logo
2024. február 21., szerda |
Eleonóra napja

Az Önkormányzatnál végzett vizsgálatok, ellenőrzések

Ellenőrzést végző Ellenőrzés ideje Ellenőrzés tárgya Nyilvános megállapítások
Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal 2008. június 17-19. Általános felügyeleti ellenőrzés a 2007. I. 1. – 2008. VI. 17. időszakban keletkezett iratokra vonatkozóan www.bfkh.hu
A törvényességi ellenőrzési tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel, a nyilvántartások naprakészek, precízek, jól szervezett a munkavégzés. Az Okmányügyi ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a hatóság döntésében pontosan fel kell tüntetni a hatáskörre és az illetékességre, illetőleg a jogorvoslatról szóló tájékoztatásra vonatkozóan a jogszabályhelyet. Az anyakönyvvezetők szakmai felkészültsége jó, a vizsgálat során kirívó hiányosság, jogszabálysértés megállapítására nem került sor. A Hivatal építéshatósági munkáját alapvetően jónak ítélték meg, bár a közbenső ügyintézés során gyakran határidő túllépés volt tapasztalható. A személyügyi munka színvonala jó, az anyagok kezelése átlagon felüli.
Budapesti Törvényességi Felügyeleti Ügyészség 2008. március Építésügyi tárgyú hatósági biz. kapcsolatos eljárások ellenőrzése, a 2007. évben indult és befejezett ügyekben (a vizsgálati jelentés még nem érkezett meg)
Budapesti Törvényességi Felügyeleti Ügyészség 2008. február – augusztus Szabálysértési és Végrehajtási eljárások törvényességének, időszerűségének vizsgálata, a 2005 – 2006. jogerőre emelkedett ügyek tekintetében Az ügyészség javaslatot tett:
a) végrehajtási eljárás során teendő intézkedések sorrendjének figyelembevételére
b) végrehajtás során indokolatlan késedelem megakadályozására
c) részletfizetés engedélyezése során a jogszabályok betartására
d) végrehajtási bírság behajtására tett intézkedések szabályosságára
Budapesti Törvényességi Felügyeleti Ügyészség 2008. március Állatvédelmi, állattartási, védelmi ügyekben tv. ellenőrzés, a szabályok érvényesülésének vizsgálata (a vizsgálati jelentés még nem érkezett meg)
Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal 2008. május A reklámhordozók és hirdetmények elhelyezésének, közzétételének szabályairól szóló 15/2008. (III.28.) helyi rendelet törvényességi vizsgálata Az észrevételt követően az említett rendelet módosítása megtörtént (közterületi reklámhasznosító szervezet megjelölése, rendelkezés a közterület bérleti díjának megfizetéséről).
Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal 2008. június Az Önkormányzat 2007. évi gazdálkodásának végrehajtásáról szóló rendelet törvényességi vizsgálata A zárszámadásnak elkülönítetten kell tartalmaznia a helyi kisebbségi önkormányzatok mérlegét. (Az említett „hiányosságot” az eredeti anyag is tartalmazta, az ellenőrzéskor adminisztratív hiba történt.)
Budapesti Törvényességi Felügyeleti Ügyészség 2008. június Köztisztviselői jogviszony megszűnésének törvényességi vizsgálata a 2007. II. félévben, 2008. I. félévben keletkezett ügyek vonatkozásában Az ügyészség javaslatot tett:
a) a felmentések indokolásából a felmentés pontos okának feltüntetésére
b) munkaviszony megszüntetésekor (megszűnésekor) a munkakör átadás és a munkáltatóval való elszámolás dokumentálására
Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal 2008. július A Képviselő-testület 243/2007. (IV.10.) határozatának jogszerűségi vizsgálata (a képviselők által elszámolható költségek jogcímeinek meghatározása) Az észrevételt követően a határozat módosításra került. (a Pénzügyi Bizottság csak szakmai tanácsot adhat a polgármester döntéséhez)
Magyar Államkincstár Közép-Magyarországi Regionális Ig. Államháztartási Iroda 2008. szeptember Témavizsgálat a 2008. évi illetményemelésről (a vizsgálati jelentés még nem érkezett meg)
Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal 2008. szeptember A KVSZ módosításáról szóló 50/2007. (XII.14.) rendelet törvényességi vizsgálata A módosító rendelet 2.§ (1) bekezdése jogsértő. (Az észrevételt követően a Képviselő-testület a rendeletet hatályon kívül helyezte.)
Fővárosi Főügyészség 2008. szeptember 16. A járművezetéstől való eltiltás mellékbüntetés végrehajtásának törvényességi ellenőrzése A vizsgálat során az okmányiroda eljárásában szabálytalanságot nem tapasztaltak, ügyészi intézkedés megtételére nem volt szükség.
Fővárosi és Pest Megyei Egészségbiztosítási Pénztár Ellenőrzési Főosztály Munkáltatói Ellenőrzési Osztály 2008. szeptember 17. Ellenőrzés az 1993. évi III. törvény 53.§ alapján megállapított egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság ügyében  
Magyar Államkincstár 2008. november – december 2007. évi normatíva elszámolás felülvizsgálata (az ellenőrzés során mindent rendben találtak, azonban normatíva ellenőrzésről nem készül ellenőrzési anyag)
Magyar Államkincstár Közép-Magyarországi Regionális Igazgatósága, Államháztartási Iroda 2009. január 5. 2007. évi központi költségvetésből származó, a helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben szereplő hozzájárulások, támogatások év végi elszámolásának szabályszerűségi ellenőrzése a Mikszáth Kálmán Általános Iskolában (az ellenőrzés során mindent rendben találtak, azonban ellenőrzési anyagot, jegyzőkönyvet nem bocsátottak rendelkezésünkre)
Állami Számvevőszék 2009. január 26. – 2009. április 1. Soroksár Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzése A vizsgálatról készült részletes jelentés teljes terjedelmében olvasható az ÁSZ honlapján. (www.asz.hu)
Budapesti Törvényességi Felügyeleti Ügyészség 2009. február – június 2008. január 1. napján indult és 2008. december 31. napján jogerősen befejezett, szabálysértés területén elévülés címén hozott megszüntető határozatainak törvényessége A vizsgálat egyetlen esetben állapított meg csekély jelentőségű törvénysértést, indítványozta, hogy a határozatok indokolása a jövőben a rendelkezésre álló iratokon és a megállapított tényeken alapuljon pontosan.
APEH Eljárási és Illeték Főosztály 2009. március 31. Az adózás rendjéről szóló tv. 87.§ (1) bek. e) pontja és 112.§ (1) bekezdése alapján az eljárási illetékekkel kapcsolatos ellenőrzés az Okmányirodában és az Építéshatósági területen A vizsgálat 10 db szúrópróbaszerűen kiválasztott ügyre terjedt ki, valamennyi esetben a jogszabályoknak megfelelően történt meg az illeték kiszabása, illetve annak lerovása, hiányosságot nem tapasztaltak.
Közép-Magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal 2009. április Általános felügyeleti ellenőrzés a 2008. évben lefolytatott közterület-használati engedélyezési ügyekben (a vizsgálati jelentés még nem érkezett meg)
Budapesti Törvényességi Felügyeleti Ügyészség 2009. március Adók módjára behajtandó köztartozások miatt folytatott végrehajtási eljárások törvényességi vizsgálata a 2008. évben indult és befejezett ügyek tekintetében A vizsgálat során az alábbi megállapítások születtek:
a) az Art. 5.§ (1) bek. értelmében – kivételekkel – a Ket. rendelkezéseit kell alkalmazni.
b) az Art.146.§ (2) bek. szerint az ügyeket az illetékes hatósághoz minden esetben át kell tenni a Ket. 22.§ (2) bek. szerint.
c) a behajthatatlan tartozással zárult ügyekben – figyelemmel az Art.161.§ (5) bekezdésére – nem kell eljárást megszüntető végzést hozni, hanem csak a behajtást kérőt kell tájékoztatni a behajthatatlan tartozásról.
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 2009. március 24. A jegyzői hatáskörben kiadott működési engedélyek (személyes gondoskodást nyújtó intézmények) regiszterben történő rögzítésének ellenőrzése Megállapítást nyert, hogy a regiszter minden papíralapon kiadott engedélyt tartalmazott, eltérés az engedélyek tartalmában nem volt. Az engedélyek rendezett formában, folyamatosan vannak vezetve, bevitelük precíz, az engedélyezési eljárás lépései nyomon követhetőek. Jelentési kötelezettségének az Önkormányzat eleget tett, a 2007/1. és 2008/2. félévi teljesítés folyamatban van.
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 2009. június 15. Általános okmányfelügyeleti vizsgálat
– egyéni vállalkozás,
– közlekedés-igazgatás,
– útlevél,
– személyazonosító igazolvány és lakcím igazolvány,
– parkolási igazolvány,
– XR és ügyfélkapu ügyintézéssel kapcsolatban.
Megállapítást nyert, hogy az ügyintézők pontosan, precízen, a jogszabályi követelményeket maximálisan szem előtt tartva végzik feladatukat. Az épület akadálymentesítése még nem történt meg, de tervezik az okmányiroda felújítását, melynek keretében történhet az akadálymentes kialakítás.
Az ügymenet megkönnyítésére érvénytelenítő bélyegző került kiadásra.
Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa 2009. május A fővárosi játszótéri illemhelyek hiánya miatti vizsgálat. A közösségi terek önkormányzati kezelésben állnak, a helyi közszolgáltatások biztosítása az önkormányzatok feladata, így ezek anyagi fedezetéről is nekik kell(ene) gondoskodniuk. A gyermekek egészséges fejlődése szempontjából kívánatos lenne, ha valamennyi játszótér közelében rendelkezésre állna illemhely. Javasolja, hogy a kerületi önkormányzatok alakítsanak ki együttműködést a Fővárosi Önkormányzattal.
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. (mint közreműködő szervezet) 2009. július 2. ÁROP 3.A.1/B-2008-0010 számú pályázat (Komplex szervezetfejlesztés Soroksár Polgármesteri Hivatalában) ellenőrzése A helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a projekt megvalósítása ütemszerűen halad, esetenként időarányosan túlteljesítés is történt. A projekt fenntarthatóságát előreláthatólag semmi sem veszélyezteti. Támogatás halmozódás nincs, hiányosságot nem tártak fel, beavatkozásra nincs szükség.
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2009. július 27. Tanulók iskolatejjel történő ellátása, a támogatás ellenőrzése (Polg. Hivatal és a Grassalkovich A. Ált. Isk. ellenőrzése) A rendelkezésre álló dokumentumok alapján megállapítást nyert, hogy az iskolatej megrendelése, szállítása, ellenértékének kiegyenlítése, kiosztása bizonyított, az áru útja követhető és ellenőrizhető.
Budapesti Törvényességi Felügyeleti Ügyészség 2009. október A 2008. évben kiadott elvi építési engedélyek törvényességi vizsgálata (a vizsgálati jelentés még nem érkezett meg)
Közép-Magyarországi Reg. Államigazgatási Hivatal 2009. november 24. Szociális alapellátás ellenőrzése (vizsgálati cél a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellenőrzése, az intézmény jogszerű működésének vizsgálata, az ide vonatkozó ágazati jogszabályoknak való megfelelés). (a vizsgálati jelentés még nem érkezett meg)
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2010. február 15. Tanuló iskolatejjel történő ellátása, a támogatás ellenőrzése (Polg. Hivatal és a Páneurópa Ált. Isk. ellenőrzése) (a vizsgálati jelentés még nem érkezett meg)
Magyar Államkincstár Közép-Magyarországi Regionális Ig. 2010. március 3. TÁMOP 3.1.4-08/1-2009-0011 számú pályázat ellenőrzése  
Budapesti Törvényességi Felügyeleti Ügyészség 2010. április 30. – Lefoglalások és elkobzások elrendelésének törvényessége a 2009. évben folyamatban volt és jogerősen befejezett ügyekben (a vizsgálati jelentés még nem érkezett meg)
APEH Eljárási és Illeték Főosztály 2010. május 20. Az adózás rendjéről szóló tv. 87.§ (1) bek. e) pontja és 112.§ (1) bekezdése alapján az eljárási illetékekkel kapcsolatos ellenőrzés az Okmányirodában és az Építéshatósági területen A vizsgálat 33, illetőleg 26 db szúrópróbaszerűen kiválasztott ügyre terjedt ki, valamennyi esetben a jogszabályoknak megfelelően történt meg az illeték kiszabása, illetve annak lerovása, hiányosságot nem tapasztaltak. A Hivatal dolgozói az ellenőrzési tevékenységet maximálisan segítették.
Közép-Magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Hivatalvezető 2009. január 1 –

2010. július 13.

– személyügyi kézikönyv
– közszolgálati szabályzat tartalmának és a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv-el való összhangjának vizsgálata
– közszolgálati jogviszony létestése, különös tekintettel a pályázati eljárás lefolytatására, valamint a közigazgatási versenyvizsgával kapcsolatos előírások betartására,
– közszolgálati jogviszony megszűnés, megszüntetés
– személyi anyagok tartalmi elemeinek megléte, az illetmény-megállapítás, a vezetői megbízás,
– a továbbképzést, illetően a vonatkozó kormányrendeletben foglaltak betartása,
– közszolgálati szabályzatban foglaltak betartása
Az ellenőrzés eredményéről írásban megküldött kérésünk ellenére sem kaptunk tájékoztatást.
Közép-Magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal 2010. július 13. Általános felügyeleti ellenőrzés – Szabálysértési eljárások – különös tekintettel a közoktatási törvényben meghatározott kötelezettségek megszegése miatt indult szabálysértési eljárások vizsgálatára. Az ellenőrzés eredményéről tájékoztatás nem érkezett.
Közép-Magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal és Budapest Főváros Levéltára 2010. július 13. Általános – felügyeleti ellenőrzés – iratkezelés Az ellenőrzés eredményéről írásban megküldött kérésünk ellenére sem kaptunk tájékoztatást.
Magyar Államkincstár Közép-Magyarországi Regionális Igazgatósága és a Pro Regio Nonprofit Kft. 2010. augusztus 23. Iskola – egészségügyi eszközbeszerzés Soroksár nevelési, oktatási intézményeiben című, 010000109D jelű pályázat ellenőrzése A helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a tényleges teljesítés a támogatási szerződésnek megfelelően történt. A pályázati cél, a projekt határidőben, a támogatási szerződésben meghatározott adatoknak megfelelően megvalósult. A pénzügyi dokumentumok rendben voltak, a számviteli nyilvántartásban a költségeket szabályszerűen elszámolták.
Közép-Magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatal 2010. szeptember 2010. évben az óvodáztatási támogatás megállapítása, a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásának gyakorlata ügyében törvényességi vizsgálat (a vizsgálati jelentés még nem érkezett meg)
Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala és Belügyminisztérium 2010. október 19. Összevont építésügyi hatósági ellenőrzés kiválasztott 12 db építésügyi ügyirat alapján, valamint az építésügyi hatósági ellenőrzések 2010. évi nyilvántartásának ellenőrzése A vizsgált ügyek alapján megállapítható, hogy az elsőfokú építésügyi hatóság a hatósági tevékenységét megfelelő színvonalon végzi. Az eljárásjogi hibák kiküszöbölésére az alábbiakra hívták fel a figyelmet:
a)az eljárás megindításáról az ismert ügyfeleket értesíteni kell
b) az építési engedélyt megadó határozatok rendelkező részében nem lehet jogszabályi hivatkozás, a feltételek megfogalmazása helytelen
c) a kiadmányozást az LB 1/2003. közigazgatási-polgári jogegységi határozat alapján kell végezni
d) az ügyviteli problémákat ki kell küszöbölni
e) minden esetben meg kell követelni, hogy az építtető az engedélyezési eljárásért a jogszabályban előírt illetéket vagy szolgáltatási díjat lerója, megfizesse
Magyar Államkincstár Közép-Magyarországi Regionális Igazgatósága 2010. november 9. Helyszíni vizsgálat a központi költségvetésből származó hozzájárulások, támogatások 2009. évi igénybevételével és elszámolásával kapcsolatban A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy az Önkormányzat + 5.509.704,- Ft normatívát igényelhet még.
Fővárosi Főügyészség 2011. november 24. A büntetések és mellékbüntetések végrehajtásának törvényessége az Okmányirodában Az Okmányiroda a járművezetéstől eltiltás büntetés végrehajtásával kapcsolatban a külön jogszabályban előírt kötelezettségének eleget tesz. Az előírt határozatokat meghozzák, az időszerűségre mindig nagy gondot fordítanak. A vezetésre jogosító okmányokat, ahol kötelező, csak az utánképzésre vonatkozó igazolás átvétele után adják ki. A járművezetéstől eltiltás büntetés lejárati ideje közlésének hiánya miatt a bíróságokat megkeresi és a közlést követően hozza meg határozatát.   Az ellenőrzés szabálytalanságot nem állapított meg.
Magya Államkincstár 2012. január 24. 2010. évi normatív elszámolás A MÁK normatív elszámolás folyományaként a 12 067 798,- Ft visszafizetési kötelezettségünk helyett az Önrevízió után 1 041 749,- ft-ot utalt vissza a Kincstár.
Budapest Főváros Kormányhivatal Munkaügyi Központ Hatósági Osztály 2012. december 5. NFA 2012. éves decentralizált keretében támogatott hosszabb időtartamú, kirendeltségi közfoglalkoztatási program munkaerő-piaci ellenőrzése 2012. október 1 – 2012. október 31. napjáig vizsgált finanszírozási időszakra vonatkozólag az ellenőrző szerv hiányosságokat nem tárt fel. A foglalkoztatás 80 %-ban valósult meg. A késedelmes feltöltés oka volt, hogy a Munkaügyi Kirendeltség állományában nem állt rendelkezésre megfelelő képesítésű munkaerő.
Állami Számvevőszék 2012. december 21. – 2013. augusztus 26. Az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzése A vizsgálatról készült részletes jelentés teljes terjedelmében olvasható az ÁSZ honlapján. (www.asz.hu)
Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft. (mint közreműködő szervezet) 2013. június 11. A soroksári Kulturális-, Szabadidő- és Sportcentrum energetikai fejlesztése (KMOP-3.3.3-11-2011-0065 projekt helyszíni ellenőrzése) A helyszíni ellenőrzés alkalmával megállapításra került, hogy a napelemes rendszer elemei újak, rendeltetésszerű használathoz minden szükséges szerződés rendelkezésre áll. A biztonságos üzemeltetés feltételei biztosítottak, mérési jegyzőkönyvek tanúsítják.
Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatala (Szervezési és Igazgatási Osztály, Ingatlan-nyilvántartási Osztály) 2013. október 17. A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer (TakarNet) szolgáltatásait igénybe vevők adatlekérdezéseinek jogszerűsége, és a közbiztonsági előírások betartása Az ellenőrzés a 2013. január – április hónapokra vonatkozott. Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy mind az adatlekérdezések jogszerűsége, mind a biztonsági előírások betartása a jogszabályoknak megfelelően történt. Az ellenőrzést végző intézkedési javaslatot nem tett.
Budapest Főváros Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. október 17. 2012. január 1 – 2012. december 31. közötti időszakban aktív korúak ellátása tárgyában, valamint lakásfenntartási támogatás tárgyában hozott ügyek célvizsgálata A kérelmi nyomtatványt meg kell különböztetni a felülvizsgálati nyomtatványtól. Összegzésként az ellenőrző szerv megállapította, hogy Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának Jegyzője a szociális igazgatás területén belül az aktív korúak ellátásával és a lakásfenntartási támogatás ellátással kapcvsolatban ellátandó feladatokat megfelelően látja el.
Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft. (mint közreműködő szervezet) 2014. augusztus 28. A soroksári Kulturális-, Szabadidő- és Sportcentrum energetikai fejlesztése (KMOP-3.3.3-11-2011-0065 projekt utánkövetéses helyszíni ellenőrzése) A helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a napelemes rendszer jelenleg is működik, a biztonságos üzemeltetés feltételei biztosítottak. A “D” típusú emlékeztető tábla a napelemes park kerítésén megtalálható volt, melyről fényképes dokumentáció készült. A horizontális szempontok teljes körűen alátámasztásra kerültek a helyszínen.
Magyar Államkincstár, Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda helyszíni ellenőrzés: 2016.március 3-19. Számviteli szabályok szerinti könyvvezetési kötelezettség vizsgálata, Áht. 70. alcíme alapján teljesítendő adatszolgáltatások szabályszerű teljesítésének vizsgálata, éves költségvetési beszámoló megbízható, valós összképének vizsgálata. Az Önkormányzatnál és a Hivatalnál a belső kontrollrendszer kialakítása, működtetése megtörtént. A kontrolltevékenység részeként biztosították a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést. Az Önkormányzat és a Hivatal önértékelése szerint az integritás szemlélet érvényesítés érdekében intézkedett. Az intézményeknél a belső kontrollrendszer kialakítása, működtetése részben történt meg. A kontrolltevékenység részeként részben biztosították a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést.
Az időközi mérlegjelentés és az időközi költségvetési jelentés jelentős hibát nem tartalmaz.
Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztály 2016. március 22. Az állami digitális alaptérkép jogszerű használatának ellenőrzése Az ellenőrzés során megállapításra került, hogy az önkormányzat és a polgármesteri hivatal a vonatkozó jogszabályokat betartja.
Budapest Főváros Kormányhivatala, Földmérési és Földügyi Osztály, valamint a Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatal, Ingatlan-nyilvántartási Osztály 3. Takarnet helyszíni ellenőrzés: 2016. november 11. Budapest Főváros Kormányhivatala a kerületi hivatalok bevonásával a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 4. § (2) bekezdése, valamint az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Inytv.) 75. § (4) bekezdése alapján ellenőrzi a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer (TakarNet) szolgáltatásait igénybe vevők adatlekérdezéseinek jogszerűségét és biztonsági ellőírások betartását a 2016. év április – június hónapokra. A Kormányhivatal munkatársai felhívták a felhasználó figyelmét arra, hogy a jövőben is ügyelni kell a naplóvezetési kötelezettség betartására.
Budapest Főváros Kormányhivatala  XX. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály 2017. július 4. A Gondozószolgálat (1238 Budapest, Grassalkovich út 130. ) által nyújtott szociális szolgáltatások ellenőrzésére irányuló eljárásában az ellenőrzést végző hatóság  feladat- és hatáskörébe tartozó kérdésekben az eljárás lefolytatása Budapest Főv. XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye fenntartása alá tartozó Gondozószolgálat vonatkozásában gondoskodjon:

– a veszélyes anyagokkal és keverékekkel végzett tevékenység bejelentéséről és az erről szóló igazolás bemutatásáról a BFKH. XX. Kerületi Hivatalánál
– a BFKH. XX. Kerületi Hivatalánál mutassa be a kémiai kockázatbecslés dokumentációját
– a BFKH. XX. Kerületi Hivatalánál mutassa be a Legionella-fertőzési kockázatot jelentő közegek kockázatbecslési dokumentációját.

Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda

Regionális Fejlesztési Programok Osztály

1139 Bp. Váci út 71.

1398 Bp. Pf.: 554.

2017.07.11 A XXIII. kerületi Grassalkovich Antal Általános Iskola teljes körű, komplex akadálymentesítése A helyszíni ellenőrzés időpontjában a beruházás egyes elemei (mobil indukciós hurkok, valamint a közlekedőknél az ajtók melletti tájékoztató táblákon braille írás) a megvalósítás helyszínen nem voltak megtalálhatóak.

A hiánypótlás megtörtént.

Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda

Regionális Fejlesztési Programok Osztály

1139 Bp. Váci út 71.

1398 Bp. Pf.: 554.

2017.07.11. Kerékpáros

generációk

Soroksáron

A helyszínen megtekintésre került a 3 általános iskola kerékpár tárolói, valamint a Grassalkovich Antal Általános Iskola akadálymentesítése, melyekről fénykép dokumentáció készült. A helyszínen az ellenőrök megállapították, hogy a projekt a Támogatási Szerződés szerint valósult meg.
Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda 2017. július 11-13. Az önkormányzatok által 2016. évben igénybe vett, a központi költségvetésből származó támogatások elszámolása alapjául szolgáló adatok megalapozottságának vizsgálata Általános megállapítások:

A helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a törzskönyvi nyilvántartásban szerepeltek a szakmai alaptevékenység szerinti kormányzati funkciók.

Az Intézmény rendelkezik a szolgáltató nyilvántartásba történt bejegyzésről határozattal.

 

Jogcímekre vonatkozó részletes megállapítások:

– A helyszíni ellenőrzés során megállapításra került, hogy az Intézmény vezetője, vagy az általa megbízott személy valamennyi ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével kötött írásbeli megállapodást, a megállapodások formai, tartalmi szempontból megfelelnek a jogszabályi előírásoknak.

– Az intézményben vezetik a jogszabályokban előírt nyilvántartásokat.

– A helyszíni ellenőrzés során megállapításra került, hogy az Önkormányzat 2016. évi beszámolójában a szociális étkeztetés a 2016. évi támogatás szempontjából figyelembe vehető naponta összesített ellátottak száma, a 2016. évi Kvtv. 2. melléklet III. 3.c) pontjában meghatározott 252-es osztószám figyelembevételével kiszámított éves átlagos feladatmutató 14 fővel több, mint a beszámolóban szerepeltetett mutatószám.

A téves számítási módszer alkalmazása miatt a mutatószám korrigálása megtörtént.

Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda 2017. május 16 – július 14. Az Ávr. 115/F § (11) bekezdése alapján az intézkedési tervben foglaltak megvalósításának ellenőrzése, különös tekintettel

– a számviteli szabályok szerinti könyvvezetési kötelezettségének,

– az Áht. 70 alcím (107-108. §) alapjuán teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítésének végrehajtásának ellenőrzése

Az utóellenőrzés megállapította, hogy az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek, az intézkedési tervükben foglalt feladatok előírt határidőre történő megvalósítáának eleget tettek.
Állami Számvevőszék 2017. május 30 – 2018. augusztus 1. “Az önkormányzatok gazdasági társaságai – Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése – Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft.” Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. feletti tulajdonosi joggyakorlása szabályszerű volt. A Társaság gazdálkodási szabályzatai megfeleltek a jogszabályi előírásoknak, ugyanakkor a Társaság vagyongazdálkodási tevékenysége nem volt szabályszerű. A Társaság bevételeinek és ráfordításainak elszámolása szabályszerű volt. A Társaság a közérdekű adatok közzétételével biztosította működésének és gazdálkodásának átláthatóságát. A vizsgálatról készült részletes jelentés teljes terjedelmében olvasható az ÁSZ honlapján. (www.asz.hu)
Állami Számvevőszék 2018. január 31 – július 19. Az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének utóellenőrzése – Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Az utóellenőrzés megállapította, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata az intézkedési tervben meghatározott feladatokat határidőben végrehajtotta. Az intézkedések eredményeként javult a vagyongazdálkodás szabályszerűsége és átláthatósága. A vizsgálatról készült részletes jelentés teljes terjedelmében olvasható az ÁSZ honlapján. (www.asz.hu)
Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály 2018. augusztus 29. A kereskedelmi jogalkalmazás vizsgálata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Jegyzőjének eljárásaiban, a Miniszterelnökség által a 2018. évre vonatkozóan kiadott ellenőrzési terv alapján. A Jegyző kereskedelmi hatósági hatáskörének ellátásában tapasztalt téves gyakorlatot kijavítani szükséges. A vizsgált eljárásokban hozott döntések ellen nem érkeztek azokat vitató jogorvoslati kérelmek, ezért felügyleti jogkörben nem indokolt intézkedéseket tenni.
Állami Számvevőszék 2020. július 06. – 2021. január 29. „Az önkormányzatok ellenőrzése – Az önkormányzatok integritásának ellenőrzése”. A szervezeti keretekkel, a működéssel és gazdálkodással kapcsolatos szabályzatok, szabályozások, valamint a szervezeti elvekkel, értékekkel összefüggő integritás kontrollok kiépítettsége. Az integritás szempontjából lényeges dokumentumok ellenőrzésének eredménye, valamint az adatszolgáltatás és a figyelemfelhívásokra történt intézkedések kockázati értékelésének figyelembevételével az ellenőrzött önkormányzatok és a hivatalok integritási kontrolljainak színvonala átlagosan 4,2 értékű osztályzatot ért el. A vizsgálatról készült részletes jelentés teljes terjedelmében olvasható az ÁSZ honlapján. (www.asz.hu) (sorszám:21004)
Állami Számvevőszék 2020. július 29. – 2021. április 29. „Önkormányzatok pénzügyi ellenőrzése – Önkormányzatok pénzügyi monitoring alapján végzett ellenőrzése – Megyei önkormányzatok, a megyei jogú városok önkormányzatai, a fővárosi és a fővárosi kerületek önkormányzatai” című ellenőrzés. Az önkormányzati gazdálkodás fenntarthatósága, a törvényben előírt feladatok ellátása, az önkormányzatnál észlelt negatív tendenciák okainak feltárása. Az önkormányzati éves beszámolók adatai szerint az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodásának fenntarthatósága, az önkormányzatok pénzügyi egyensúlya biztosított volt a 2018-2019. években, ugyanakkor a 2019. évben a felhalmozási kiadások finanszírozása kockázatot jelentett a pénzügyi egyensúly biztosítására. Az önkormányzatok tárgyévi pénzügyi pozíciójának egyenlege a 2018-2019. években pozitív volt, de a csökkenő mérték kockázatot jelez. A vizsgálatról készült részletes jelentés teljes terjedelmében olvasható az ÁSZ honlapján. (www.asz.hu) (sorszám:21027)
Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztály 2021. január 20. „Nyári diákmunka” program keretében nyújtott bérköltség támogatás hatósági ellenőrzése Az ellenőrzés alá került, támogatáshoz szükséges dokumentumok, hatósági szerződés, elszámolólap, a támogatással érintett munkaszerződések, jelenléti ívek és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó iratok hiánytalanul rendelkezésre álltak, a programban való részvétel feltételei teljesültek. A foglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt a foglalkoztatási kötelezettség teljesült, valamint a munkabér és a járulékfizetési kötelezettség is teljesült. A hatósági ellenőrzés szerint a jogszabályban foglalt rendelkezések betartásra kerültek, valamint a végrehajtandó döntésben foglaltak hiánytalanul teljesültek.
Állami Számvevőszék 2021.07. 05. -2021. 07. 09 A Budapest fővárosi és kerületi önkormányzati intézmények ellenőrzése – Az önkormányzat és társulás irányítása alá tartozó intézmények integritásának monitoring típus ellenőrzése”.  Az ellenőrzés kiterjedt a Táncsics Mihály Művelődési Ház, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye, I. sz. Összevont Óvoda, II. sz. Napsugár Óvoda és Konyha, III. sz Összevont Óvoda szabályozási környezetére, a főbb integritási kontrollok kiépítettségénekt vizsgálatára. Az ellenőrzés célja annak értékelése, hogy a helyi önkormányzatok irányítása alá tartozó intézmények megteremtették-e az integritás biztosításához szükséges feltételeket, kialakították-e az alapvető, a szervezeti kereteket az integritási kontrollokhoz kapcsolódó, valamint a korrupció elleni védelmet szolgáló szabályzásokat. Az Állami Számvevőszék jelen ellenőrzés keretében a Táncsics Mihály Művelődési Ház vonatkozásában nem tárt fel kockázatot az ellenőrzött, a jogszabályok által előírt alapvető integritási kontrollok kiépítése területén. Az  I. sz. Összevont Óvoda, II. sz. Napsugár Óvoda és Konyha, III. sz Összevont Óvoda esetében  a kockázati értékelés csökkent, míg a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény esetében a közepes kockázati besorolás növekedést mutatott. A vizsgálatról készült részletes jelentés teljes terjedelmében olvasható az ÁSZ honlapján. (WWW.asz.hu) (sorszám: 21102)
Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda II. Felülvizsgálati és Ellenőrzési Osztály 2021. augusztus 24. Az Önkormányzat központi költségvetésből származó támogatásai 2020. évi elszámolása megalapozottságának hatósági ellenőrzése A vizsgált köznevelési intézmények a felülvizsgálattal érintett időszakban rendelkeztek alapító okirattal, melyek a törzskönyvi nyilvántartásba is bevezetésre kerültek.

Mindhárom intézmény alapító okirata tartalmazza az Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai igényjogosultságot megalapozó tevékenységet.

Az intézmények napi nyitvatartását az Intézmények törzskönyveiben ellenőrizték, megállapítást nyert, hogy az intézmények napi nyitvatartási ideje eléri, ill. meghaladja a napi nyolc órát.

A vizsgált időszakban az ellenőrzött jogcímre vonatkozóan nem volt sem ÁSZ, sem fenntartói, vagy egyéb felügyeleti ellenőrzés.

A helyszíni ellenőrzés eredményeként az Igazgatóság a jegyzőkönyvben az alapfokú végzettségű Pedagógus II. kategóriába sorolt minősített óvodapedagógusok száma (az óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát) akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg 25,9 fő mutatószámot állapít meg, az Önkormányzat elszámolásában szereplő 26,8 fő mutatószámmal szemben, 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg 4,0 fő mutatószámot állapít meg, az Önkormányzat elszámolásában szereplő mutatószámokkal megegyezően.

Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok mutatószáma, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szereztéj meg 2,0 fő mutatószámot állapít meg, az Önkormányzat elszámolásában szereplő mutatószámmal megegyezően, 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg 0 fő mutatószámot állapít meg, az Önkormányzat elszámolásában szereplő mutatószámmal megegyezően.

Az Igazgatóság a jegyzőkönyvben részletezett jogcímeket érintően az Áht. 59.§-a szerinti hatósági ellenőrzést elvégezte, melynek során az önkormányzat 2020. évi elszámolásához képesta fentiekben részletezett eltérést állapította meg.

Belügyminisztérium Elektronikus Ügyintézési Felügyeletei Főosztálya 2021.11.29. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti elektronikus ügyintézés megvalósításának ellenőrzése. A megállapított jogsértésekre tekintettel a személyre szabott ügyintézés felületen publikálni szükséges a konkrét ügyek strukturált elektronikus űrlapjaira, e-Papaír űrlapjaira és ÁNYK űrlapjaira mutató linkeket is tartalmazó ügyleírásokat. Ki kell továbbá egészíteni az elektronikus ügyintézésre vonatkozó tájékoztatást Kötelezett honlapján. Előzőeken túlmenően a Felügyelet kötelezi a Kötelezettet a rendelkezési nyilvántartás teljes körű, jogszabályoknak megfelelő használatára.
Budapest Főváros Kormányhivatala 2022 02.16. A helyi önkormányzatok szociális, valamint gyermekjóléti alapellátásokat, pénzbeli ellátásokat és a személyes gondoskodást biztosító rendeleteinek ellenőrzése. Az ellenőrzés során megállapításra került, hogy Soroksár Önkormányzatának a szociális, illetve gyermekjóléti alapellátások tárgykörében megalkotott rendeleteit a magasabb szintű jogszabályi rendelkezésekkel való összhang megteremtése érdekében, a 2010. évi CXXX. törvény 22. §-ban szabályozott deregulációs kötelezettségnek is eleget téve,  felül kell vizsgálni, és a rendeletmódosításokat elő kell készíteni.
Magyar Államkincstár 2022. 06. 24. -2022. 07. 21. A központi költségvetés IX. fejezetéből származó 2022. évi támogatások igénylésének évközi módosításának megalapozottságának hatósági ellenőrzése. A hatósági ellenőrzés eltérés megállapítása nélkül zárult le, a jegyzőkönyvet megküldték az Önkormányzat részére, további teendő nincs.
Magyar Államkincstár 2022.09.30 Az Igazgatóság az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 59.§-a alapján, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerinti hatósági ellenőrzés keretében felülvizsgálta az Önkormányzat központi költségvetésből származó támogatásait a 2021. évi elszámolásának megalapozottságát, felhasználásának jogszerűségét. A hatósági ellenőrzés a vizsgált elszámolás “Óvodaműködés támogatás. Napi 8 óra, 4 hó, nem sni-s gyermekek száma” jogcíme tekintetében 625 fő létszámot állapított meg az Önkormányzat által elszámolt 626 fő helyett. A felülvizsgálat eredményeként az Önkormányzatnak a 2021. évi központi költségvetésből felvett, de fel nem használt támogatások után visszafizetési kötelezettsége keletkezett.
Magyar Államkincstár 2022.09.30.-2022.12.01. az Önkormányzat központi költségvetéséből származó támogatásai 2021. évi elszámolása megalapozottsága, felhasználása jogszerűségének hatósági ellenőrzése A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy az Önkormányzatnak vissza kell fizetnie 515 370 Ft-ot.