logo
2024. július 17., szerda |
Endre, Elek napja

Egyéb adóügyek

Egyéb Adóügyek

 

1. Adóigazolások kiadása
Morvainé Surányi Andrea
– kérelem nyomtatvány alapján személyesen, vagy meghatalmazott részére
– ügyintézési határidő: az adóigazolás kiadása iránti kérelem előterjesztésétől számított 6 nap

Az adóhatóság a nyilvántartásában szereplő adatok alapján, a kiállítás napján fennálló állapot szerint állítja ki az igazolást. Az általános adóigazolás tartalmazza:
– az adózónak az igazolás kiadásának napján vagy az igazolás kiadása iránti kérelemben megjelölt napon az adóhatóságnál fennálló adótartozását,
– a behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült tartozást,
– a végrehajtásra vagy visszatartásra átadott köztartozásokat,
– a kiállítás napjáig előírt valamely adónemre vonatkozó adatbejelentési, bevallási és adófizetési kötelezettség elmulasztását, ide nem értve azt, ha az adóhatóság által lefolytatott ellenőrzés a mulasztást feltárta, és az adózó a végleges megállapítások alapján keletkezett fizetési kötelezettségét teljesítette.

A nemleges adóigazolás igazolja, hogy az adózónak az igazolás kiállításának napján vagy az igazolás iránti kérelemben megjelölt napon az adóhatóságnál nyilvántartott tartozása, valamint végrehajtásra vagy visszatartásra átadott köztartozása nincs.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben meghatározott adóhatósági igazolások illetékmentesek.

Jogszabályi háttér:
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet,
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény,
Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet.

2. Adóbefizetéshez szükséges készpénzátutalási megbízások kiadása
Gépjárműadó ügyben: Morvainé Surányi Andrea
Építményadó és telekadó ügyében: Gyüre Melinda (A-K), Nagy Erika (L-ZS)
– készpénzátutalási megbízások csak az adóhatóságnál szerezhetők be, mivel azok névre szólóak
– személyes megjelenés esetén azonnal kiadható félfogadási időben
– levélben vagy telefoni megkeresésre postai úton is kiküldhető
– lehetőség van a tartozás házipénztárban való megfizetésére is, amelyre jogosító számlaegyenleg az adóhatóságnál szerezhető be
– ügyintézési idő: azonnal

3. Adóbefizetéssel és elszámolással kapcsolatos bejelentések, reklamációk
Gépjárműadó ügyben: Morvainé Surányi Andrea
Magánszemélyek építmény- és telekadó ügyében: Gyüre Melinda (A-K), Nagy Erika (L-ZS)
Cégek építmény- és telekadó ügyében: Pandurné Szegedi Krisztina (A-K), Tőkés Norbert (L-ZS)
– személyesen, kizárólag félfogadási időben
– ügyintézési határidő: azonnal

Az adót a jogszabályban meghatározott időpontban, az adóhatóság által megállapított adót a határozat véglegessé válásától számított tizenöt napon belül kell megfizetni. A fizetési kötelezettséget forintban kell teljesíteni. Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni. A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással köteles teljesíteni. Az adó megfizetésének időpontja átutalással történő fizetés esetén az a nap, amikor az adóval az adózó belföldi pénzforgalmi vagy fizetési számláját az azt vezető pénzforgalmi szolgáltató megterhelte, készpénz-átutalási megbízással történő fizetés esetén az a nap, amikor az adót postára adták.

Jogszabályi háttér:
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,
Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet.

4. Túlfizetés visszautalása
Komjátiné Szeim Ágnes (A-K)
Zöld Nikolett (L-Zs)
– írásbeli rendelkezés alapján, formanyomtatványon
– ügyintézési határidő: a túlfizetés visszautalása iránti kérelem, azaz a “rendelkezési nyomtatvány” előterjesztésétől számított 30 nap

Ha az adózónak az önkormányzati adóhatóság által vezetett valamely számlán túlfizetése keletkezett, és bejelentési/bevallási/adatbejelentési kötelezettségeinek eleget tett, rendelkezhet a túlfizetés összegének visszatérítéséről vagy másik számlára történő átvezetéséről Tartozás fennállása esetén a túlfizetés nem igényelhető vissza. Az adó-visszaigénylést, vagy az átvezetést az önkormányzati adóhatóságnál erre a célra rendszeresített nyomtatványokon teheti meg az adózó. A túlfizetés visszaigénylésének feltétele az adózó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy más adóhatóságnál (NAV) nem áll fenn köztartozása.

Jogszabályi háttér:
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet,
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény.

5. Végrehajtási eljárás során kiadott fizetési felhívások, munkabér letiltások, forgalomból kivonások és jelzálogjog bejegyzési ügyekben
Magánszemély esetén: Zeleiné Kis Erzsébet
Cégek esetén: Komjátiné Szeim Ágnes (A-K), Zöld Nikolett (L-Zs)
Adók módjára történő behajtások esetén Zeleiné Kiss Erzsébet
– személyesen intézhető, kizárólag félfogadási időben.
– ügyintézési határidő: azonnal

Az adót a megfizetésre kötelezett a törvényekben meghatározott esedékességekor köteles megfizetni. Az esedékességig meg nem fizetett adó, az adók módjára behajtandó köztartozás, valamint a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás tekintetében az önkormányzati adóhatóság köteles a végrehajtási eljárást megindítani. A végrehajtási cselekmények sorrendjét és időpontját az adóhatóság törvény keretei között maga határozza meg.

Jogszabályi háttér:
Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény,
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény,
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény,
A végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek és végrehajtási költségátalány megállapításának és megfizetésének részletes szabályairól szóló 8/2018. (III.18.) NGM rendelet.

6. Adó- és értékbizonyítványok kiadása ügyében
Morvainé Surányi Andrea (A-K)
Kis Andrea (L-Zs)
– a kérelem benyújtható külön jogszabályban meghatározott esetekben (többek között hagyatéki ügyek, gyámhatósági ügyek, bírósági végrehajtási ügyek)
– a kérelem benyújtható elektronikus úton vagy személyesen, ill. postai úton
– ügyintézési határidő: a kérelem beérkezésétől számított 8 nap

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 140. § (2) bekezdés d) pontja értelmében a jegyző adóügyi feladata, külön jogszabály rendelkezése alapján, az ügyfél kérelmére vagy hatóság megkeresésére külön jogszabály rendelkezése alapján kiállítja, illetőleg megküldi az adó- és értékbizonyítványt.

A hagyatéki, gyámhivatali, és bírósági végrehajtási eljárásban kért adó- és értékbizonyítvány kiadása illetékmentes.

Fellebbezni kizárólag hagyatéki eljárással összefüggésben kiállított adó- és értékbizonyítvánnyal szemben van lehetőség a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény (Hetv.) 26. § (1a) rendelkezése alapján:
„(1a) Az adó- és értékbizonyítvány tartalmát a jegyző a hagyatéki leltár felvétele során közli az öröklésben érdekeltekkel, akik az adó- és értékbizonyítványban foglaltakkal szemben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben (Ákr.) foglaltak szerint fellebbezéssel élhetnek. A jegyző a hagyatéki leltárt csak a fellebbezési határidő lejárta után, ha pedig az adó és értékbizonyítvány ellen fellebbezéssel éltek, akkor a fellebbezés elbírálása után küldi meg a közjegyzőnek.”

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

Jogszabályi háttér:
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény. 140. § (1) bekezdése,
A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény 26. § (1) bekezdése,
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 78. § (1) bekezdés ac) pontja, 153. § (1) bekezdés b) pontja,
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény vagyonvizsgálathoz kapcsolódó része,
A cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 117. § (7) bekezdése,
A jegyző adóügyi feladatairól szóló 1991. évi XX. törvény,
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
Az Illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény,
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény.

Ügyfélfogadás helye: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatala Hatósági és Adóosztály
1239 Budapest, Grassalkovich út 170.
Ügyfélfogadás rendje:  A Polgármesteri Hivatal mindenkori hatályos ügyfélfogadási rendje szerint.
Telefonszám: (1) 289-2158
E-mail cím: hivatal@ph.soroksar.hu
Honlap: https://soroksar.hu
e-Papír: https://epapir.gov.hu/  Témacsoport: Önkormányzati igazgatás; Ügytípus: Adóügyek; Címzett: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata.
Hivatali Kapu: Címzett rövid neve: BPXXIII; Címzett teljes neve: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal; KRID: 505079301
E-Önkormányzat portál: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap