logo
2024. július 17., szerda |
Endre, Elek napja

Egyházak

Soroksár egyházi élete
 
Soroksár lakóinak nagy része római katolikus. A német telepesek katolikus területekről érkeztek az új hazába. A református és az igen kis számban jelenlévő evangélikus hívők, a trianoni békeszerződés utáni népvándorlás időszakában jelentek meg a községben. A második világháború előtt a zsidó vallás is jelen volt, sőt zsinagógája is volt Soroksárnak.
 
 
 
Római Katolikus Egyház
Soroksár községet 1723 után, gróf Grassalkovich Antal földesúr telepítette be Dél-Németországból származó katolikus frankokkal és svábokkal. A hívek gondozását 1743-ig a dunaharaszti plébánia végezte. Önálló egyházközségként, anyakönyvezéssel 1743 óta működik, a lelkipásztori szolgálatot a pesti ferencesek látták el a Duna-hegyi kis kápolnában, ahol egy szobában kisiskola is működött. Az első lelkipásztor P. Keszler Fortunát ferences szerzetes volt. Az 1744-es püspöki vizitációkor készített összeírás 175 házról és 925 lélekről tudósít. 1762-től önálló plébánia.
A mai templomot Grassalkovich I. Antal földesúr és felesége, Klobusitzky Teréz építtette és alapkövét 1758-ban tették le. Szikorai Miklós alsónémedi plébános, kecskeméti kerületi főesperes. Ugyancsak ő áldotta meg az 1761-re felépült templomot, augusztus 15-én, a mennybe fölvett Boldogasszony tiszteletére. A templom tervezéséről, építéséről nem maradt írásos feljegyzés. Tény viszont, hogy mind méretével, mind pedig szépségével kiemelkedik a Grassalkovich I. Antal által építetett templomok sorából (1159 m2).
1768-ban orgonát vásároltak, 1766 és 1823 közt megépültek a keresztelőkút, a szószék, a gyóntatószék és a mellékoltárok.
Az új templomot nagy ünnepségek keretében, 1779. október 10-én gróf Migazzi Kristóf bécsi bíboros érsek, váci megyéspüspök szentelte fel.
A templomot 1781 és 1782 között több alkalommal is tűzvész pusztította. Különösen súlyos volt az 1848. május 1-jei, amikor még a harangok is megolvadtak. Érdekesség, hogy a templom jelenlegi 4 harangjából a legkisebb, a lélekharang, 1848-ban készült. 1883-ban a torony új fedelet kapott.
Az 1903-1906-os években került sor a templom külső és belső tatarozására, a tervezéssel és a munkálatok ellenőrzésével Szánthó István budapesti műépítészt bízták meg. Ekkor a belső freskókat Thury Gyula, Lotz Károly tanítványa készítette. Az új, neobarokk főoltár Rifesser József tiroli fafaragó mester alkotása, mely 1906-ban Drexler Antal 4.000 koronás adományából és 3.200 korona templompénzből készült. Fő domborműve a mennybe fölvett Szűzanyát, Nagyboldogasszonyt ábrázolja.
1918-ban megalakult a Mária Kongregáció, 1925-ben közadakozásból felépült a Kongregációs Otthon. 1927-ben megalakult a cserkészcsapat is.
1944-ben két belövést kapott a templom, de a háborús károk kisebbek és könnyebben helyreállíthatók voltak, mint az 1956. január 12-i földrengés által okozottak, melynek helyreállítása 1956-58 közt folyt. A templom jelenleg is látható belső festése, a keresztúri állomások képei és a mennyezeti freskók, Takács István mezőkövesdi festőművész alkotásai. Az ornamentika Strausz Pál iparművész munkája. 1970-ben új orgona, 1982-ben gázfűtés, 1986-ban a villanyhálózat korszerűsítésére került sor.
1993-ban újra kezdődött egy általános külső renoválás: a torony, toronysisak, tetőzet, főhomlokzat és az oldalfalak rendbetétele. A műemlék templomon a munkálatok 1997-ben fejeződtek be.
1995-ben a templom alatti régi kriptából kolumbárium épült külső lejárattal. A plébánia épületének korszerűsítése 1989-ben kezdődött, több szakaszban folytatva.
Az 1991-ben történt magyarországi egyházmegyék határrendezésekor, a plébánia a Váci Egyházmegyétől az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyéhez került.
A Plébánia kötelékében működik a Soroksári Karitász Alapítvány. A soroksári Római Katolikus Nagyboldogasszony Főplébánia énekkara kb. 35 állandó tagból áll, és értékes, szép múltat tudhat maga mögött.
2006-ban megkezdődött az 1993-ban visszakapott egykori Mária Kongregációs Otthon felújítása, magánszemély adományából, mely Otthon Közösségi Ház néven működik.
2007-2008-ban megvalósult a templom padjainak restaurálása, felújítása, valamint az altemplom urnahelyeinek bővítése.
2013 novemberére készült el az 55 méteres torony barokk-sisak vörösréz borítása és a toronykereszt újra aranyozása, egy soroksári születésű jótevő hagyatékából és az Önkormányzat anyagi támogatásával.
 
 
Soroksár Nagyboldogasszony Főplébánia
Plébános: Fehérvári Lajos
Cím: 1238 Bp. Templom u. 111.
Tel.: 286-0091; 289-0750
Honlap: http://www.soroksarfoplebania.hu/
E-mail: snfoplebania@gmail.com
 

Szent István Király Plébániatemplom
Plébános:
Király Attila
Cím: 1237 Budapest, Szent László u. 149.
Telefon: 06-1-630-2100, 06-302663587
Honlap: http://fatimaiszuzanya.hu/
E-mail: szentistvanplebania@gmail.com
Református egyház
 
Trianon után, a nagy népvándorlások folyamán, reformátusok és evangélikusok is kerültek Soroksárra, a német ajkú, római katolikus településre. A csepeli református egyház 1929-ben megszervezte a soroksári fiókegyházat. A gyülekezet létszáma a második világháború után emelkedett az Erdélyből és a Felvidékről áttelepültekkel. Felvetődött az önállóság kérdése.
Az egyházközség első templomának felépítésével kapcsolatosan két terv is készült. Az első terv szerint a régi piac mellett épült volna fel a templom lelkészlakással, a másik terv szerint pedig a Hősök terén, egy házas ingatlanon. Végül az utóbbi elképzelés szerint, 1948-ban nagy összefogással, áldozatkészséggel, ingyen munkával indult el az építkezés. A háború utáni nehézségek miatt végül a templom tornya, a karzat, valamint a díszes bejárati rész nem épült meg. Országos gyűjtést is szerveztek, s több mint ötven gyülekezet nyújtott kisebb-nagyobb támogatást.
Az elkészült templomot 1950. november 12-én szentelték fel.
Soroksár Önkormányzata már 2005-ben határozatban rögzítette, hogy a református egyház kérésére telket ajándékoz templomépítés céljára Soroksár-Újtelepen. 2007-ben kijelölésre került a végleges helyszín. 2009-ben a Soroksári Napok keretében került sor az ünnepélyes alapkőletételre. A terveztetési és engedélyeztetési eljárásokat követően elkezdődhetett az építkezés, így Soroksár-Újtelepen a megnövekedett létszámú református egyházközség tagjai rövidesen saját templomukban tarthatják istentiszteleteiket.
 
A református egyházközség honlapja elérhető az alábbi linkre történő kattintással:
www.parokia.hu/lap/soroksari-reformatus-gyulekezet
 
Budapest XXIII. kerületében 1929-től működik hivatalosan is református közösség. 2011-ben Soroksáron mintegy 1800 fő vallotta magát reformátusnak. A soroksári református közösség átérezve annak felelősségét és terhét, hogy hatékonyan kell megszólítania a számára nem ismert, és a gyülekezettől még távol élő egyháztagokat, ezért az eddig működő egyházi szervezeten is módosítania szükséges. Közösségünk 2011-es esztendőnk második felében mindent megtett azért, hogy évtizedes álmát valóra válthassa: egy új református közösség megszületésének örömét élhesse át. A kegyelmes Isten akaratából 2012. február 1-jei hatállyal a Budapest – Déli Református Egyházmegye kimondta a Budapest – Soroksár – Újtelepi – Református Missziói Egyházközség megalakulását. Azóta két református közösség végzi szolgálatát Budapest XXIII. kerületében.

 

Bp-Soroksári Református Egyházközség
Lelkipásztor: Barta Károly lelkipásztor
Cím: 1239-Budapest, Hősök tere 11.
Telefonszám: 1-287-00-85.
Honlap: http://honlap.parokia.hu/lap/soroksari-reformatus-gyulekezet/hir/lista/hir/
E-mail:
Istentiszteletek rendje: Vasárnap de 9.30 óraBudapest-Soroksár-Újtelepi Református Missziói Egyházközség
Lelkész:Péterffy György
Cím:
1237 Budapest, Dinnyehegyi út 34.
Telefonszám:
06-70-2294758
Honlap:
http://honlap.parokia.hu/lap/ujtelepi-reformatus/hir/lista/aktualis-4/
E-mail:
kibed3@gmail.comIstentiszteletek rendje: Vasárnap de. 10.00 óraEvangélikus egyház

Soroksári Evangélikus Leányegyház
Felettes szerv: Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség
www.facebook.com/soroksar.evangelikusTisztségviselők, munkatársak
Blatniczkyné Hammersberg Ganczstuckh Júlia lelkészIstentiszteletek
Minden vasárnap Soroksár (Bp. XXIII) Hősök tere 42. címen 16 óraPesterzsébeti Evangélikus Egyházközség
Cím: 1204 Budapest, Ady E. u. 89.
Telefonszám: 06-1/426-6737
E-mail: pesterzsebet@lutheran.hu
Honlap: http://pesterzsebet.lutheran.hu
Felettes szerv: Pesti Egyházmegye
Tisztségviselők, munkatársak
Blatniczky János Dániel lelkész
Südy György megválasztott felügyelő

Templomok
Evangélikus templom, Budapest, Ady E. u. 89.

Kapcsolódó intézmények
Soroksári Evangélikus Leányegyház

Kapcsolódó települések (szórványok)
Soroksár (Budapest)

Istentiszteletek
Minden vasárnap 10 óra

 
Görög Katolikus egyház
 
Pesterzsébeti Görög Katolikus Egyházközség
Parókus: Dr. Papp Miklós
Cím: 1204 Budapest, Vörösmarty út 30.
Telefon: 06-1-283-2462
Honlap:
http://www.pesterzsebetigorogkatolikus.hu/Pesterzsebeti_Gorog_Katolikus_Templom/Kezdolap.html
E-mail:
papp.miklos@sapientia.hu
A pesterzsébeti egyházközség parókusa illetékes a XXIII. kerületben és Dunaharasztiban is.
 
 
Zsidó Hitközség
Budapesti Zsidó Hitközség Dél-Pesti Körzete
Elnök: Kerényiné Rippner Zsuzsanna  
Cím:
1203 Budapest, Zamárdi u. 7.
Telefon: 06-30-251-0090
Honlap:
http://www.del-pest.com/public/del_pest/hu/index.html
E-mail: 
kapcsolat@del-pest.com