logo
2023. december 1., péntek |
Elza napja

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Sportkoncepciója

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának
Sportkoncepciója

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata eleget téve 2004. évi I. törvény 55. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt kötelezettségének a kerületi sportfeladatokat és fejlesztési célkitűzéseket az alábbi koncepció szerint határozza meg 2009-től 2014-ig terjedő időszakra.

I. ALAPELVEK

1. A testnevelés és sport az egyetemes emberi és nemzeti kultúra része, a személyiség formálás és fejlesztés mással nem pótolható, alapvető eszköze. A Magyar Köztársaság Alkotmánya 70/D.§-ában emberi alapjogként rögzíti a testi és lelki egészséghez való jogot. Soroksár Önkormányzata lehetőségeinek határain belül mindent elkövet, hogy a kerület polgárai e jogukat minél szélesebb körben gyakorolhassák.

2. A testnevelés és a sport az Önkormányzat által közszolgáltatásként működtetett humánszolgáltatási rendszer része, annak a többi alrendszerrel (népjólét, oktatás, közművelődés) egyenrangú eleme.

3. Az Önkormányzat a saját szerepvállalásán túl ösztönzi és támogatja az önkéntes társadalmi szféra részvételét, továbbá ösztönzi és elősegíti a piaci szféra közreműködését a testnevelési és sportfeladatok megoldásában.

4. Soroksár Önkormányzata a koncepcióban vállalt feladatai finanszírozására a költségvetés fő összegének 1 %-át fordítja. A 2009 – 2014-ig terjedő időszakban a sporttámogatás éves összege fokozatosan emelkedik úgy, hogy 2014-ben eléri a költségvetés fő összegének 2 %-át.

5. Az Önkormányzat a helyi sporttevékenységet a gyermek-és ifjúsági sport, az utánpótlás nevelés illetve tömeges részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolításával támogatja.

II. FŐ CÉLKITŰZÉSEK

1. A lakosság minden rétegének ösztönzése a sportolásra.

2. Az egészséges, mozgásban gazdag életmód iránti állampolgári igény felkeltése, az egészségmegőrzés fontosságának elismerésére irányuló szemléletformálás.

3. A szabadidősport helyi feltételeinek javítása.

4. Az Önkormányzat által fenntartott nevelési, oktatási intézményekben folyamatos biztosítása azoknak a feltételeknek, amelyek a gyerekek egészséges testi fejlődését megalapozzák.

5. Az óvodás olimpia és diákolimpia működtetése, fejlesztése.

6. Az utánpótlás-nevelés támogatása, fejlesztése.

7. Fogyatékosok sportjának támogatása, lehetőségeinek fejlesztése. A hátrányos helyzetűek, a fizikailag, vagy szellemileg fogyatékosok számára a sportlétesítmények használatának biztosítása.

8. A kerületi létesítménystruktúrából hiányzó két alapvető sportlétesítmény – uszoda és sportcsarnok – felépítése.

9. Az Önkormányzat gondoskodik az önkormányzati tulajdonú létesítmények fenntartásáról, működtetéséről és fejlesztéséről.

III. A TESTNEVELÉS ÉS SPORT EGYES RÉSZTERÜLETEIVEL KAPCSOLATOS CÉLOK FELADATOK

1. Nevelési-oktatási intézmények
– Ütemezett program szerint fel kell újítani illetve lehetőség szerint bővíteni kell az intézmények sportlétesítményeit.
– A sporteszközök állapotát, számát öt évente felül kell vizsgálni és pótolni a hiányosságokat.
– A tartáshibák időbeni kiszűrését és korrigálását segítő program már az óvodában kezdődjék meg és a gyógytestnevelés a rászorultak számára biztosítva legyen.
– A mindennapos testedzéshez, sporttevékenységhez szükséges tárgyi és óraszám feltételeinek biztosítása.
– Általánossá kell tenni az óvodások és az alsó tagozatosok vízisport oktatását.

2. Sportlétesítmények
2.1. Létesítmény fenntartás, működtetés
A sportegyesületi használatba adott létesítmények fenntartásáról és működtetéséről az Önkormányzat a sportegyesületeknek átadott pénzeszközökkel gondoskodik.

2.2. Létesítmény felújítás
A sportlétesítmények szükségessé vált, ütemezett felújítását az Önkormányzat felújítási feladatai között kell szerepeltetni.

2.3. Létesítmény fejlesztés
A kerületi sportlétesítmény struktúrából hiányzik két alapvető létesítmény fajta: az uszoda és a sportcsarnok.
– Az építéshez szükséges források felkutatása: pályázatok, piaci szereplők bevonása.

2.4. Egyéb létesítmények
A lakóterületeken található, sportcélra hasznosított vagy hasznosítható területek, létesítmények állagát fel kell mérni és a lakosság, illetve civil szervezetek bevonásával gondoskodni kell felújításukról és további működtetésükről.

3. A sport önkéntes, társadalmi szereplői
3.1. Sportegyesületek
– Az Önkormányzat támogatja a testnevelési és sportcéljaival összhangban tevékenykedő, ezen feladatok ellátásából részt vállaló sportegyesületek szakmai működését.
A támogatás mértékénél figyelembe kell venni az egyesületben foglalkoztatottak számát, a versenyszakosztályok eredményességét, a sportág helyi népszerűségét.
– Az Önkormányzat támogatja a nem feltétlenül kerületi egyesületben sportoló, de kerületi kötődésű egyéni sportolókat, nemzetközi szintű eredmény reményében.

3.2. Sportalapítvány
– Törekedni kell a helyi sportcélú alapítvánnyal való együttműködésre.
Tevékenységét támogatni, a helyi médiában népszerűsíteni kell.

4. A sport piaci szereplői
A sportlétesítmények számának és fajtáinak gyarapítása, a sportszolgáltatások körének bővülése fontos eszköz a kerület vonzóbbá tételére. Az Önkormányzatnak a rendelkezésére álló eszközökkel kell segítenie a sportvállalkozások alakulását, illetve kerületi letelepedését.

5. Kiemelkedő sportteljesítmények elismerése
Az Önkormányzat a Soroksár Sportjáért Közalapítvánnyal közösen megteremtette a hazai és a nemzetközi szinten kiemelkedő teljesítményt elért kerületi kötődésű sportolók, illetve a helyi sportért kiemelkedő munkát végző aktivisták, vezetők, testnevelők erkölcsi és anyagi elismerésének feltételeit.
Az elismerés éves gyakorisággal, ünnepélyes keretek között történik.

6. Helyi média
Az Önkormányzat által támogatott helyi médiumok rendszeresen foglalkozzanak a kerületi sport eseményeivel, adjanak hírt az elért eredményekről, népszerűsítsék a rendszeres testedzést.

7. A koncepció gyakorlati megvalósítása
– A koncepcióból adódó feladatok megvalósítása érdekében ütemezett feladattervet kell készítni, amely tartalmazza a feladatok elvégzésének határidejét és a felelősöket.
– A koncepció gyakorlati megvalósítását évente át kell tekinteni az adott év költségvetésének sport célra megjelölt összegének függvényében.