logo
2024. április 18., csütörtök |
Andrea, Ilma napja

Bejelentéshez, illetve telepengedélyhez kötött ipari tevékenységgel kapcsolatos ügyek

Hatósági és Adóosztály
Cím: 1239 Budapest, Grassalkovich út 170.

 

Gavaldi László osztályvezető E-mail:  gavaldi.laszlo@ph.soroksar.hu 289-2100/312 Grassalkovich út 170. I. em. 101.
Tőkés Norbert
osztályvezető-helyettes
E-mail: tokes.norbert@ph.soroksar.hu 289-2100/341 Grassalkovich út 170. I. em. 102.
Feurer Melinda

osztályvezető-helyettes

E-mail:

feurer.melinda@ph.soroksar.hu

289-2100/373 Grassalkovich út 170. I. em. 105/A.
Horváthné Kőrösi Krisztina E-mail: korosi.krisztina@ph.soroksar.hu 289-2100/356 Grassalkovich út 170. I. em. 104.

Ügyfélfogadás:
A Polgármesteri Hivatal mindenkori hatályos ügyfélfogadási rendje szerint.

A Bejelentéshez, illetve telepengedélyhez kötött ipari tevékenységek végzését a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet szabályozza. A Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján megkülönböztetünk bejelentéshez kötött, illetve a 2. sz. melléklet alapján telepengedélyhez kötött tevékenységet.

A bejelentést, ill. a telepengedély iránti kérelmet a telep fekvése szerint illetékes Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjénél kell benyújtani, az erre rendszeresített formanyomtatványokon.

A Korm. rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt ipari tevékenységek végzése esetén bejelentés alapján a telepet a jegyző nyilvántartásba veszi, a jogszabályi feltételek meglétének vizsgálatát követően.

A Korm. rendelet 2. sz. mellékletében felsorolt ipari tevékenységek végzése esetén kérelemre a jegyző telepengedélyezési eljárást folytat le. A telepengedély megadásával egyidejűleg az ipartelepet a jegyző nyilvántartásba veszi.

A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, azt az önkormányzat honlapján közzéteszi.

A jegyző a telepengedély iránti kérelem elbírálása során köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, illetve annak hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

A telepengedélyezési eljárásban ügyfélnek minősül a teleppel közvetlenül szomszédos, a teleppel közös határvonalú, telekhatárú ingatlan tulajdonosa, társasház esetében a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, lakásszövetkezet esetében az elnök.

A tevékenységet folytató szolgáltató a telepengedély megadását, illetve a bejelentést követően a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles bejelenteni.

Bejelentés-köteles tevékenység
A tevékenység a bejelentést követően folytatható, melyet a 3. sz. mellékletben szereplő formanyomtatványon lehet megtenni:
– kormányrendelet 1. sz. mellékletben szereplő ipari tevékenységek esetén,
– 2. sz. mellékletben szereplő ipari tevékenység esetén, amennyiben ipari területként meghatározott területen folyik a tevékenység,
– nem ipari területen akkor, ha a telepként szolgáló építmény vagy építményen önálló rendeltetési egység a tevékenység végzésének megfelelő rendeltetéssel 6 hónapnál nem régebbi jogerős és végrehajtható használatbavételi vagy végleges fennmaradási engedéllyel rendelkezik.

Bejelentés-köteles tevékenység esetében, az elsőfokú hatóságok a bejelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül a telepen ellenőrzést folytathatnak le.

A bejelentéshez az alábbi okiratokat kell csatolni:
– nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet) vonatkozó igazoló okiratot;
– haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot;
– közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot.

Az eljárás illetékmentes.

Telepengedély-köteles tevékenység
A telepengedélyt a tevékenység folytatója kérelmezi. A kérelmet a 4. sz. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

A telepengedélyezési eljárás díja: 5.000,- Ft, ami Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Polgármesteri Hivatal 11784009-15735863 sz. költségvetési számlájára történő átutalási megbízással teljesíthető. [Közlemény: kérelmező neve; telepengedély eljárási díj]

A kérelemhez csatolandó iratok:
nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével);
– haszonélvezet esetén a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetén a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat;
– közös tulajdonban álló telep esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat;
– aláírási címpéldány, cégkivonat másolat, egyéni vállalkozói igazolvány másolata;
– képviseleti eljárás esetén meghatalmazás;
– a telep helyszínrajza;
– a telepen végzett ipari tevékenység(ek) technológiai ismertetése. (1-2 oldalas leírás a telepen folytatni kívánt tevékenységről);
– telepengedély-köteles ipari tevékenység esetén:
a) a környezetvédelmi tervfejezet
b) a szakhatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjának megfizetéséről szóló
igazolások;
– a telepengedélyezési eljárás díja (5.000,- Ft) befizetéséről szóló igazolás.

Az ügyfél a bejelentés előtt minden esetben kérjen tájékoztatást az illetékes szakhatóságoktól!

A telepengedély kiadása iránti eljárásban az alábbi hatóságok közreműködnek:
– higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz-minőségi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra vonatkozó jogszabályi előírások érvényesítésével kapcsolatos, jogszabály által az egészségügyi hatóság jogkörébe utalt szakkérdésben a Fővárosi Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve;
a telepen a hulladékkezeléssel, zajkibocsátással, földtani közeg és a vizek védelmével kapcsolatos kérdésekben az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség;
a telep tűzvédelmi követelményeivel kapcsolatban a telep fekvése szerinti illetékes, Budapesten a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság;
a növényvédőszerekkel folytatott ipari tevékenység a kezelőszemélyzet kitettségére, a lehetséges humán- és környezeti toxicitásra, terhelésre hatással van-e, elsőfokú eljárásban a telep fekvése szerinti illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága;
ha a telepen az ipari tevékenységgel összefüggésben külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezést, éghető vagy veszélyes folyadék tárolására szolgáló tartályt, ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készüléket, legalább 50 kVA beépített összteljesítményű 0,4 kV vagy nagyobb feszültségű villamos berendezést, rendszert, nem közforgalmú üzemanyagtöltő állomáson cseppfolyós- vagy cseppfolyósított-, illetve sűrítettgáz-üzemanyag-töltő berendezést használnak – az ezen építményekkel kapcsolatban elsőfokú eljárásban a telep fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága;
– ha az engedélyezés tárgyául szolgáló ingatlan műemléki védelem alatt áll a első fokon az illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal jár el.

Tájékoztatás a szakhatósági eljárásokért fizetendő díjakról:
– Az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet alapján telepengedély kiadása iránti eljárásokban tűzvédelmi szakhatósági közreműködés díja 13.000,- Ft (Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10023002-00319566-00000000).
– A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet alapján Telephely engedélyezési eljárás [531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 39-40. sor] díja 23.000,- Ft [Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10023002-00319566-00000000]
– Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet alapján Telepengedélyezési eljárásban szakhatósági közreműködés díja 19.400,- Ft (Budapest Főváros Kormányhivatala 10023002-00301253-00000000)

A telepengedély kiadása iránti eljárásban az ügyintézési határidőbe a szakhatóság ügyintézési határideje beszámít.

Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére a szakhatóságként kijelölt hatóság hat hónapig felhasználható előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki.

A kérelem benyújtását követően az ügyintéző a Földhivataltól megkéri a telep tulajdonosának tulajdoni lapját, valamint a szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak adatait. Az ügyintéző meggyőződik arról, hogy a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

Amennyiben nincs nyilvánvaló akadálya, kitűzésre kerül a helyszíni szemle időpontja, amelyről a helyszíni szemle megtartása előtt 8 nappal a szemlén résztvevőket értesíti a hatóság.
Az ügyintézési határidő 30 nap, mely 30 nappal meghosszabbítható.

A jegyző a telepengedélyt akkor adja ki, ha a szakhatósági hozzájárulások, illetve a helyi építési szabályzat alapján megállapítja, hogy a telep megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

Fontos tudnivalók
A jegyző a telepet – a telepengedély-köteles tevékenység és bejelentés-köteles tevékenység esetében is nyilvántartásba veszi. A jegyző az általa vezetett nyilvántartást az interneten közzéteszi. (melyet mind a bejelentés-, mind a telepengedély-köteles tevékenységek esetében a nyilatkozattal együtt az ügyfél által aláírva be kell nyújtani.)
– Az ipari tevékenység végzője az adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni.
– Az ipari tevékenység megszüntetését, a megszűnést követően haladéktalanul be kell jelenteni, és a telepengedély-köteles tevékenység esetében az engedélyt leadni. A telepet a jegyző törli a nyilvántartásból.

A jegyző a tevékenység telephelyen történő gyakorlását felfüggesztheti, valamint a napi üzemeltetési, nyitvatartási időtartamot korlátozhatja, vagy a telepet ideiglenesen bezárathatja, ha az ipari tevékenység folytatója tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem tesz eleget, vagy telepe az engedély alapját képező feltételeknek nem felel meg, a követelményeket nem teljesíti, és felszólítás ellenére sem teszi meg a szükséges intézkedéseket.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény rendelkezése alapján elektronikus ügyintézésre kötelezett többek között az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet (ideértve az egyéni vállalkozót is), köztestület és az ügyfél jogi képviselője. Ezen csoportba tartozó jogalanyok valamennyi ügyben, mellyel az Önkormányzathoz, illetőleg a Polgármesteri Hivatalhoz fordulnak, azt már kizárólagosan csak elektronikus úton tehetik meg. Az elektronikus ügyintézés az adószámmal rendelkező ügyfelek (szervezetek, egyéni vállalkozók stb.) esetében cégkapun, esetlegesen hivatali kapun keresztül történik. Írásbelinek minősülő elektronikus úton megküldött iratnak minősül az e-Papír szolgáltatással beküldött irat is.

Az ügyintézéshez a dokumentumok az alábbi linken érhetők el:
https://soroksar.hu/elerhetoseg-es-letoeltheto-nyomtatvanyok-999/

A kiadott telepengedélyekről vezetett nyilvántartást letöltheti itt:
Telepengedély nyilvántartása

(Amennyiben a megtekinteni kívánt anyag a “megnyitás” gombra kattintva nem látható, kérjük szíveskedjenek azt saját gépükre lementeni, ezt követően a látni kívánt dokumentum gond nélkül olvasható. Köszönjük!)