logo
2023. december 4., hétfő |
Barbara, Borbála napja

Hagyatéki ügyek

Hagyatéki ügyek
Hatósági és Adóosztály   Cím: 1239 Budapest, Grassalkovich út 170.

Gavaldi László
osztályvezető
E-mail:  gavaldi.laszlo@ph.soroksar.hu 289-2100/315 Grassalkovich út 170. I. em. 101.
Tőkés Norbert
osztályvezető-helyettes
E-mail: tokes.norbert@ph.soroksar.hu 289-2100/312 Grassalkovich út 170. I. em. 102.
Feurer Melinda osztályvezető-helyettes E-mail: feurer.melinda@ph.soroksar.hu 289-2100/373 Grassalkovich út 170. I. em. 105/A.
Csendes Eszter E-mail: csendes.eszter@ph.soroksar.hu 289-2100/328 Grassalkovich út 170. I. em. 107.
Olasz Lilla E-mail: olasz.lilla@ph.soroksar.hu 289-2100/352 Grassalkovich út 170. I. em. 107.

Ügyfélfogadás:
A Polgármesteri Hivatal mindenkori hatályos ügyfélfogadási rendje szerint.

Hagyatéki eljárás és póthagyatéki eljárás
Ügytípus általános, rövid jellemzője: Ha az elhunyt után lajstromozott ingó és / vagy ingatlan vagyon maradt, hagyatéki leltár felvételére kerül sor, majd a dokumentumokkal együtt átkerül az illetékes eljáró közjegyzőhöz az örökösök megállapítása végett.

Jogosultsági feltételek: A hagyatékban érdekelt felek (várható örökösök, öröklésben érdekeltek, végrendeleti végrehajtó, hagyatéki hitelező, ingatlanügyi hatóság) kérheti a hagyatéki leltár felvételét. A hagyatéki leltár felvételét az érdekelt felek távollétében a leltárelőadó is foganatosíthatja.

Eljárás megindítása
Általános tudnivalók alapeljárásban: A halott-vizsgálati bizonyítványt hivatalból megküldik az Önkormányzat jegyzőjének, aki a halott-vizsgálati bizonyítványon szereplő, temetést intéző hozzátartozót kiértesíti. Az értesítésen szereplő időpontban az elhunyt hozzátartozójának – az elhunyt lajstromozott ingó- és ingatlan vagyonára vonatkozó leltár felvétele céljából – meg kell jelennie, vagy a kiküldött nyomtatványt maradéktalanul kitöltve, mellékletekkel együtt vissza kell juttatnia a jegyzőhöz és/vagy hagyatéki ügyintézőhöz.

Általános tudnivaló póthagyatéki eljárásban: Póthagyatéki eljárás az ügyfél kérelmére, vagy hivatalból indítható. Amennyiben az eljárás hivatalból indul, úgy az érintett ügyfeleknek semmiféle iratot nem kell csatolnia a hagyatéki leltár felvételéhez.

Benyújtandó iratok köre
Alapeljárásban az értesítésen szereplő időpontban az elhunyt hozzátartozójának az alábbi iratokat kell hoznia/becsatolnia:
– halotti anyakönyvi kivonat,
– várható örökösök (az elhunyt vér szerinti leszármazóinak) természetes személyazonosító adatai, születési családi és utóneve(i), családi és utóneve(i), születési helye, anyja születési neve és utóneve(i), pontos lakóhelye,
– az elhalt tulajdonát képező ingatlan helyrajzi száma (öröklakás, családi ház, nyaraló, szántó, haszonbérbe kiadott földterület stb.),
– takarékbetétkönyv, átutalási betétszámla, értékpapír számla, forint ill. deviza számla, részvény, letét,
– nyugdíjszelvény,
– elmaradt munkabér esetén munkáltatói igazolás,
– gépjármű forgalmi engedély,
– életbiztosítási kötvény (ha nincs kedvezményezett),
– kárpótlásra vonatkozó ügyirat ill. határozat,
– vállalkozás (Bt, Kft.) esetén cégbírósági kivonat,
– temetéssel kapcsolatos számlák (virág, sírkő bontása, temetésre ruházat, halotti tor számlái, még elmaradt közüzemi számlák, üzemanyag vagy közlekedési költség),
– egyéb igazolások az elhunyt esetleges tartozásairól.

Póthagyatéki eljárásban, amennyiben az eljárás az ügyfél kérelmére indul, a hagyatéki ügyintézőnél beszerezhető, ingyenes nyomtatványt kell kitölteni, és az alábbi iratok csatolására van szükség:
– halotti anyakönyvi kivonat,
– ingatlan esetén: település megnevezése, az ingatlan pontos helyrajzi száma,
– ingóság esetén: tulajdonjogot igazoló okirat.

A leltár felvételének határideje: 30 munkanap, melyet attól a naptól kell számítani, amikor a hagyatéki vagyon a jegyző tudomására jut.

Illetékfizetési kötelezettség nincs.

Kapcsolódó jogszabályok: a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. tv.

Kerületünkben a hagyatéki ügyekben eljáró illetékes közjegyző:
Dr. Nagy Henriett (Cím: 1238 Budapest, Szitás u. 110., Telefon: 06-1/286-0147)