logo
2023. december 9., szombat |
Natália napja

Óvodai beíratás

2021-05-12

Az óvodai felvétel, az óvodai jogviszony létesítése a 2021/2022-es nevelési évben

Felhívjuk a 2018. szeptember 1. napja előtt született gyermekek szüleinek figyelmét, hogy a 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése szerint gyermekük számára az óvodába járás napi 4 órában kötelező.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Felvehető:

-aki a harmadik életévét betöltötte, vagy

-a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki.

Az a szülő, aki gyermeke felmentését kéri a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, felmentési kérelmét tárgy év május 25. napjáig nyújthatja be a kormányhivatal általános illetékességgel eljáró hivatalhoz.

A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési év közben kérheti a gyermek óvodai felvételét az óvoda vezetőjénél.

Az óvodai nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-éig tart.

 

Az óvodai beiratkozás időpontja:

2021. május 10-től 2021. május 12- ig, 8:00-17:00 óra között

 

A gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratok, dokumentumok:

-a gyermek születési anyakönyvi kivonata

– a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatóság igazolvány (a gyermek lakcímkártyája)

– a gyermek TAJ kártyája

– a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

–  gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok,

– amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik a sajátos nevelési igényről

– szakvélemény, beilleszkedési-tanulási-magatartási zavar megállapításáról szóló szakvélemény,

– az étkezési térítési díj megállapításához a gyermekvédelmi kedvezményről, tartós betegségről igazolás,

– 3 vagy több gyermek nevelése esetén családi pótlék folyósításáról szóló igazolások.

 

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazandó jogkövetkezmények:

A 3. életévet betöltött gyermek beíratásának elmulasztásáról a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. §-a a következők szerint rendelkezik:

Az a szülő, vagy törvényes képviselő:

 1. a) aki a szülői felügyelet, vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,
 2. b) aki nem biztosítja, hogy súlyos, vagy halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,
 3. c) akinek a szülői felügyelete, vagy gyámsága alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról, illetőleg ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket, vagy annál többet mulaszt, szabálysértést követ el.

A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, melynek mértéke ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedhet.

Ha a gyermek a nemzeti köznevelésről szóló törvény 24.§ (3) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben igazolatlanul tíz napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője – a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.)Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban – értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, óvodás gyermek esetén az általános szabálysértési eljárásnak megfelelően az óvoda értesíti a gyermekjóléti szolgálatot, és az óvoda haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a gyermek óvodába járásával kapcsolatos, továbbá a gyermek érdekeit szolgáló feladatokat.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § c) pontja szerinti szabálysértési tényállás megvalósulásához szükséges mulasztás mértéke a közoktatási törvény 24. § (3) bekezdése alapján óvodai nevelésben részt vevő gyermek esetén tizenegy nap.

Az a szülő, vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete, vagy gyámsága alatt álló, az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett (3 éves) gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

 

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvétele, nevelésükre az alapító okirat szerint jogosult óvoda, és annak elérhetősége:

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásában működő óvodák alapító okiratukban meghatározottak szerint az alábbi sajátos nevelési igényű gyermekeket tudják ellátni: 

 • enyhe értelmi fogyatékos
 • beszédfogyatékos
 • pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek közül a súlyos tanulási zavarral küzdő
 • mozgásszervi fogyatékos gyerekek közül az önálló mozgásra képes
 • érzékszervi fogyatékos gyermekek közül a hallássérült (hallásukat műtéti úton helyreállított, létrehozott hallássérült), valamint a gyengén látó, akik ellátása nem igényel speciális eszközöket
 • autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek közül a jó értelmi képességekkel rendelkező, jól beszélő.

 

Az alapító okirat szerint nemzetiségi nevelést folytató óvoda és elérhetősége:

Az óvodai nevelés nemzetiségi nyelven is folyhat. Egy adott nemzetiséghez tartozó gyermek anyanyelvén, anyanyelven és magyar nyelven, vagy magyar nyelven részesülhet óvodai nevelésben.

Az Önkormányzat fenntartásában az I. sz. Összevont Óvoda két tagóvodájában:

 • 1238 Szitás u. 99. szám alatt lévő tagóvodában és
 • 1238 Templom u. 10. szám alatt lévő tagóvodában

folyik német kétnyelvű óvodai nevelés.

 

Az Óvoda felvételi körzete:

A Nkt. 49. § szerint az óvodai felvétel, átvétel, jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek – az Nkt-ben foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

A jelentkező gyermekek folyamatos felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben függ a férőhelyek számától. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.

A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

A Nkt. 72. § (2) bekezdése alapján a szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásában működő óvodák körzethatára a kerület teljes közigazgatási területe.

 

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja:

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel 2021. június 05. napjáig.

 

A jogorvoslati eljárás szabályai:

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati fenntartású óvodák esetében a jegyzőhöz) címezve az óvoda vezetőjénél. A fenntartó nevében a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést.

 

2021. évben az első óvodai foglalkozási nap – a tanév/nevelési év első napja:

2021. szeptember 1. (szerda)

Események

9. dec 2023
ADVENTI FORGATAG – 2023. december 9.
10. dec 2023
BOLHAPIAC – ADVENTVÁRÓ
14. dec 2023
KAKAÓ KUCKÓ – KARÁCSONYI HANGULAT A TÜNDÉRKERTBEN
15. dec 2023
Karácsonyi élmények a Soroksári Könyvtárban