logo
2024. július 17., szerda |
Endre, Elek napja

2021. március 25. – Polgármesteri döntés

Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzatának
P O L G Á R M E S T E R E
______________________________
1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

A 2021. MÁRCIUS 25. NAPI POLGÁRMESTERI DÖNTÉSNAP NAPIRENDI PONTJAIVAL KAPCSOLATOS

T Á J É K O Z T A T Á S

A Magyar Kormány 27/2021.(I.29.) Kormányrendeletével 2021. február 8. napjától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését.

A katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése szerint:
„(4) Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

A katasztrófavédelmi törvény fent idézett rendelkezése – a Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség, valamint Budapest Főváros Kormányhivatala egységes álláspontja szerint – egyértelműen rendelkezik arról, hogy veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja, az ott megjelölt kivétellel.

Fentiek alapján sem a Képviselő-testület, sem a bizottságok ülésének összehívására nincs lehetőség, a Képviselő-testület és bizottságai valamennyi hatáskörét a polgármester gyakorolja, ennek keretében gondoskodnia kell a döntések – ideértve a rendeletalkotási tárgyköröket is – meghozataláról.

Az idézett jogszabályhelyek alapján a 2021. március 25-ei polgármesteri döntésnap napirendi pontjaival kapcsolatosan a következő tájékoztatást adom:

Napirendi pontok, melyek kapcsán polgármesteri döntés meghozatala szükséges

1. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

2. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV. 25.) rendeletének módosítására
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

3. Javaslat a kötelező maszkviselésre kijelölt közterületekről szóló 7/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésre
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

4. Javaslat a felnőtt háziorvosi praxisok által használt orvosi rendelők rezsi költségeinek elengedésére
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

5. Javaslat Budapest XXIII. kerületi Grassalkovich Antal Általános Iskola fenntartói jogának átvételével kapcsolatos önkormányzati véleményezésre
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

6. Javaslat a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekt VII. tenderében megvalósult szennyvízcsatornákkal kapcsolatos közművesítési hozzájárulás megállapítására
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

7. Javaslat „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” benyújtott pályázat saját forrás biztosításának módosítására
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

8. Javaslat a Horgász part déli szakasza menti lakóingatlanokat érintő építési szabályok módosítására vonatkozó kérelemmel kapcsolatban településfejlesztési döntés meghozatalára
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

 A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó, polgármesteri döntést igénylő napirendi pont

1. Javaslat a Budapest XXIII. kerület belterület 186762/4 helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest, Pál apostol u. 3. szám alatti ingatlanból 200 m2 területre vonatkozó bérleti szerződés megkötéséről szóló döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

Budapest, 2021. március 24.

Bese Ferenc
                                                                          polgármester