logo
2023. december 9., szombat |
Natália napja

A Képviselő-testület 2019. évi munkaterve

A Képviselő-testület 2019. évi munkaterve

 

 

2019. január (az ülés várható időpontja: 2019. január 22.)
– Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (SZMSZ 148. § i) pont)

– Javaslat a 2019. évi forrásmegosztás véleményezésére (2006. évi CXXXIII. tv. 5. § (1) bek.)

– Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft-vel és a Soroksár Sport Club Kft-vel történő megállapodások megkötésére

– Javaslat a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára (2011. évi CLXXIX. tv. 80. § (2) bekezdés)

– Javaslat a Bölcsőde nyári zárva tartásának jóváhagyására (15/1998.(IV.30.) NM rendelet 37. § (3) bekezdés, 1997. évi XXXI. törvény 43. § (4) bekezdés)

– Javaslat az óvodák és tagintézményeik heti és éves nyitvatartási rendjének elfogadására (A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bek. b.) pontja, valamint a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 3. § (7) bekezdés)

– Javaslat a Polgármester 2019. évi szabadságának ütemezésére (a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdés)

– Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2019. évi nyári- és téli igazgatási szünet időpontjának, továbbá a 2019. évi munkaszüneti napok körüli munkarend meghatározására (A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény)

– A településképi arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel kapcsolatban beérkezett vélemények kiértékeléséről szóló főépítészi éves tájékoztató (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 43/B. § (1) bekezdés)

– Beszámolók a Soroksári Hírlap 2018. évi működéséről

2019. február (az ülés várható időpontja: 2019. február 12.)
– Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkájáról (SZMSZ 148. § h) pont)

– Tájékoztató a Tiszta Soroksárért Napok előkészületeiről

– Javaslat a 2019. évi költségvetési rendelet megalkotására (SZMSZ 21. § (2) bekezdés b) pont, és a 2011. évi CXCV. tv. 24. § (2) – (3) bekezdés)

– Tájékoztató Budapest Főváros Kormányhivatala XXIII. Kerületi Hivatala 2018. évi munkájáról
 
 
2019. március (az ülés várható időpontja: 2019. március 12.)
– Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről (SZMSZ 21. § (2) bekezdés c) pont)

– Beszámoló a civil szervezetek 2018. évi támogatásának elszámolásáról (5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés)

– Javaslat közalkalmazotti munkáltatói kölcsönkeret felhasználására (43/2005.(XI.27.) rend.)

– Beszámoló a Soroksári Polgárőrség Egyesület 2018. évben végzett munkájáról (megállapodás alapján)

– Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló rendelet felülvizsgálatára (22/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet)

– Tájékoztató a 2018. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról (SZMSZ 69. §)

– Javaslat az egyházaknak nyújtott támogatásra

– Javaslat az óvodai beíratás időpontjának meghatározására (2011. évi CXC tv. 83. § (2) bekezdés b) pont)

2019. április (az ülés várható időpontja: 2019. április 9.)
– Beszámoló a nemzetiségi önkormányzatok 2018. évi gazdálkodásáról (SZMSZ 21. § (2) bekezdés e) pont)

– Javaslat az oktatást, nevelést végzők részére elismerő címek és kitüntetések adományozására (15/2015.(IV.23.) önkormányzati rendelet 14 – 20.§)

– Javaslat helyi támogatás iránti kérelmek elbírálására (28/2017.(X.20.) önkormányzati rendelet)

– Beszámoló a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis támogatások felhasználásáról, valamint javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására (SZMSZ 21. § (2) bekezdés d) pont)

– Beszámoló a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis támogatások felhasználásáról, valamint javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására (SZMSZ 21. § (2) bekezdés d) pont)

– Beszámoló a kötelezően biztosítandó szociális ellátásokra kötött feladat-ellátási szerződések alapján biztosított ellátásokról (szerződésekben foglaltak alapján)

– Tájékoztató a kerületi szociális helyzetről (Kerületi Szolgáltatástervezési Koncepció alapján)

– Javaslat új Szolgáltatástervezési Koncepció elfogadására (351/2018.(X.09.) határozattal módosított 311/2016.(VII.05.) határozat alapján)

2019. május (az ülés várható időpontja: 2019. május 7.)
– Tájékoztató a XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi tűzvédelmi tevékenységéről (SZMSZ 21. § (3) bekezdés a) pont)

– Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról (1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bek.)

– Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetének elfogadására (SZMSZ 21. § (2) bekezdés a) pont, valamint a 2011. évi CXCV törvény 91. § (1) bekezdés)

– Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetési maradvány elfogadására (2011. évi CXCV. tv. 149. § (1) bekezdés)

– Javaslat a 2018. évi éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására és tájékoztató a belső kontrollrendszer működéséről (370/2011.(X.31.) Korm. rendelet)

– Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására (SZMSZ 21. § (2) bekezdés d) pont)

– Beszámoló a Soroksári Sport Club Kft-nek jutatott támogatás, valamint de minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2018. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről (SZMSZ 21. § (2) bekezdés d) pont, valamint a Támogatási szerződés 5. pontja, és a Megállapodás 3. a) pontja)

– Beszámoló a Soroksári Sportcsarnok NKft-nek jutatott támogatás felhasználásáról, valamint a 2018. évi szakmai tevékenységéről és vagyonhasználatáról (SZMSZ 21. § (2) bekezdés d) pont, a Támogatási szerződés 7. b) pontja)


2019. június (az ülés várható időpontja: 2019. június 4.)
– Beszámoló a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény 2018. évi munkájáról (megegyezés alapján)

– Beszámoló a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2018. évi munkájáról (megegyezés alapján)

– Javaslat „Az Év Egészségügyi Dolgozója” cím adományozására (15/2015.(IV.23.) önkormányzati rendelet 10 – 11.§)

– Javaslat a 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezésére (2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) pont)

– Beszámoló a háziorvosi ügyeleti ellátásról (együttműködési megállapodás alapján)

– Beszámoló a kerületi sportéletről

– Tájékoztató a Tiszta Soroksárért Napok előkészületeiről

– Javaslat tanulmányi ösztöndíjra vonatkozó pályázat kiírására (13/2017.(IV.21.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés)
2019. július (az ülés várható időpontja: 2019. július 2.)
– Javaslat civil szervezetek támogatására (5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet)

– Javaslat Díszpolgári Cím és Soroksárért Érdemérem adományozására (15/2015.(IV.23.) önkormányzati rendelet 3 – 9. §)

– Javaslat az „Év Kerületi Polgárőre” cím adományozására (15/2015.(IV.23.) önkormányzati rendelet 26/A. §)

– Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (SZMSZ 148. § i) pont)

– Tájékoztató a Budapest Főváros Kormányhivatala XX. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztályának 2014 – 2018. közötti munkájáról (SZMSZ 21. § (3) bekezdés b) pont)

 2019. augusztus
 
S Z Ü N E T
 
 
2019. szeptember (az ülés várható időpontja: 2019. szeptember 10.)
– Javaslat Bursa Hungarica pályázat kiírására (51/2007.(III.26.) Korm. rend.)

– A rendezési tervek hatályosulásáról, tapasztalatairól szóló éves főépítészi tájékoztató

– Javaslat idegenforgalmi adó beszedésének átengedéséről szóló döntés meghozatalára

– Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjtételeinek felülvizsgálatára (33/2012.(VII.13.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés)

– Javaslat a Kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) felülvizsgálatával kapcsolatos döntések meghozatalára (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés és a 7. §)

– Javaslat „Az Év Szociális Dolgozója” és a „Kerület Hűséges Közalkalmazottja” elismerő címek adományozására (15/2015.(IV.23.) önkormányzati rendelet 12. §-13. § és 16. §-17/B. §)

– Beszámoló a Polgármesteri Hivatal rendészeti feladatainak ellátásáról (474/2018.(XII.04.) határozat)
 
 
2019. október
 
D Í S Z Ü L É S,  A L A K U L Ó  Ü L É S
 

 
2019. november (az ülés várható időpontja: 2019. november 5.)
– A nevelési intézmények beszámolója a 2018/2019. nevelési év tapasztalatairól (SZMSZ 21. § (2) bekezdés d) pont)

– A Dél-Pesti Tankerületi Központ tájékoztatója a 2018/2019-as tanévről a XXIII. kerületi oktatási intézmények vonatkozásában

– Javaslat helyi adórendelet módosítására (1990. évi C. tv., 2011. évi CXCIV. tv. 32. §)

– Beszámoló az „állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról” szóló szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában foglaltak 2019. évi teljesüléséről (együttműködési megállapodás alapján)

– Javaslat nyilatkozat megtételére az MNV Zrt. felé (188039 hrsz-ú ingatlan hasznosítása vonatkozásában)

– Javaslat a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára (2011. évi CLXXIX. tv. 80. § (2) bekezdés)

– Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára (2011. évi CLXXXIX. tv. 43. § (3) bekezdés)

 
2019. december (az ülés várható időpontja: 2019. december 3.)
– Közmeghallgatás (Táncsics Mihály Művelődési Ház)
 
– Javaslat a 2020. évi munkaterv elfogadására (SZMSZ 21. § (4) bekezdés)

– Beszámoló a közfoglalkoztatás 2019. évi működéséről

– Javaslat a 2020. évi ellenőrzési terv elfogadására (2011. évi CLXXXIX. tv. 119. § (5) bekezdés)

– Javaslat a Soroksári Busz díjmentességének a finanszírozásához kapcsolódó kötelezettségvállalásra (Szerződéses kötelezettség)

– Beszámoló a Centrum Televízió Magyarország Kft. 2019. évi működéséről

– Beszámoló a Táncsics Mihály Művelődési Ház 2018. II. félévi és 2019. I. félévi működéséről (SZMSZ 21. § (2) bekezdés d) pont)

– Javaslat a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2020. évi Üzleti tervének elfogadására (348/2018.(IX.11.) határozat II. pontja alapján)