logo
2024. július 13., szombat |
Jenő napja

A Képviselő-testület 2020. évi munkaterve

A Képviselő-testület 2020. évi munkaterve

 

 

Egy ülés keretében tárgyalásra javasolt napirendek, hónap megjelölésével
 
 
Javasolt időszak: 2020. január (az ülés várható időpontja: 2020. január 21.)
Javasolt napirendi pontok:
– Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (SZMSZ 148. § i) pont)
 
– Javaslat a 2020. évi forrásmegosztás véleményezésére (2006. évi CXXXIII. tv. 5. § (1) bek.)
 
– Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft-vel és a Soroksár Sport Club Kft-vel történő megállapodások megkötésére
 
– Javaslat a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára (2011. évi CLXXIX. tv. 80. § (2) bekezdés)
 
– Javaslat a Bölcsőde nyári zárva tartásának jóváhagyására (15/1998.(IV.30.) NM rendelet 37. § (3) bekezdés, 1997. évi XXXI. törvény 43. § (4) bekezdés)
 
– Javaslat az óvodák és tagintézményeik heti és éves nyitvatartási rendjének elfogadására (A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bek. b.) pontja, valamint a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 3. § (7) bekezdés)
 
– Javaslat a Polgármester 2020. évi szabadságának ütemezésére (a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdés)
 
– Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2020. évi nyári- és téli igazgatási szünet időpontjának, továbbá a 2020. évi munkaszüneti napok körüli munkarend meghatározására (A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény)
 
– A településképi arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel kapcsolatban beérkezett vélemények kiértékeléséről szóló főépítészi éves tájékoztató (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 43/B. § (1) bekezdés)
 
– Beszámolók a Soroksári Hírlap 2019. évi működéséről
 
– Javaslat a Soroksári Hírlap szerkezetének, tartalmi elemeinek meghatározására (Ritter Ottó képviselő úr javaslata)

 
Javasolt időszak: 2020. február (az ülés várható időpontja: 2020. február 11.)
Javasolt napirendi pontok:
– Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról (SZMSZ 148. § h) pont)
 
– Tájékoztató a Tiszta Soroksárért Napok előkészületeiről
 
– Javaslat a 2020. évi költségvetési rendelet megalkotására (SZMSZ 21. § (2) bekezdés b) pont, és a 2011. évi CXCV. tv. 24. § (2) – (3) bekezdés)
 
– Tájékoztató Budapest Főváros Kormányhivatala XXIII. Kerületi Hivatala 2019. évi munkájáról
 
– Javaslat az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019.(II.22.) önkormányzati rendelet módosítására

 
Javasolt időszak: 2020. március (az ülés várható időpontja: 2020. március 10.) 
Javasolt napirendi pontok:
– Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2019. évi tevékenységéről (SZMSZ 21. § (2) bekezdés c) pont)
 
– Beszámoló a civil szervezetek 2019. évi támogatásának elszámolásáról (5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés)
 
– Javaslat közalkalmazotti munkáltatói kölcsönkeret felhasználására (43/2005.(XI.27.) rend.)
 
– Beszámoló a Soroksári Polgárőrség Egyesület 2019. évben végzett munkájáról (megállapodás alapján)
 
– Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló rendelet felülvizsgálatára (22/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet)
 
– Tájékoztató a 2019. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról (SZMSZ 69. §)
 
– Javaslat az egyházaknak nyújtott támogatásra
 
– Javaslat az óvodai beíratás időpontjának meghatározására (2011. évi CXC tv. 83. § (2) bekezdés b) pont)
 
– Javaslat a Soroksári Önkormányzat Táncsics Mihály Művelődési Ház, Tündérkert Szabadidő Park és a Közösségi Ház lakosság általi igénybevételének felülvizsgálatára (Ritter Ottó képviselő úr javaslata)
 
 
 Javasolt időszak: 2020. április (az ülés várható időpontja: 2020. április 14.)
Javasolt napirendi pontok:
– Beszámoló a nemzetiségi önkormányzatok 2019. évi gazdálkodásáról (SZMSZ 21. § (2) bekezdés e) pont)
 
– Javaslat az oktatást, nevelést végzők részére elismerő címek és kitüntetések adományozására (23/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet 15 – 22.§)
 
– Javaslat helyi támogatás iránti kérelmek elbírálására (28/2017.(X.20.) önkormányzati rendelet)
 
– Beszámoló a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis támogatás felhasználásáról, valamint javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadására (SZMSZ 21. § (2) bekezdés d) pont)
 
– Beszámoló a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis támogatás felhasználásáról, valamint javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadására (SZMSZ 21. § (2) bekezdés d) pont)
 
– Beszámoló a kötelezően biztosítandó szociális ellátásokra kötött feladat-ellátási szerződések alapján biztosított ellátásokról (szerződésekben foglaltak alapján)
 
– Tájékoztató a kerületi szociális helyzetről (Kerületi Szolgáltatástervezési Koncepció alapján)
 

Javasolt időszak: 2020. május (az ülés várható időpontja: 2020. május 12.)
Javasolt napirendi pontok:
 
– Tájékoztató a XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évi tűzvédelmi tevékenységéről (SZMSZ 21. § (3) bekezdés a) pont)
 
– Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról (1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bek.)
 
– Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetének elfogadására (SZMSZ 21. § (2) bekezdés a) pont, valamint a 2011. évi CXCV törvény 91. § (1) bekezdés)
 
– Javaslat az Önkormányzat 2019. évi költségvetési maradvány elfogadására (2011. évi CXCV. tv. 149. § (1) bekezdés)
 
– Javaslat a 2019. évi éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására és tájékoztató a belső kontrollrendszer működéséről (370/2011.(X.31.) Korm. rendelet)
 
– Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására (SZMSZ 21. § (2) bekezdés d) pont)
 
– Beszámoló a Soroksári Sport Club Kft-nek jutatott támogatás, és a de minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2019. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről, és javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített egyszerűsített éves beszámoló elfogadására (SZMSZ 21. § (2) bekezdés d) pont, valamint a Támogatási szerződés 5. pontja, és a Megállapodás 3. a) pontja)
 
– Beszámoló a Soroksári Sportcsarnok NKft-nek jutatott támogatás, és a de minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2019. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről, és javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített egyszerűsített éves beszámoló elfogadására (SZMSZ 21. § (2) bekezdés d) pont, a Támogatási szerződés 7. b) pontja)
 
– Javaslat Gazdasági Program elfogadására

 
Javasolt időszak: 2020. június  (az ülés várható időpontja: 2020. június 9.)
Javasolt napirendi pontok:
– Beszámoló a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény 2019. évi munkájáról (megegyezés alapján)
 
– Beszámoló a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2019. évi munkájáról (megegyezés alapján)
 
– Javaslat „Az Év Egészségügyi Dolgozója” cím adományozására (23/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet 11 – 12.§)
 
– Javaslat a 2020/2021. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezésére (2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) pont)
 
– Beszámoló a háziorvosi ügyeleti ellátásról (együttműködési megállapodás alapján)
 
– Beszámoló a kerületi sportéletről
 
– Tájékoztató a Tiszta Soroksárért Napok előkészületeiről
 
– Javaslat tanulmányi ösztöndíjra vonatkozó pályázat kiírására (13/2017.(IV.21.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés)
– Javaslat az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására
 
 
Javasolt időszak: 2020. július (az ülés várható időpontja: 2020. július 14.)
Javasolt napirendi pontok:
– Javaslat civil szervezetek támogatására (5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet)
 
– Javaslat Díszpolgári Cím és Soroksárért Érdemérem adományozására (23/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet 5 – 10. §)
 
– Javaslat az „Év Kerületi Polgárőre” cím adományozására (23/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet 29. §)
 
– Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (SZMSZ 148. § i) pont)
 
– Javaslat Soroksár közterületei biztonságának és tisztaságának önkormányzati teendőire (Ritter Ottó képviselő úr javaslata)
 
 
 
Javasolt időszak: 2020. szeptember (az ülés várható időpontja: 2020. szeptember 15.)
Javasolt napirendi pontok:
– Közmeghallgatás (Táncsics Mihály Művelődési Ház)
 
– Javaslat Bursa Hungarica pályázat kiírására (51/2007.(III.26.) Korm. rend.)
 
– Javaslat idegenforgalmi adó beszedésének átengedéséről szóló döntés meghozatalára
 
– Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjtételeinek felülvizsgálatára (33/2012.(VII.13.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés)
 
– Beszámoló a Polgármesteri Hivatal rendészeti feladatainak ellátásáról (474/2018.(XII.04.) határozat)
 
– Beszámoló a Táncsics Mihály Művelődési Ház 2019. évi működéséről (SZMSZ 21. § (2) bekezdés d) pont)
 
– Javaslat a kerület közlekedésbiztonsági és parkolási problémái megoldásával kapcsolatos döntések meghozatalára, különös tekintettel az iskolák és óvodák környezetében, a Hősök terén és Újtelepen (Ritter Ottó képviselő úr javaslata)
 
 
Javasolt időszak: 2020. október (az ülés várható időpontja: 2020. október 13.)
Javasolt napirendi pontok:
– A nevelési intézmények beszámolója a 2019/2020. nevelési év tapasztalatairól (SZMSZ 21. § (2) bekezdés d) pont)
 
– Beszámoló a kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) végrehajtásáról (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés)
 
– Javaslat „Az Év Szociális Dolgozója” és a „Kerület Hűséges Közalkalmazottja” elismerő címek adományozására (23/2019.(IX.23.) önkormányzati rendelet 13. §-14. § és 17. §-18. §)
 
– A Dél-Pesti Tankerületi Központ tájékoztatója a 2019/2020-as tanévről a XXIII. kerületi oktatási intézmények vonatkozásában
 
 
 
Javasolt időszak: 2020. november (az ülés várható időpontja: 2020. november 10.)
Javasolt napirendi pontok:
– Javaslat helyi adórendelet módosítására (1990. évi C. tv., 2011. évi CXCIV. tv. 32. §)
 
– A rendezési tervek hatályosulásáról, tapasztalatairól szóló éves főépítészi tájékoztató
 
 
Javasolt időszak: 2020. december (az ülés várható időpontja: 2020. december 8.)
Javasolt napirendi pontok:
– Beszámoló az „állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról” szóló szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában foglaltak 2020. évi teljesüléséről (együttműködési megállapodás alapján)
 
– Javaslat nyilatkozat megtételére az MNV Zrt. felé (188039 hrsz-ú ingatlan hasznosítása vonatkozásában)
 
– Javaslat a 2021. évi munkaterv elfogadására (SZMSZ 21. § (4) bekezdés)
 
– Beszámoló a közfoglalkoztatás 2020. évi működéséről
 
– Javaslat a 2021. évi ellenőrzési terv elfogadására (2011. évi CLXXXIX. tv. 119. § (5) bekezdés)
 
– Javaslat a Soroksári Busz díjmentességének a finanszírozásához kapcsolódó kötelezettségvállalásra (Szerződéses kötelezettség)
 
– Beszámoló a Centrum Televízió Magyarország Kft. 2020. évi működéséről
 
– Javaslat a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2021. évi Üzleti tervének elfogadására (348/2018.(IX.11.) határozat II. pontja alapján)