logo
2024. június 13., csütörtök |
Antal, Anett napja

2023. május 18.

1. napirendi pont: Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről

2. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 28/2014. (XII. 5.) önkormányzati rendelete módosítására

3. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotására1.sz.melléklet2.sz.melléklet2.sz.melléklet táblázatok3. sz. melléklet4. sz. melléklet

4. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat 2022. évi költségvetési maradványa elfogadására

5. napirendi pont: Beszámoló a Soroksári Polgárőrség Egyesület 2022. évben végzett munkájáról

6. napirendi pont: Beszámoló a nemzetiségi önkormányzatok 2022. évi költségvetésük teljesítéséről – Beszámoló a Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2022.évi költségvetésének teljesítéséről Beszámoló a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022.évi költségvetésének teljesítésérőlBeszámoló a Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022.évi költségvetésének teljesítéséről

7. napirendi pont: Beszámoló a Soroksár Sport Club Kft-nek jutatott célzott támogatás és a de minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2022. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről Javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján készített egyszerűsített éves beszámoló elfogadására és a 2022. évi gazdálkodásának eredményeként létrejött adózott eredmény jóváhagyására

8. napirendi pont: Beszámoló a Soroksári Sportcsarnok NKft-nek jutatott célzott támogatás felhasználásáról, valamint a 2022. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről Javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján készített egyszerűsített éves beszámoló elfogadására és a 2022. évi gazdálkodásának eredményeként létrejött adózott eredmény jóváhagyására

9. napirendi pont: Beszámoló a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis támogatás felhasználásáról. Javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített egyszerűsített éves beszámoló elfogadására és a 2022. évi gazdálkodásának eredményeként létrejött adózott eredmény és a közhasznúsági melléklet jóváhagyására

10. napirendi pont: Beszámoló a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis és célzott támogatás felhasználásáról. Javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített egyszerűsített éves beszámoló elfogadására és a 2022. évi gazdálkodásának eredményeként létrejött adózott eredmény és a közhasznúsági melléklet jóváhagyására

11. napirendi pont: Javaslat a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal együttműködési megállapodás megkötésére

12. napirendi pont: Javaslat önkormányzati vélemény kikérésére a Dél-Pesti Tankerületi Központ XXIII. kerületi köznevelési intézményének 2023. évi átszervezéséhez

13. napirendi pont: Javaslat a 2022. évi éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására

14. napirendi pont: Javaslat az egyházaknak nyújtandó támogatásra

15. napirendi pont: Javaslat a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó hivatásetikai alapelvek részletes tartalmára, valamint az etikai eljárás szabályai megállapítására

16. napirendi pont: Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására – Javaslat a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért közhasznú tevékenység ellátásáról szóló megállapodással biztosított pénzeszköz felhasználásáról szóló beszámolójának, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített éves beszámolójának és a a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint elkészített közhasznúsági melléklete elfogadására Javaslat a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásáraJavaslat a Soroksár Sportjáért Közalapítvány közhasznú tevékenység ellátásáról szóló megállapodással biztosított pénzeszköz felhasználásáról szóló beszámolójának, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített éves beszámolójának és a a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint elkészített közhasznúsági melléklete elfogadására

17. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat által alapított közalapítványok részére nyújtandó önkormányzati támogatásokkal kapcsolatos megállapodások megkötésére

18. napirendi pont: Javaslat a III. sz. Összevont Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálására

19. napirendi pont: Átfogó értékelés Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

20. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által fenntartott I. sz. Összevont Óvoda részére 1 fő gyógypedagógiai álláshely engedélyezésére

21. napirendi pont: Javaslat a Soroksári Auchan áruház területét érintő építési szabályok módosítására vonatkozó kérelemmel kapcsolatban településfejlesztési döntés meghozatalára (napelemes kiserőmű létesítésével kapcsolatos szabályok módosítása)

22. napirendi pont: Javaslat a 184249 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. Szajkó utcában található ingatlan ingyenes tulajdonba kérésével kapcsolatos döntés meghozatalára

23. napirendi pont: Javaslat ráépítési és gazdagodás megtérítéséről szóló szerződések megkötésével kapcsolatos döntések meghozatalára

24. napirendi pont: Javaslat a 185033 hrsz.-ú, természetben a Táncsics M. u. 25-33. szám alatt található ingatlanon (Páneurópa Általános Iskola) elhelyezett BP-0078 számú CETIN bázisállomás korszerűsítése érdekében történő átalakítási munkálatok elvégzésének jóváhagyásáról szóló döntés meghozatalára

25. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 1. sz. melléklet2. sz. melléklet

26. napirendi pont: Beszámoló az önkormányzat által kötelezően biztosítandó, feladatellátási szerződések alapján biztosított szociális ellátásokról

27. napirendi pont: Tájékoztató a kerületi szociális helyzetről

28. napirendi pont: Tájékoztató a személyi térítési díjakról

29. napirendi pont: Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2022. évi tevékenységéről, a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és azokkal kapcsolatos feladatokról

30. napirendi pont: Beszámoló a XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2022. évi tűzvédelmi tevékenységéről

31. napirendi pont: Tájékoztató Budapest Főváros Kormányhivatala XXIII. Kerületi Hivatala 2022. évi munkájáról

32. napirendi pont: Javaslat az oktatást, nevelést végzők részére elismerő címek és kitüntetések adományozására (Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalandó Az Mötv. 46. § (2) bekezdésének a) pontja alapján)

33. napirendi pont: Javaslat helyi támogatás iránti kérelmek elbírálására (Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülésre javasolt)

34.Javaslat születési települési támogatás megállapítása iránti kérelemre hozott döntés elleni fellebbezés elbírálására (Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalandó az Mötv 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

35. napirendi pont: Kérdések, bejelentések, bizottsági tagcserék (Kérdést, bejelentést az ülés napirendjeihez nem kapcsolódó ügyekben, az ülést levezető elnök felé legkésőbb az első napirendi pont megnyitásáig, írásban lehet benyújtani)

LEVÉTELRE JAVASOLT MUNKATERVI ELŐTERJESZTÉSEK:

Tájékoztató a 2022. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról  (A levétel indoka: Az SZMSZ 69. §-a alapján a Képviselő-testület 2023. február 16. napján megtartott ülésén került előterjesztésre a tájékoztató.)

Javaslat közalkalmazotti munkáltatói kölcsönkeret felhasználására  (A levétel indoka: a vonatkozó helyi rendeletben meghatározott határnapig (március 01. napja) nem nyújtottak be támogatás iránti kérelmet.)

Javaslat az intézményi dolgozók jutalmazására (A levétel indoka: Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása során az intézményi dolgozók jutalmazásának forrása a költségvetés „Céltartalék” során betervezésre került, így e tárgyban már – rendeleti szinten – meghozta döntését a Képviselő-testület.)