logo
2024. július 17., szerda |
Endre, Elek napja

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet Szociális és Köznevelési Osztályra gazdasági ügyintéző munkakör betöltésére

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal
Szociális és Köznevelési Osztályon

gazdasági ügyintéző
munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1239 Budapest, Hősök tere 12.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet, 20. Gazdasági és üzemeltetési feladatkör

Ellátandó feladatok:
Az önkormányzat fenntartásában működő szociális, nevelési, közművelődési intézmények gazdálkodásával kapcsolatos teendők összehangolása, elvi iránymutatások kidolgozása, segítségnyújtás, részt vesz a költségvetési koncepció elkészítésében, az intézmények költségvetésének elkészítéséhez iránymutatást ad. Összeállítja az ágazati költségvetést. Az intézmények vezetőinek, gazdasági ügyintézőinek szükség szerint tájékoztatást nyújt. Intézi a köznevelési pályázatokat (igénylés, elszámolás). Intézi a kitüntetések, jutalmak pénzügyi vonatkozású feladatait. Tervezi a nyári napközis tábor költségvetését. Ellenőrzi az osztály kezelésében lévő szerződések szabályszerűségét, részt vesz azok előkészítésében. Figyelemmel kíséri a „kis kincstár” működésének intézményi vonatkozásait. Részt vesz az intézmények gazdasági ellenőrzésében. Intézi a kötelező eszközjegyzékkel kapcsolatos feladatokat. Közbeszerzéshez adatokat szolgáltat, elkészíti a szolgáltatási szerződéseket, intézi az azokkal kapcsolatos pénzügyi feladatokat. A munkakörével összefüggő testületi és bizottsági előterjesztéseket elkészíti. Rendszeres kapcsolatot tart az intézményekkel és a pénzügyi osztállyal. Segíti az intézmények munkaügyeit és munkaerő-gazdálkodási feladatait. Végzi az előirányzat-átcsoportosításokat. Kezeli az intézményvezetők személyi anyagait. A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekről adatot szolgáltat. Jelentéseket készít a Közoktatási Információs Rendszerbe. Koordinálja az óvodai beíratásokat. Intézi a Kerületi Közalkalmazottak Érdekegyeztető Tanácsa ügyeit, az éves költségvetés véleményezésekor, illetve szükség esetén összehívja a Tanácsot. Végzi az intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatával kapcsolatos feladatokat. Hatályos jogszabályok ismerete, a jogszabályi változások folyamatos követése. Külső és belső (munkahelyi) határidők, illetve előírások betartása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az egyes köznevelési, gyermekétkeztetési és szociális állami támogatások igénylésével, elszámolásával, illetve az önkormányzat fenntartásában működő nevelési, közművelődési intézmények ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátása. Intézményekkel, MÁK-al, társhatóságokkal, a Polgármesteri Hivatal osztályaival való kapcsolattartás. Nyári napközis tábor szervezése.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) 80.000,- Ft illetményalapot, felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény szerinti 40 %, középiskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény szerinti 20 % mértékű illetménykiegészítést megállapító Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2016. (XII.16.) valamint, a juttatásokra vonatkozóan a Képviselő-testület 28/2014. (XII.05.) önkormányzati rendelete, illetve a Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:
Magyar állampolgárság,
– Cselekvőképesség,
– Büntetlen előélet,
– Főiskola, a 29/2012. (III. 7.) Korm. rend.1. mell. 20. pontja szerinti felsőfokú végzettség: Felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, jogi, építész, gazdaságtudományi szakképzettség.
– Vagyonnyilatkozattételi kötelezettség vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Önkormányzatnál, Polgármesteri Hivatalban szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
45. § (4) bekezdés szerinti fényképes (aktuális) önéletrajz.
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja, hogy büntetlen előéletű, vele szemben a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1b) és (1c) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, a 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, továbbá nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.
– Végzettséget, képesítést igazoló bizonyítványok, oklevelek másolata.
– Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírásában részt vevő személyek a teljes pályázati iratanyagba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. március 3.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton munkakör megjelölésével, Bótáné Vajai Zsuzsanna részére a vajai.zsuzsanna@ph.soroksar.hu e-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatok formai és tartalmi áttekintését követően, döntés a pályázók meghallgatásáról. Értesítés a személyes interjú időpontjáról. A személyes interjú alkalmával a jelentkezők rátermettségét és szakmai felkészültségét vizsgáljuk. A meghallgatásokat követően döntés. A nyertes pályázót telefonon értesítjük, a többi pályázót a pályázat eredményéről az elbírálást követő 8 napon belül e-mailben értesítjük. Eredménytelen pályázati eljárás esetén, újabb pályázat kiírására kerülhet sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. március 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Kérjük, csak a pályázati kiírásnak teljes mértékben megfelelő egyének nyújtsák be pályázatukat.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://soroksar.hu honlapon szerezhet.