logo
2024. június 13., csütörtök |
Antal, Anett napja

2021. március 16. – Polgármesteri döntés

Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzatának
P O L G Á R M E S T E R E
______________________________
1239 Budapest, Grassalkovich út 162

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2021. MÁRCIUS 16. NAPJÁRA TERVEZETT
ÜLÉSÉNEK NAPIRENDI PONTJAIVAL KAPCSOLATOS
T Á J É K O Z T A T Á S

A 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 1. §-a szerint:
„1. § A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki.”

A veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését.

A katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése szerint:
„(4) Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi,
megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

A katasztrófavédelmi törvény fent idézett rendelkezése – a Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség, valamint Budapest Főváros Kormányhivatala egységes álláspontja szerint – egyértelműen rendelkezik arról, hogy veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja, az ott megjelölt kivétellel.

Fentiek alapján sem a Képviselő-testület, sem a bizottságok ülésének összehívására nincs lehetőség, a Képviselő-testület és bizottságai valamennyi hatáskörét a polgármester gyakorolja, ennek keretében gondoskodnia kell a döntések – ide értve a rendeletalkotási tárgyköröket is – meghozataláról.

Az idézett jogszabályhelyek alapján a Képviselő-testület 2021. március 16. napjára tervezett, meg nem tartható ülésének napirendi pontjaival kapcsolatosan a következő tájékoztatást adom:

Napirendi pontok, melyek kapcsán polgármesteri döntés meghozatala szükséges

1. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

2. Javaslat parkok- és fasorok-, játszóterek karbantartása, önkormányzati tulajdonú bel- és külterületek kaszálása szolgáltatás biztosításához szükséges előzetes kötelezettségvállalásra
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

3. Javaslat kötelezettségvállalásra a Polgármesteri Hivatal központi épülete portaszolgálatának feladat ellátására
Előterjesztő: Ungvári János osztályvezető

4. Javaslat „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázaton való részvételre – KIOSZTÓS
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

5. Javaslat az egyházaknak nyújtandó támogatásra
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

6. Javaslat a 2021. évi óvodai beíratás időpontjának meghatározására
Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető

7. Javaslat közalkalmazotti munkáltatói kölcsönkeret felhasználására
Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető

8. Javaslat Soroksár közlekedésfejlesztési koncepciójának felülvizsgálatára
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

9. Javaslat a 196375 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatban érkezett vételi kérelemmel kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

10. Javaslata 186129/0/A/1 helyrajzi számú, természetben Vecsés út 37. szám. 1. ajtó található ingatlan ingyenes tulajdonba kérésével kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

11. Javaslat a Budapest XXIII. kerület 186029/0/B/7 helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest, Táncsics Mihály u. 119. fszt. 7. szám alatti ingatlan bérbeadása jogcímére, valamint a bérlő személyének kijelölésére vonatkozó döntés meghozatalára
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

12. Javaslat haszonkölcsön szerződés megkötéséről szóló döntés meghozatalára a 186681/3 valamint a 186687/1 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

13. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

14. Beszámoló a Soroksári Polgárőrség Egyesület 2020. évben végzett munkájáról
Előterjesztő: Varga Szimeon elnök

15. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye intézményvezetői pályázatával kapcsolatos egyes döntések meghozatalára (A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján – az érintett erre irányuló kérésére – az előterjesztés és a döntés során esetlegesen elhangzó információkat tartalmazó emlékeztető részlet a zárt ülésre készített előterjesztésre és a zárt ülésről készült jegyzőkönyvre vonatkozó előírások szerint kezelendő)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

 A Szociális és Egészségügyi Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó, polgármesteri döntést igénylő napirendi pont

1. Javaslat az 5. számú felnőtt fogorvosi körzetre (1237 Budapest, Újtelep u. 4. Szentlőrinci ltp. 1144. ép.) vonatkozóan a Küllei és Társa Fogászati Szolgáltató Betéti Társasággal feladat-ellátási előszerződés megkötésére
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

 A Képviselő-testület munkatervében szereplő, döntést nem igénylő napirendi pontok (tájékoztatók)

1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

2. Tájékoztató a 2020. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

 A Képviselő-testület munkatervében szereplő napirendi pontok, melyek kapcsán a döntés meghozatala későbbi időpontra halasztható

1. Javaslat a Polgármester 2021. évi szabadságának ütemezésére (a veszélyhelyzet megszűnését követő Képviselő-testületi ülésre javasolt)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

2. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló rendelet felülvizsgálatára (a veszélyhelyzet megszűnését követő Képviselő-testületi ülésre javasolt)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

3. Beszámoló a civil szervezetek 2020. évi támogatásának elszámolásáról (a veszélyhelyzet megszűnését követő Képviselő-testületi ülésre javasolt)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

4. Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2020. évi tevékenységéről (Az előterjesztő kérésnek megfelelően a 2021. április hónapban tartandó ülésre halasztható)
Előterjesztő: Makádi Katalin r. ezredes, kapitányságvezető

Budapest, 2021. március 5.

                                                                  Bese Ferenc
polgármester