logo
2024. február 28., szerda |
Ákos, Bátor napja

Általános Igazgatási ügyek

Általános igazgatási ügyek
Hatósági és Adóosztály
Cím: 1239 Budapest, Grassalkovich út 170.

 

1. Hatósági bizonyítvány
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. 95. § (1) bekezdése szerint a hatóság a jogszabályban meghatározott esetekben az ügyfél kérelmére – a felhasználás céljának feltüntetésével – adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki.
a) 60 literes hulladékgyűjtő edény igénybevételéhez egyedül élőknek:
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet 7. § (1b) bekezdése értelmében a 60 literes hulladékgyűjtő edény igénybevételére szolgáló jogosultságot, (tehát azt, hogy a kérelmező az ingatlant egyedül és életvitelszerűen használja) a települési önkormányzat által kiadott igazolás útján kell a közszolgáltató felé bizonyítani.
b) Lakcím igazolásához
A Hivatal az ügyfél kérelmére hatósági bizonyítvány kiadásával igazolja, hogy adott helyrajzi számú ingatlannak mi a természetbeni címe (utca, házszám).

Ügyintézők:
Sárácz Aranka
1239 Bp., Grassalkovich út 170. fszt. 4.
Tel.: 289-2100/354 mellék
E-mail: saracz.aranka@ph.soroksar.hu

Bozóné Andrási Ildikó
1239 Bp., Grassalkovich út 170. fszt. 4.
Tel.: 289-2100/331 mellék
E-mail: andrasi.ildiko@ph.soroksar.hu

2. Külföldiek ingatlanszerzése
A kérelmet Budapest Főváros Kormányhivatalához kell benyújtani, aki megkeresi a települési önkormányzatot abban a kérdésben, hogy az ingatlanszerzés sért-e önkormányzati érdeket. Önkormányzati érdek sérelmének minősül, ha az ingatlanszerzés a települési önkormányzat, vagy az általa közvetlenül igazgatott területtel összefüggésben a Fővárosi Önkormányzat törvényben meghatározott kötelező vagy az általa önként vállalt helyi közügyet érintő önkormányzati érdekét sérti. Előző tényről Budapesten a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere a megkeresését követő harminc napon belül értesíti a fővárosi kormányhivatalt.
Irányadó jogszabály:
– 251/2014. (X.2.) Korm. rendelet a külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről.

Ügyintéző:
Csendes Eszter
1239 Bp., Grassalkovich út 170. I. em. 107.
Tel.: 289-2100/328 mellék
e-mail: csendes.eszter@ph.soroksar.hu

4. Talált tárgyak átvétele
Ellátandó feladat: talált tárgyak átvétele és ügyintézése (személyes okmányok és jövedéki termékek kivételével)
Talált tárgyak esetében amennyiben a jogosult személye megállapítható, a dolgot késedelem nélkül vissza kell adni a jogosultnak. Amennyiben a jogosult személye nem állapítható meg, a dolgot az átadástól számított 3 hónapon át meg kell őrizni, majd ha ez idő alatt a jogosult nem jelentkezett az elveszett dologért, azt – a közigazgatási végrehajtás keretében lefoglalt vagyontárgyak értékesítésére vonatkozó rendelkezések alkalmazásával – értékesíteni kell.
Irányadó jogszabály:
– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Ügyintéző:
Horváthné Kőrösi Krisztina
1239 Bp., Grassalkovich út 170. I. em. 104.
Tel.: 289-2100/356 mellék
e-mail: korosi.krisztina@ph.soroksar.hu

5. Hirdetmények
Ellátandó feladat: Önkormányzati rendelet-tervezetek, terület-rendezések, bíróságtól, ügyészségtől, NAV-tól, végrehajtóktól stb. érkező végzések, egyéb hirdetmények kifüggesztése.
A hirdetmények kezelésével megbízott ügyintéző az iratra rávezeti a hirdetőtáblára (XXIII. ker., Hősök tere 12.) történő kifüggesztés, illetve a levétel időpontját, és az ily módon záradékolt iratot visszaküldi a kifüggesztést kérő személynek, ill. hatóságnak.
Irányadó jogszabály:
– mindenkor hatályos jegyzői utasítás a kifüggesztések rendjéről.

Egyéb jogszabályok:
– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv.,
– a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. tv.,
– a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv.,
– a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. tv.,
– a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII.31.) KIM rendelet,
– a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv..

6. Földhirdetmények
Ellátandó feladat: földterület tulajdonjogának, illetőleg használati jogának megszerzésével kapcsolatos szerződések hirdetményi úton történő közzététele (hirdetőtáblára kifüggesztéssel, illetőleg a Kormányzati portálra /Magyarorszag.hu/ történő feltöltéssel). A hirdetmények az Önkormányzat központi hirdetőtábláján (XXIII. ker., Hősök tere 12.) tekinthetők meg.
Legfontosabb tudnivalók:
– 2022. január 1-jét követően a szerződő feleknek mind az adás-vételi szerződés, mind a haszonbérleti szerződés tekintetében a közzétételi és jóváhagyás iránti kérelmet az eredeti adásvételi szerződéssel együtt a mezőgazdasági igazgatási szerv (Budapest Főváros Kormányhivatal Földügyi Főosztály Földügyi Osztálya 1051 Budapest, Sas u. 19.) részére kell megküldeni jóváhagyás céljából,
– a mezőgazdasági igazgatási szerv az előzetes vizsgálatot követően 15 napon belül dönt a közzétételre való alkalmasságról, majd végzéssel megkeresi a jegyzőt a közzétételi eljárás lefolytatása érdekében,
A közzététel (kifüggesztés) nem minősül a szerződés jóváhagyásának!
– a haszonbérleti szerződések közzétételének ideje 15 nap, az adás-vételi szerződések közzétételének ideje 60 nap, mely időtartam alatt az elővásárlásra, ill. elő-haszonbérletre jogosultak nyilatkozatot tehetnek, hogy élni kívánnak-e ezen jogukkal, vagy arról lemondanak,
– a jegyző a haszonbérleti és az adás-vételi szerződések közlési szakaszát követően a nála lévő eredeti (anonimizált, közölt) szerződést jóváhagyás céljából visszaküldi a mezőgazdasági igazgatási szervnek,
– az adás-vételi szerződés és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárás díj- és illetékmentes
– a törvény által meghatározott esetekben a tulajdonjog, illetve a haszonbérleti jog megszerzéséhez a mezőgazdasági igazgatási szerv hatósági jóváhagyása szükséges, aki állásfoglalásának beszerzése céljából megkeresi a helyi földbizottságot (amennyiben a helyi földbizottság nem alakult meg, vagy működését nem kezdte meg, úgy szerepét a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara veszi át).
A módosítás nem érinti a 2022. január 1-je előtt megkötött, illetve a 2021. évben már közölt szerződésekkel kapcsolatos eljárásrendet, továbbá a hatósági jóváhagyást nem igénylő szerződések közzétételi eljárását (pl. az állami vagy önkormányzati tulajdonú földek eladását).
Irányadó jogszabályok:
2013. évi CXXII. tv. a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról
– 2013. évi CCXII. tv. a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról
– 474/2013. (XII.12.) Korm. rendelet az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról
– 47/2014. (II.26.) Korm. rendelet a föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásának szabályairól

Ügyintézők:
Feurer Melinda
1239 Bp., Grassalkovich út 170. I. em. 105/A.
Tel.: 289-2100/373 mellék
e-mail: feurer.melinda@ph.soroksar.hu

Horváthné Kőrösi Krisztina
1239 Bp., Grassalkovich út 170. I. em. 104.
Tel.: 289-2100/356 mellék
e-mail: korosi.krisztina@ph.soroksar.hu