logo
2024. április 17., szerda |
Rudolf napja

Birtokvédelem

Birtokvédelem
Jogi és Személyügyi Osztály
Cím: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

dr. Göndör-Kökény Katalin osztályvezető-helyettes E-mail:

dr.gondor-kokeny.katalin@ph.soroksar.hu

289-2100/169 Grassalkovich út 162.II.em.3.sz.
dr. Kiss Marianna E-mail: dr.Kiss.Marianna@ph.soroksar.hu 289-2100/144 Grassalkovich út 162.II.em.3.sz.

Ügyfélfogadás:
Hétfő              14.00 – 18.00
Kedd                8.00 – 12.00
Szerda               8.00 – 16.30

Általános tudnivalók
Birtokvédelmi eljárás a Polgármesteri Hivatal Jogi és Személyügyi Osztálya ügyintézőjénél (1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 3.) kezdeményezhető. Az eljárás kérelemre indul.

 

Mikor tartozik Jegyzői hatáskörbe az eljárás?
A birtokvédelmi eljárás kizárólag akkor tartozik a jegyző hatáskörébe, amennyiben
– a birtokháborítás egy éven belül történt, és
– a felek vitája nem azon alapul, hogy kinek van joga a dolgot vagy ingatlant birtokolni.
Egyéb esetekben kizárólag a bíróság jogosult az eljárás lefolytatására.

Hogyan indítható birtokvédelmi eljárás?
Az eljárás kérelemre indul. A birtokvédelmet kérő az írásban előterjesztett kérelmet, illetőleg annak mellékleteit (bizonyítékokat) eggyel több példányban kell benyújtsa, mint amennyi féllel szemben a birtokvédelmet kéri.

A kérelem kötetlen formájú, ám annak szükséges tartalmaznia
– a birtokvédelmet kérő nevét, lakcímét (székhelyét), aláírását,
– annak a félnek a nevét, lakcímét (székhelyét), akivel szemben a birtokvédelmet kérik – ellenérdekű fél,
– a birtokvédelmi eljárás megindításának alapjául szolgáló tényállás ismertetését, a cselekmény leírását, a birtokvitával érintett dolog megjelölését,
– a jegyző illetékességét megalapozó tényeket, a birtoksértő magatartás elkövetésének helyét,
– a birtoksértés időpontját,
– a jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelmet (tiltsa el a birtoksértőt a birtoksértő magatartástól, rendelje el az eredeti birtokállapot helyreállítását).

A kérelemhez csatolni kell a kérelemben foglalt tények igazolására szolgáló bizonyítékokat. A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényeket annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a jegyző valósnak fogadja el.

Képviselő eljárása esetén a meghatalmazást a kérelemhez csatolni szükséges!

Ki kérhet birtokvédelmet a jegyzőtől?
Birtokvédelmi kérelemmel az fordulhat a jegyzőhöz, aki bizonyítja, hogy a dolog (ingatlan) a birtokában volt, és annak birtoklásából tilos önhatalommal kizárták, illetőleg birtoklásában zavarják.

 

Egyéb fontos kérdések:
1) Az ügyintézési határidő (2015. március 1-től) 15 nap, mely nem hosszabbítható meg.
2) A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényeket annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a jegyző valósnak fogadja el.
3) A bizonyítási eljárás az eljárási határidő lejártát megelőző ötödik napig (az ügyintézési határidő 10. napjáig) tart, ezt követően a tényállás tisztázásához szükséges bizonyíték nem fogadható be, illetőleg annak mellőzésével meghozható a döntés.
4) A birtokvédelmi eljárásban tanúként az hallgatható meg, aki a birtokvédelmi eljárással összefüggésben tanúvallomást kíván tenni, és akitől bizonyítékként értékelhető vallomás várható. (A birtokvédelmi eljárásban akarata ellenére senki sem idézhető be tanúként történő meghallgatása céljából.)
5) A birtokvédelmi kérelmet el kell utasítani, amennyiben a birtokvédelmi kérelem – a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II.16.) Korm. rendelet 2.§ (2) bekezdésében fogalt – tartalmi elemek közül valamelyiket nem rögzíti.

Az ügyfelek jogai és kötelezettségei a birtokvédelmi eljárás folyamán:
– A felek az eljárás során kötelesek jóhiszeműen eljárni.
– A felek a bizonyítási eljárás során (az ügyintézési határidő 10. napjáig) bármikor nyilatkozatot tehetnek.
– Az ügyfél helyett (vagy mellette,) képviselője is eljárhat, ez esetben a meghatalmazást csatolni szükséges.
– A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényeket annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a jegyző valósnak fogadja el. A fél a bizonyítékokat a bizonyítási eljárás befejezéséig (az ügyintézési határidő 10. napjáig) bármikor előterjesztheti.
– Az ingó, vagy ingatlan birtokosa a helyszíni szemle lefolytatását tűrni köteles.
– A felek, valamint képviselőik az eljárás bármely szakaszában a keletkezett iratokba betekinthetnek, arról másolatot készíthetnek, vagy kérhetnek.

Illetékfizetési kötelezettség: nincs

További felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal Jogi és Személyügyi Osztályán vehető igénybe.

Irányadó jogszabályok
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
– A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II.16.) Korm. rendelet
– A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. (565.§ – 570.§)

Kérelem birtokvédelmi eljárás megindítása iránt