logo
2023. október 5., csütörtök |
Aurél napja

Egyházak

Soroksár egyházi élete
 
Soroksár lakóinak nagy része római katolikus. A német telepesek katolikus területekről érkeztek az új hazába. A református és az igen kis számban jelenlévő evangélikus hívők, a trianoni békeszerződés utáni népvándorlás időszakában jelentek meg a községben. A második világháború előtt a zsidó vallás is jelen volt, sőt zsinagógája is volt Soroksárnak.
 
 
 
Római Katolikus Egyház
Soroksár községet 1723 után, gróf Grassalkovich Antal földesúr telepítette be Dél-Németországból származó katolikus frankokkal és svábokkal. A hívek gondozását 1743-ig a dunaharaszti plébánia végezte. Önálló egyházközségként, anyakönyvezéssel 1743 óta működik, a lelkipásztori szolgálatot a pesti ferencesek látták el a Duna-hegyi kis kápolnában, ahol egy szobában kisiskola is működött. Az első lelkipásztor P. Keszler Fortunát ferences szerzetes volt. Az 1744-es püspöki vizitációkor készített összeírás 175 házról és 925 lélekről tudósít. 1762-től önálló plébánia.
A mai templomot Grassalkovich I. Antal földesúr és felesége, Klobusitzky Teréz építtette és alapkövét 1758-ban tették le. Szikorai Miklós alsónémedi plébános, kecskeméti kerületi főesperes. Ugyancsak ő áldotta meg az 1761-re felépült templomot, augusztus 15-én, a mennybe fölvett Boldogasszony tiszteletére. A templom tervezéséről, építéséről nem maradt írásos feljegyzés. Tény viszont, hogy mind méretével, mind pedig szépségével kiemelkedik a Grassalkovich I. Antal által építetett templomok sorából (1159 m2).
1768-ban orgonát vásároltak, 1766 és 1823 közt megépültek a keresztelőkút, a szószék, a gyóntatószék és a mellékoltárok.
Az új templomot nagy ünnepségek keretében, 1779. október 10-én gróf Migazzi Kristóf bécsi bíboros érsek, váci megyéspüspök szentelte fel.
A templomot 1781 és 1782 között több alkalommal is tűzvész pusztította. Különösen súlyos volt az 1848. május 1-jei, amikor még a harangok is megolvadtak. Érdekesség, hogy a templom jelenlegi 4 harangjából a legkisebb, a lélekharang, 1848-ban készült. 1883-ban a torony új fedelet kapott.
Az 1903-1906-os években került sor a templom külső és belső tatarozására, a tervezéssel és a munkálatok ellenőrzésével Szánthó István budapesti műépítészt bízták meg. Ekkor a belső freskókat Thury Gyula, Lotz Károly tanítványa készítette. Az új, neobarokk főoltár Rifesser József tiroli fafaragó mester alkotása, mely 1906-ban Drexler Antal 4.000 koronás adományából és 3.200 korona templompénzből készült. Fő domborműve a mennybe fölvett Szűzanyát, Nagyboldogasszonyt ábrázolja.
1918-ban megalakult a Mária Kongregáció, 1925-ben közadakozásból felépült a Kongregációs Otthon. 1927-ben megalakult a cserkészcsapat is.
1944-ben két belövést kapott a templom, de a háborús károk kisebbek és könnyebben helyreállíthatók voltak, mint az 1956. január 12-i földrengés által okozottak, melynek helyreállítása 1956-58 közt folyt. A templom jelenleg is látható belső festése, a keresztúri állomások képei és a mennyezeti freskók, Takács István mezőkövesdi festőművész alkotásai. Az ornamentika Strausz Pál iparművész munkája. 1970-ben új orgona, 1982-ben gázfűtés, 1986-ban a villanyhálózat korszerűsítésére került sor.
1993-ban újra kezdődött egy általános külső renoválás: a torony, toronysisak, tetőzet, főhomlokzat és az oldalfalak rendbetétele. A műemlék templomon a munkálatok 1997-ben fejeződtek be.
1995-ben a templom alatti régi kriptából kolumbárium épült külső lejárattal. A plébánia épületének korszerűsítése 1989-ben kezdődött, több szakaszban folytatva.
Az 1991-ben történt magyarországi egyházmegyék határrendezésekor, a plébánia a Váci Egyházmegyétől az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyéhez került.
A Plébánia kötelékében működik a Soroksári Karitász Alapítvány. A soroksári Római Katolikus Nagyboldogasszony Főplébánia énekkara kb. 35 állandó tagból áll, és értékes, szép múltat tudhat maga mögött.
2006-ban megkezdődött az 1993-ban visszakapott egykori Mária Kongregációs Otthon felújítása, magánszemély adományából, mely Otthon Közösségi Ház néven működik.
2007-2008-ban megvalósult a templom padjainak restaurálása, felújítása, valamint az altemplom urnahelyeinek bővítése.
2013 novemberére készült el az 55 méteres torony barokk-sisak vörösréz borítása és a toronykereszt újra aranyozása, egy soroksári születésű jótevő hagyatékából és az Önkormányzat anyagi támogatásával.
 
 
Soroksár Nagyboldogasszony Főplébánia
Plébános: Fehérvári Lajos
Cím: 1238 Bp. Templom u. 111.
Tel.: 286-0091; 289-0750
Honlap: http://www.soroksarfoplebania.hu/
E-mail: hivatal@soroksarfoplebania.hu
 

Szent István Király Plébániatemplom
Plébános:
Király Attila
Cím: 1237 Budapest, Szent László u. 149.
Telefon: 06-1-630-2100, 06-302663587
Honlap: http://fatimaiszuzanya.hu/
E-mail: szentistvanplebania@gmail.com

 

Református egyház
 
Trianon után, a nagy népvándorlások folyamán, reformátusok és evangélikusok is kerültek Soroksárra, a német ajkú, római katolikus településre. A csepeli református egyház 1929-ben megszervezte a soroksári fiókegyházat. A gyülekezet létszáma a második világháború után emelkedett az Erdélyből és a Felvidékről áttelepültekkel. Felvetődött az önállóság kérdése.
Az egyházközség első templomának felépítésével kapcsolatosan két terv is készült. Az első terv szerint a régi piac mellett épült volna fel a templom lelkészlakással, a másik terv szerint pedig a Hősök terén, egy házas ingatlanon. Végül az utóbbi elképzelés szerint, 1948-ban nagy összefogással, áldozatkészséggel, ingyen munkával indult el az építkezés. A háború utáni nehézségek miatt végül a templom tornya, a karzat, valamint a díszes bejárati rész nem épült meg. Országos gyűjtést is szerveztek, s több mint ötven gyülekezet nyújtott kisebb-nagyobb támogatást.
Az elkészült templomot 1950. november 12-én szentelték fel.
Soroksár Önkormányzata már 2005-ben határozatban rögzítette, hogy a református egyház kérésére telket ajándékoz templomépítés céljára Soroksár-Újtelepen. 2007-ben kijelölésre került a végleges helyszín. 2009-ben a Soroksári Napok keretében került sor az ünnepélyes alapkőletételre. A terveztetési és engedélyeztetési eljárásokat követően elkezdődhetett az építkezés, így Soroksár-Újtelepen a megnövekedett létszámú református egyházközség tagjai rövidesen saját templomukban tarthatják istentiszteleteiket.
 
A református egyházközség honlapja elérhető az alábbi linkre történő kattintással:
www.parokia.hu/lap/soroksari-reformatus-gyulekezet
 
Budapest XXIII. kerületében 1929-től működik hivatalosan is református közösség. 2011-ben Soroksáron mintegy 1800 fő vallotta magát reformátusnak. A soroksári református közösség átérezve annak felelősségét és terhét, hogy hatékonyan kell megszólítania a számára nem ismert, és a gyülekezettől még távol élő egyháztagokat, ezért az eddig működő egyházi szervezeten is módosítania szükséges. Közösségünk 2011-es esztendőnk második felében mindent megtett azért, hogy évtizedes álmát valóra válthassa: egy új református közösség megszületésének örömét élhesse át. A kegyelmes Isten akaratából 2012. február 1-jei hatállyal a Budapest – Déli Református Egyházmegye kimondta a Budapest – Soroksár – Újtelepi – Református Missziói Egyházközség megalakulását. Azóta két református közösség végzi szolgálatát Budapest XXIII. kerületében.

Bp-Soroksári Református Egyházközség
Lelkipásztor: Barta Károly lelkipásztor
Cím: 1239-Budapest, Hősök tere 11.
Telefonszám: 1-287-00-85.
Honlap: http://honlap.parokia.hu/lap/soroksari-reformatus-gyulekezet/hir/lista/hir/
E-mail:
Istentiszteletek rendje: Vasárnap de 9.30 óra

Budapest-Soroksár-Újtelepi Református Missziói Egyházközség
Lelkész:
Péterffy György
Cím:
1237 Budapest, Dinnyehegyi út 34.
Telefonszám:
06-70-2294758
Honlap:
http://honlap.parokia.hu/lap/ujtelepi-reformatus/hir/lista/aktualis-4/
E-mail:
kibed3@gmail.comIstentiszteletek rendje: Vasárnap de. 10.00 óra

 
 
 
Evangélikus egyház
 
A Soroksári Evangélikus Egyházközség 2008. óta a Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség filiájaként működik.
Istentiszteleteiket a Katolikus Otthon közösségi Házban tartják, minden hónap 3. vasárnapján, délután 16.00 órától. Egyéb alkalmak Pesterzsébeten. Hitoktató: Győri János Sámuelné a Páneurópa iskolában tanít evangélikus hittant.
 
Pesterzsébeti Evangélikus Gyülekezet
Lelkész: Blatniczkyné Hammersberg-Ganczstuckh Júlia

Cím:
1204 Budapest, Ady E. u. 89.
Telefon: 06/20-824-5855
Honlap: http://pegy.hu/
E-mail: zmc@enternet.hu
 
 
 
Görög Katolikus egyház
 
Pesterzsébeti Görög Katolikus Egyházközség
Parókus: Dr. Papp Miklós
Cím: 1204 Budapest, Vörösmarty út 30.
Telefon: 06-1-283-2462
Honlap:
http://www.pesterzsebetigorogkatolikus.hu/Pesterzsebeti_Gorog_Katolikus_Templom/Kezdolap.html
E-mail:
papp.miklos@sapientia.hu
A pesterzsébeti egyházközség parókusa illetékes a XXIII. kerületben és Dunaharasztiban is.
 
 
 

Zsidó Hitközség

Budapesti Zsidó Hitközség Dél-Pesti Körzete
Elnök: Kerényiné Rippner Zsuzsanna  
Cím:
1203 Budapest, Zamárdi u. 7.
Telefon: 06-30-251-0090
Honlap:
http://www.del-pest.com/public/del_pest/hu/index.html
E-mail: 
kapcsolat@del-pest.com