr. Csima Alfréd igazgató főorvos

22. Beszámoló Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 2020. évi munkájáról
Előterjesztő: Tar-Bárczy Szilvia Cintia intézményvezető

 A Képviselő-testület munkatervében szereplő, döntést nem igénylő napirendi pontok
(tájékoztatók)

23. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

24. Tájékoztató a „Tiszta Soroksárért” napok előkészítéséről
Előterjesztő: Tóth Tamás István osztályvezető

A  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó, polgármesteri döntést igénylő napirendi pont

25. Javaslat a Budapest XXIII. kerület belterület 183379/16 helyrajzi számú, természetben 1237 Budapest, Szent László u. 16-18. szám alatti ingatlanon található fszt. 3. szám alatti lakás méltányosságból, pályázaton kívül történő ismételt bérbeadásáról szóló döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

26. Javaslat közterületen álló fáról letört faág által okozott gépjárműkárral kapcsolatos kártérítési felelősség elismerésére
Előterjesztő: Tóth Tamás osztályvezető

27. Javaslat a Budapest XXIII. kerület belterület 185453/6 és 185453/14 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utcában található ingatlanokból közútként kiszabályozandó ingatlanok megvásárlásáról szóló döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

A Pénzügyi Bizottság részére készült, döntést nem igénylő napirendi pont
(tájékoztató)

28. Tájékoztató az Önkormányzat 2021. évi I. negyedéves gazdálkodásáról
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

KÖZMEGHALLGATÁS
(A közmeghallgatás a veszélyhelyzetre való tekintettel online formában kerül megtartásra!)

A Képviselő-testület munkatervében szereplő napirendi pontok, melyek kapcsán a döntés meghozatala későbbi időpontra halasztható

1. Javaslat a Polgármester 2021. évi szabadságának ütemezésére (a veszélyhelyzet megszűnését követő Képviselő-testületi ülésre javasolt)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

2. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló rendelet felülvizsgálatára (a veszélyhelyzet megszűnését követő Képviselő-testületi ülésre javasolt)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

3. Beszámoló a civil szervezetek 2020. évi támogatásának elszámolásáról (a veszélyhelyzet megszűnését követő Képviselő-testületi ülésre javasolt)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

4. Beszámoló az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás gazdálkodásáról (2021. július 6-ai polgármesteri döntésre javasolt)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

Budapest, 2021. május 28.

                                                                                                          Bese Ferenc
polgármester