logo
2024. április 22., hétfő |
Csilla, Noémi napja

2021. május 11. – Polgármesteri döntés

1. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021.(III.25.) önkormányzati rendelet módosítására

2. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet-tervezet elfogadására – Beszámoló – Rendelet-tervezet – Mellékletek – Hatásvizsgálat

3. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetési maradvány elfogadására

4. napirendi pont: Javaslat a Bevásárlóközpont területét érintő építési szabályok módosítására vonatkozó kérelemmel kapcsolatban településfejlesztési döntés meghozatalára

5. napirendi pont: Javaslat a kerületi építési szabályzat módosításának elkészítésére (Fatimai utcai új bölcsőde kialakítésa érdekében)

6. napirendi pont: Javaslat a 2020. évi éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására és tájékoztató a belső kontrollrendszer működéséről – 2020. évi ellenőrzési jelentés

7. napirendi pont: Javaslat a SARS-Co-V-2 vírus szűrésére alkalmas gyorstesztek tulajdonjogának Budapest Főváros Önkormányzata által történő térítésmentes átruházásáról szóló megállapodás megkötésére

8. napirendi pont: Javaslat a 184330 helyrajzi számú ingatalnnal kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulásról, valamint a tárgyi ingatlanban fennálló 6/40 önkormányzati tulajdoni hányad egy részének értékesítéséről szóló döntések meghozatalára 

9. napirendi pont: Javaslat a 196204 helyrajzi számú, természetben Szitás utca – Lápos utcában található ingatlanból a T-102038 számú változási vázrajz alapján kialakuló 196204/1 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról, valamint ugyanezen vázrajz alapján a (196189/12) helyrajzi számú ingatlanból 184 m2, és a (196193/22) helyrajzi számú ingatlanból 103 m2 terület értékesítéséről szóló döntés meghozatalára 

10. napirendi pont: Javaslat a 195408, 195409 és 195410 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Nyír utca – Temetősor között található ingatlanok részleges értékesítéséről és a 195411 helyrajzi számú ingatlan részleges megvásárlásáról, a tárgyi ingatlanokkal kapccsolatos használati megállapodásról, valamint per megszüntetéséhez történő hozzájárulásról történő döntés meghozatalára 

11. napirendi pont: Javaslat a 195558/1, 195558/2, 195558/3, 195558/4, 195558/5, 195558/6, 195558/7, 195558/8, 195558/9, 195558/10, 195558/11 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utca – Szérűskert utcában található ingatlanokból közútként kiszabályozandó ingatlanok megvásárlásáról szólló döntés meghozatalára 

12. napirendi pont: Javaslat a 184079/14 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület, Vágóhíd utca 112. szám alatt található ingatlan 2472/32688-ad tulajdoni hányadára vonatkozó elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozat megtételére 

13. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

14. napirendi pont: Beszámoló Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

15. napirendi pont: Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására  – Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért – Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány – Soroksár Sportjáért Közalapítvány

16. napirendi pont: Beszámoló a Soroksár Sport Club Kft-nek jutatott célzott támogatás és a de minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2020. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről – Javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján készített egyszerűsített éves beszámoló elfogadására és a 2020. évi gazdálkodásának eredményeként létrejött adózott eredmény jóváhagyására

17. napirendi pont: Beszámoló a Soroksári Sportcsarnok NKft-nek jutatott célzott támogatás felhasználásáról, valamint a 2020. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről – Javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján készített egyszerűsített éves beszámoló elfogadására és a 2020. évi gazdálkodásának eredményeként létrejött adózott eredmény jóváhagyására 

18. napirendi pont: Javaslat az oktatást, nevelést végzők részére elismerő címek és kitüntetések adományozására (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján az előterjesztés és a döntés során esetlegesen elhangzott információkat tartalmazó emlékeztető részlet a zárt ülésre készített előterjesztésre és a zárt ülésről készült jegyzőkönyvre vonatkozó előírások szerint kezelendő)

19. napirendi pont: Javaslat a Mendi Vilmos és Mendi Vilmosné által az Önkormányzat tulajdonában álló 186772/2 helyrajzi számú ingatlan egy része vonatkozásában indított elbirtoklási perben viszontkereset benyújtásáról történő döntés meghozatalára (az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján az előterjesztést, valamint a döntés során esetlegesen elhangzó információkat tartalmazó emlékeztető részletet a zárt ülésre készített előterjesztésre és jegyzőkönyvére vonatkozó előírások szerint javasolt kezelni)

20. napirendi pont: Javaslat a Bak Ferenc és Bak Véláné által szerződés létrehozása iránt az Önkormányzattal szemben indított perben viszontkeret  benyújtásáról történő döntés meghozatalára (az Mötv. 46. §(2) bekezdés c) pontja alapján az előterjesztést, valamint a döntés során esetlegesen elhangzó információkat tartalmazó emlékeztető részletet a záret ülésre készített előterjesztésre és jegyzőkönyvére vonatkozó előírások szerint javasolt kezelni)

A Képviselő-testület munkatervében szerelő, döntést nem igénylő napirendi pontok (tájékoztatók)

21. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről

22. Tájékoztató a XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2020. évi tűzvédelmi tevékenységéről

23. Tájékoztató pályázat benyújtásáról a “Tisztítsuk meg az Országot!” projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteme tárgyában kiírt programra

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó, polgármesteri döntést igénylő napirendi pont

24. Javaslat az Önkormányzatnak a 186560/15 helyrajzi számú ingatlan Vadevezős utca 38. szám alatti 342,88 m2 nagyságú területrészén található felépítmény általi gazdagodásának megtérítésével kapcsolatos döntés meghozatalára

25. Javaslat a Budapest XXIII. kerület belterület 185901/0/A/3 helyrajzi számú, természetben 1238 Budapest, Táncsics Mihály u. 63. fszt. 3. szám alatt található ingatlanon történő lakcímlétesítéshez szükséges tulajdonosi hozzájárulásról történő döntés meghozatalára 

A Képviselő-testület munkatervében szereplő napirendi pontok, melyek kapcsán a döntés meghozatala későbbi időpontra halasztható

1. Javaslat a Polgármester 2021. évi szabadságának ütemezésére (a veszélyhelyzet megszűnését követő Képviselő-testületi ülésre javasolt)

2. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló rendelet felülvizsgálatára (a veszélyhelyzet megszűnését követő Képviselő-testületi ülésre javasolt)

3. Beszámoló a civil szervezetek 2020. évi támogatásának elszámolásáról (a veszélyhelyzet megszűnését követő Képviselő-testületi ülésre javasolt)